Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleidsmaatregel ARBO-omstandigheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsmaatregel ARBO-omstandigheden
CiteertitelBeleidsmaatregel ARBO-omstandigheden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp13.1.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2003Onbekend

22-12-2003

Gemeenteblad, 2003-12-24

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsmaatregel ARBO-omstandigheden

 

 

 

Schoolbesturen zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht een inventarisatie te (laten) houden waarbij onder andere geïnventariseerd wordt in hoeverre het gebouw onvolkomenheden kent. Gelet op de noodzaak om de schoolgebouwen waar nodig snel overeenkomstig de eisen uit de regelgeving voor arbeidsomstandigheden aan te passen, brengt de gemeenteraad bouwkundige aanpassingen aan het gebouw en installatietechnische aanpassingen voor vergoeding in aanmerking indien:

 • a)

  de aanpassingen op basis van de onderhavige regelgeving noodzakelijk zijn en;

 • b)

  de aanpassingen terstond uitgevoerd dienen te worden en;

 • c)

  het niet bekostigen van de aanpassingen tot gevolg heeft dat de voortgang van het onderwijs wordt verstoord en;

 • d)

  het schoolbestuur op een andere wijze geen vergoeding van de rijksoverheid ontvangt.

   

Aanvragen van een schoolbestuur worden vergezeld van een rapport waaruit onomstotelijk blijkt dat op basis van wet- of regelgeving een voorziening noodzakelijk is en dat deze voorziening terstond getroffen dient te worden. Tevens wordt gemotiveerd aangegeven wat de gevolgen zijn voor de voortgang van het onderwijs als de gevraagde voorziening niet voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht. De aanvragen worden voorzien van een kostenraming.

 

De vergoeding voor de bovenstaande voorzieningen vindt plaats op basis van de werkelijke kosten.

-Voor basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een drempelbedrag van € 1.500,00 per pakket van noodzakelijke voorzieningen van toepassing;

-voor het voortgezet onderwijs dient rekening te worden houden met het vastgestelde drempel-bedrag per leerling van € 272,00 (prijsniveau 2003) per pakket van noodzakelijke voorzieningen.

Een schoolbestuur kan eenmalig aanspraak maken op bovenstaande voorziening, voor zover deze in het verleden niet voor vergoeding in aanmerking zijn gebracht, en voor zover deze niet zijn meegenomen ten tijde van de nieuwbouw of renovatie. De beleidsmaatregelen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2003.

 

Toelichting

Na de decentralisatie van de onderwijshuisvesting is er onduidelijkheid ontstaan over de aanpas-singen die schoolbesturen kunnen aanvragen bij het gemeentebestuur. Een van die onduidelijkheden betreft de voorzieningen die getroffen dienen te worden om te voldoen aan eisen uit de Arbeidsomstandighedenwet of de daarop gebaseerde regelgeving.

Op basis van recente jurisprudentie is vast komen te staan dat aanpassingen aan het gebouw op basis van regelgeving voor arbeidsomstandigheden in beginsel geen voorzieningen in de huisvesting zijn. Toch kiest de gemeenteraad ervoor de aanpassingen “voorzieningen in verband met eisen voortkomend uit de wet- en regelgeving” zo te omschrijven als in deze beleidsregel is gedaan en kan uitsluitend in die gevallen waarbij de continuïteit van het onderwijs in gevaar is, bekostiging worden aangevraagd. Dit in verband met de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de schoolbesturen dat gebouwen voldoen aan eisen van wet- en regelgeving.

De kosten van het opmaken van een rapport of inventarisatie, het treffen van organisatorische maatregelen en andere voorkomende kosten die niet vallen onder bouwkundige en installatie-technische aanpassingen komen niet voor bekostiging door de gemeente in aanmerking.

Met inachtneming van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen.