Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de ontheffing blauwe zone (Beleidsregel Ontheffing blauwe zone 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de ontheffing blauwe zone (Beleidsregel Ontheffing blauwe zone 2020)
CiteertitelBeleidsregel Ontheffing blauwe zone 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2020nieuwe regeling

19-05-2020

gmb-2020-134619

1262255

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de ontheffing blauwe zone (Beleidsregel Ontheffing blauwe zone 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne,

 

gezien het voorstel van 19 mei 2020 nr 1262255,

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 25 jo. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

b e s l u i t :

vast te stellen de beleidsregel ontheffing blauwe zone Deurne 2020;

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

Artikel 1 in deze beleidsregel wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

 • b.

  ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing waarmee zonder tijdsduurbeperking in de blauwe zone geparkeerd mag worden;

 • c.

  ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • d.

  motorvoertuig: alle motorrijtuigen met een kenteken behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • e.

  aanhanger: een aanhangwagen als bedoeld in artikel 1 sub a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

 • f.

  caravan: een aanhangwagen als bedoeld in artikel 1 sub a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), voorzien van vaste of uitvouwbare/uitklapbare boven/opbouw uitdrukkelijk bedoeld voor niet permanente bewoning in recreatieve zin;

 • g.

  kampeermiddelen e.a: een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt als bedoeld in artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 (APV Deurne 2018).

 • h.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • i.

  voertuighouder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven.

 • j.

  Eigen parkeerplaats: een parkeerplaats in een garage of op een terrein, waarover de aanvrager beschikt of de beschikking kan krijgen;

Hoofdstuk 2 Algemene regels bij verlening van ontheffing

Artikel 2 verlenen ontheffingen

 • 1)

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het parkeren binnen een blauwe zone. Deze ontheffing kan worden verleend met inachtneming van het gestelde in artikelen 3 tot en met 9;

 • 2)

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden onderscheiden in een ontheffing voor bewoners, voor caravans/kampeermiddelen en in het kader van (tijdelijke) werkzaamheden.

Artikel 3 duur van een ontheffing

Een bewonersontheffing wordt verleend voor drie jaren of een deel daarvan, doch ten minste voor één kalendermaand.

Artikel 4 gegevens van een ontheffing

De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • 1)

  De periode waarvoor de ontheffing geldt;

 • 2)

  Het gebied of straat waarvoor de ontheffing geldt;

 • 3)

  Het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing wordt verleend.

 • 4)

  Het kenteken van de caravan/camper (zoals bedoeld in artikel 1 f) waarvoor de ontheffing wordt verleend.

 

Artikel 5 intrekken of wijzigen van een ontheffing

 • 1)

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   Op verzoek van de ontheffinghouder’

  • b.

   Wanneer de ontheffinghouder het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, waar hij woont verlaat;

  • c.

   Wanneer er zich een wijziging voordoen in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   Wanneer voor het betreffende gebied en stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

  • e.

   Wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • f.

   Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • g.

   Om redenen van openbaar belang.

 • 2)

  De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

 • 3)

  De ontheffinghouder is verplicht wijzigingen binnen één van de omstandigheden, die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing, binnen één maand na bekend worden met nieuwe feiten te melden bij het college.

 

Hoofdstuk 3 Soorten ontheffingen

Artikel 6 bewonersontheffing A.

 • 1)

  Het college kan aan een bewoners een bewonersvergunning A verlenen voor de blauwe zone waarin hij woonachtig is, indien:

  • a.

   De bewoner dient ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bewoner binnen een aangewezen blauwe zone gebied;

  • b.

   De bewoner dient een leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder;

  • c.

   De bewoner dient aantoonbaar in bezit te zijn van een motorvoertuig door de overlegging van een kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van een leasecontract.

  • d.

   De bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, dient de bewoner een verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het motorvoertuig voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.

  • e.

   Op het betreffende adres geen bewonersontheffing A is verstrekt;

  • f.

   Niet beschikt over een eigen parkeerplaats als bedoeld in artikel 1.

 • 2)

  Een bewonersontheffing A wordt verleend op kenteken.

 • 3)

  Er wordt maximaal 1 bewonersontheffing A per adres verleend.

 

Artikel 7 bewonersontheffing B.

 • 1)

  Het college kan aan een bewoner een bewonersvergunning B verlenen voor de blauwe zone waarin hij woonachtig is, indien:

  • a.

   De bewoner dient ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bewoner binnen een aangewezen blauwe zone gebied;

  • b.

   De bewoner dient een leeftijd te hebben van 18 jaar of ouder;

  • c.

   De bewoner dient aantoonbaar in bezit te zijn van een motorvoertuig door de overlegging van een kopie van het kentekenbewijs c.q. kopie van een leasecontract.

  • d.

   Indien de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, dient de bewoner een verklaring van de werkgever te overleggen waarin de werkgever aangeeft dat het motorvoertuig voor woon-werkverkeer wordt gebruikt.

  • e.

   De bewoner dient aantoonbaar de eigenaar (voertuighouder) te zijn van de caravan (zoals bedoeld in artikel 1 f). De APV is onverminderd van toepassing op de maximale duur van het parkeren van de caravan.

 • 2)

  Een bewonersontheffing B wordt op kenteken verleend.

 • 3)

  Er worden maximaal 2 bewonersontheffingen B per adres verleend.

 

Artikel 8 tijdelijke ontheffing

 • 1)

  Het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen, indien:

  • a.

   De aanvrager dient aan te tonen dat het bedrijf werkzaamheden dient uit te voeren in een blauwe zone;

  • b.

   De aanvrager dient aan te tonen dat de werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

 • 2)

  Het college kan voor het parkeren van aanhanger, een caravan of vergelijkbaar kampeermiddel een tijdelijke ontheffing verlenen. De APV is onverminderd van toepassing op de maximale duur van het parkeren van kampeermiddelen.

 • 3)

  Per kenteken wordt één vergunning verleend.

 • 4)

  Een tijdelijke ontheffing is één maand geldig.

   

Hoofdstuk 4 Slot bepalingen

Artikel 9 hardheidsclausule

Van het bepaalde in deze beleidsregel kan het college afwijken indien toepassing van dit uitvoeringsbesluit tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

 

Artikel 10 inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude beleidsregel

 • 1)

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2)

  De beleidsregel Ontheffing blauwe zone Deurne 2019 wordt ingetrokken gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel.

 

Artikel 11 citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel Ontheffing blauwe zone 2020.

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 mei 2020

R.R.M. Halffman H.J. Mak

gemeentesecretaris

H.J. Mak

burgemeester