Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurene houdende regels omtrent rechtspositie burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Deurne 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurene houdende regels omtrent rechtspositie burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Deurne 2019)
Citeertitel Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Deurne 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden Gemeente Deurne 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 5. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2019nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-320542

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurene houdende regels omtrent rechtspositie burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Deurne 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

 

gelet op artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende regeling:

‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Deurne 2019’

 

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeesters en wethouders

 • b.

  Burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders

 • c.

  Secretaris: de secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet

 • d.

  Wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders

§ 2 Voorzieningen voor burgemeester en wethouders

Artikel 2. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De secretaris beslist op basis van de bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

Artikel 3. Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie – en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 2.

  De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 4. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de loonbelasting 1964.

§ 3. De procedure van declaratie

Artikel 5. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen

  • c.

   betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend. Controle vindt plaats door de salarisadministratie en de accountantsdienst.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders plaatsvindt in de eerstvolgende salarisrun na indienen van de declaratie.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 6. Intrekking oude regelingen

De verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden Gemeente Deurne 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 bepaalde datum.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De regeling ‘rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Deurne 2019’ treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Deurne 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, (19 november 2019).

R.R.M. Halffman

gemeentesecretaris

H.J.Mak

burgemeester