Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Nadere subsidieregels WCO, onderdeel Sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregels WCO, onderdeel Sport
CiteertitelNadere subsidieregels WCO, onderdeel Sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp15.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Historie mogelijk niet compleet. Oorspronkelijk besluit d.d. 26 februari 2002, bekendgemaakt 24 april 2002 en in werking getreden 3 mei 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2009art. 3.4 maximumbedrag verhoogd

17-03-2009

Gemeenteblad, 2009-06-24

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels WCO, onderdeel Sport(artikel 1.3. en artikel 9, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening)

 

 

  •  

    

   Hoofdstukindeling:

   • 1.

    Nadere subsidieregels voor het verlenen van jeugdsportsubsidie aan amateursportverenigingen

   • 2.

    Nadere subsidieregels opleidingssubsidies amateursportverenigingen

   • 3.

    Nadere subsidieregels subsidiering verenigingssportaccomodaties

     

    Algemeen.

   • 0.1

    Deze nadere subsidieregels zijn gebaseerd op Titel 4.2 (Subsidies van de Algemene wet bestuursrecht) en op de algemene subsidieverordening Deventer 2000.

     

   • 0.2

    De nadere subsidieregels worden alleen maar toegepast voor zover de Raad van de gemeente Deventer de middelen voor de uitvoering beschikbaar heeft gesteld. De bedragen die beschikbaar worden gesteld zijn tevens het maximum wat aan subsidie per nadere subsidieregel kan worden toegekend.

     

   • 0.3

    Subsidieontvangers zijn verplicht het college van burgemeester en wethouders of door dit college aan te wijzen ambtenaren, toegang te verlenen tot activiteiten die direct of indirect worden gesubsidieerd.

     

    Hoofdstuk 1:

    Nadere subsidieregels voor het verlenen van jeugdsportsubsidie aan amateursportverenigingen

     

   • 1.

    Reikwijdte:

    • 1.1.

     Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen als tegemoetkoming in de kosten die een vereniging maakt voor het wekelijks aanbieden van sportactiviteiten voor jeugd tijdens het sportseizoen.

    • 1.2.

     Onder jeugdleden wordt verstaan: verenigingsleden die per 1 januari van het subsidiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en op die datum als lid zijn geregistreerd bij de desbetreffende sportbond.

      

   • 2.

    Algemene voorwaarden:

    2.1.Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen lid te zijn van de bij de tak van sport behorende sportbond en door deze sportbond als amateurvereniging te zijn aangemerkt. Tevens dient de betreffende sportbond lid te zijn van het NOC/NSF. Verder dient:

    • a.

     het lid van die vereniging, per tak van sport, opgegeven te zijn bij de bijbehorende sportbond;

    • b.

     het lid van die vereniging, voor die tak van sport, minimaal € 27.23 aan contributie op jaarbasis te betalen;

    • c.

     de vereniging niet reeds van een andere gemeente (of anderszins) voor subsidie in aanmerking te komen;

    • d.

     de vereniging in het bezit te zin van een door hun leden vastgesteld beleidsplan;

    • e.

     de vereniging bij de aanvraag een door de sportbond goedgekeurde ledenlijst van de jeugdleden bij te voegen, met vermelding van geboortedatum, adres van jeugdleden en het registratienummer bij de betreffende sportbond.

    • 2.2.

     Jeugdleden van Deventer amateursportverenigingen, die niet in Deventer woonachtig zijn, komen wel voor subsidie in aanmerking mits de vereniging niet voor deze jeugdleden subsidie ontvangt van een andere gemeente.

    • 2.3.

     Alleen de sportvereniging als bedoeld in artikel 1, die statutair in de gemeente Deventer is gevestigd en volledige rechtspersoonlijkheid bezit, kan in aanmerking komen voor subsidie.

      

   • 3.

    Subsidieverlening.

    • 3.1.

     Per vereniging wordt per kalenderjaar voor jeugdsubsidie slechts eenmaal subsidie verstrekt.

    • 3.2.

     Het bedrag wat voor vereniging ter beschikking wordt gesteld bedraagt maximaal €11,50 per lid per jaar.

     

    Hoofdstuk 2:

    Nadere subsidieregels opleidingssubsidies amateursportverenigingen

     

   • 1.

    Reikwijdte:

    • 1.1

     Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het opleiden van sportkader bij amateur sportverenigingen.

    • 1.2

     Onder opleidingssubsidie wordt verstaan: een bijdrage in de kosten van degene, die met goed gevolg heeft deelgenomen aan een cursus/opleiding die tot doel heeft de kwaliteit van sportbestuur en sportbeoefening te verbeteren.

     Voor opleidingssubsidie komen in aanmerking de leden van statutair in de gemeente Deventer gevestigde sportverenigingen alsmede organisaties/instellingen met rechtspersoonlijkheid, die cursussen (laten) organiseren ter bevordering van de verbetering van het ondersteunend vrijwillig kader.

    • Subsidie wordt niet verleend aan hen die cursussen op opleidingen volgen met de bedoeling of de mogelijkheid daarmee naderhand beroepsmatig om te gaan.

      

  • 2. Algemene voorwaarden:

   • Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen de sportverenigingen door hun sportbond als amateurvereniging te zijn aangemerkt. Tevens dient de sportbond lid te zijn van het NOC/NSF.

   • Alleen de sportvereniging en/of organisatie die statutair in de gemeente Deventer is gevestigd en volledige rechtspersoonlijkheid bezit, kan in aanmerking komen voor subsidie.

   • De opleiding dient betrekking te hebben op de door de vereniging beoefende takken van sport.

   • De vereniging kan op geen andere wijze in de kosten van de opleiding voorzien.

   • De cursist tekent na afloop van het examen een verklaring, waarin deze zich verplicht gedurende minimaal 2 jaar zijn opgedane kennis ter beschikking te stellen aan zijn vereniging.

   • De cursist dient met goed gevolg deel te nemen aan een eventueel afsluitend examen.

   • De definitieve opgave van kosten en geslaagden dient binnen drie maanden na de examendatum bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.

     

  • 3. Subsidieverlening:

    • 3.1

     Voor de volgende vier categorieën wordt subsidie verleend:

   

  • »

   I-opleidingen Gericht op bestuurlijk kader, op wedstrijd-ondersteunend kader (bv. 70% van de cursusgelden + boeken met een max. bedrag van € 45.38 (per arbitrage, bestuur, organisatie) en begeleidend kader van jeugdsport. Hiervoor geldt:2002 46 euro) 70% van de reiskosten met een max. bedrag van € 45.38 volgens de algemene reiskostenregeling.

    

  • »

   I-opleidingen Gericht op sporttechnische kader (zgn. A-opleiding) + recreatie sportleider A.. Hiervoor geldt: 50% van de cursusgelden + boeken met een max. bedrag van € 68.07 . 50% van de reiskosten met een max. bedrag van € 45.38 volgens de algemene reiskostenregeling).

    

  • »

   III-opleidingen Overige en vervolgopleidingen. Hiervoor geldt: 30% van de cursusgelden + boeken met een max. bedrag van € 68.07. 30% van de reiskosten met een max. bedrag van € 45.38 volgens de algemene reiskostenregeling.

    

  • »

   IV-opleidingen beroepsmatige opleidingen. Geen subsidie;

    

  • 3.2.

   Algemene reiskostenregeling

   Voor cursussen en opleidingen in Deventer gehouden, worden géén reiskosten vergoed.

   Voor cursussen buiten Deventer vindt een tegemoetkoming in de reiskosten plaats op basis van tarieven van het openbaar vervoer. Indien het vervoer per auto geschiedt is navolgend overzicht van toepassing:

  • -

   1 auto met 1 persoon : 1 x kosten openbaar vervoer;

  • -

   1 auto met 2 personen : 1,5 x kosten openbaar vervoer;

  • -

   1 auto met 3 personen : 1,75 x kosten openbaar vervoer;

  • -

   1 auto met 4 personen : 2 x kosten openbaar vervoer.

    

  • 3.2

   Subsidie wordt eerst verleend wanneer de cursus/opleiding is beëindigd of het examen met goed gevold is afgelegd.

  Hoofdstuk 3:

  Nadere subsidieregels subsidiering verenigingssportaccomodaties

   

  • 1.

   Reikwijdte.

  • 1.1

   Burgemeester en wethouders kunnen aan sportverenigingen subsidie verlenen in de stichtingskosten van verenigingssportaccomodaties. In dit verband wordt verstaan onder:

  • »

   sportvereniging: een volledig rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of stichting welke statutair gevestigd is in de gemeente Deventer, werkzaam is op het terrein van de amateursportbeoefening en welke naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet op commerciële basis wordt geëxploiteerd;

  • »

   verenigingssportaccommodaties: wedstrijd-/trainingsaccommodaties van een sportvereniging die direct gerelateerd zijn aan het beoefenen van sport welke gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Deventer en welke op niet-commerciële basis geëxploiteerd worden, onder te verdelen in:

  • -

   categorie A: verenigingssportaccommodaties welke volledig door de gemeente gesticht en geëxploiteerd zijn of worden. Hieronder vallen:

  • -

   grassportvelden en trainingsvelden voor voetbal, hockey, korfbal,

   rugby, honk- en softbal, cricket:

  • -

   kunstgrasvelden voor zover die uit exploitatie-overwegingen worden aangelegd ter vervanging van grassportvelden/trainings- velden:

  • -

   verharde handbalvelden:

  • -

   sporthallen, spelzalen en gymzalen voor algemeen sportgebruik;

  • -

   multi-functionele spel- en sportterreinen in wijken en buurten;

  • -

   recreatieve jeu de boules banen in de directe woonomgeving;

  • -

   zwemaccommodaties;

  • -

   kunstijsbaan:

  • -

   kunststofatletiekbaan;

  • -

   wieler- oefenparcours;

  • -

   honk- en softbalvoorziening;

  • -

   bij sportvelden: twee kleedaccommodaties per wedstrijdveld.

  • -

   categorie B: verenigingssportaccommodaties die niet door de gemeente gesticht of geëxploiteerd zijn of worden maar waarin de gemeente wel een bijdrage in de stichtingskosten kan leveren. Hieronder vallen:

  • -

   specifieke binnensportaccommodaties voor tafeltennis, biljarten, oosterse vechtsporten, krachtsporten, schieten, schermen, denksporten en eigen wedstrijd-/trainingsruimten van andere binnensportverenigingen;

  • -

   kunstgrasvelden voor zover deze worden aangelegd als niet per se noodzakelijk (maar wel om sporttechnische redenen door een vereniging gewenste) aanvulling op grassportvelden;

  • -

   bij sportvelden: de derde kleedaccommodatie per wedstrijdveld;

  • -

   tennisbanen;

  • -

   voorzieningen t.b.v. zeilen, roeien en kanoën;

  • -

   voorzieningen t.b.v. hondenclubs;

  • -

   modelvliegsport-accommodatie;

  • -

   specifieke jeu de boules-voorzieningen (zomer- en winteraccommodaties).

   (N.B. : clubgebouwen en/of horecavoorzieningen komen niet in aanmerking voor een subsidie.)

  • »

   stichtingskosten: de door burgemeester en wethouders goedgekeurde kosten van nieuwbouw, verbouw, renovatie, aankoop en eerste inrichting van een verenigingssportaccommodatie; hieronder vallen ook de arbeidskosten doch niet zelfwerkzaamheid;

    

  • 2.

   Aanvraag subsidie:

  • 2.1

   Een aanvraag tot subsidieverlening dient vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de investering plaats vindt, ingediend te worden.

  • 2.2.

   Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag dient overlegd te worden:

  • A’.

   een door de algemene ledenvergadering van de vereniging of het bestuur van de stichting goedgekeurde jaarrekening en balans van het laatste afgesloten boekjaar;

  • B’.

   een door de algemene ledenvergadering resp. het bestuur goedgekeurde exploitatiebegroting voor het komende jaar waarin de gevolgen van de stichting zijn verwerkt;

  • C’.

   een gespecificeerde begroting van de bouw- c.q. verbouwkosten van de verenigingssportaccommodatie;

  • D’.

   een tekening van de te (ver)bouwen verenigingssportaccommodatie;

  • E’.

   een financieringsplan met betrekking tot de verenigingssportaccommodatie;

  • F'.

   een gewaarmerkt exemplaar van de statuten van de vereniging of van de stichting en de bestuurssamenstelling, voor zover deze nog niet in bezit is van de gemeente;

  • G'.

   andere bescheiden die burgemeester en wethouders noodzakelijk achten voor de beoordeling van de aanvraag.

   

  • 3.

   Algemene voorwaarden:

   • 3.1.

    Binnen maximaal 52 weken na dagtekening van de subsidietoekenning moet daadwerkelijk met de uitvoering van het plan zijn begonnen.

   • 3.2.

    De sportvereniging is verplicht de accommodatie tegen brand- en stormschade te verzekeren en verzekerd te houden.

   • 3.3.

    Het vervreemden, met hypotheek belasten, in onderpand geven of wijzigen van de bestemming van de accommodatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

   • 3.4.

    De subsidie bedraagt maximaal een derde deel van de stichtingskosten tot een hoogte van maximaal €60.000,-. Indien het totaalbedrag van de aanvragen voor een bepaald jaar het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 0.2. van de nadere subsidieregels overschrijdt stellen burgemeester en wethouders de prioriteitsvolgorde en de daarbij behorende subsidiebedragen vast. Daarbij houden burgemeester en wethouders in ieder geval rekening met de volgende criteria:

  • A’.

   accommodaties behorende tot categorie B komen in beginsel eerder in aanmerking voor subsidie dan accommodaties behorende tot categorie A;

  • B’.

   of en in hoeverre is een gemeentelijke subsidie noodzakelijk voor de realisering van de accommodaties;

  • C’.

   nieuwe voorzieningen hebben voorrang op verbetering van bestaande voorzieningen;

  • D’.

   of en in hoeverre vormt een afwijzing van de aanvraag een belemmering voor de groei van de vereniging;

  • E’.

   is er sprake van bijzondere omstandigheden zoals brand of calamiteiten;

  • F’.

   betreft het verbeteringen die vanuit een sporttechnisch oogpunt wenselijk of noodzakelijk zijn.

    

  • 4.

   Subsidieverlening:

  • 4.1.

   Burgemeester en wethouders nemen binnen 6 maanden na de uiterste termijn van het indienen van de aanvraag een besluit tot al dan niet subsidiering.

  • 4.2

   Indien een sportvereniging binnen 20 jaar na de subsidieverlening haar activiteiten staakt of indien zich binnen 20 jaar na de subsidieverlening een omstandigheid als bedoeld in artikel 6.1.1. van de algemene subsidieverordening zich voordoet, kunnen burgemeester en wethouders uitbetaalde subsidie terugvorderen. Voor elk vol kalenderjaar dat is verstreken vanaf het moment van de subsidieverlening tot het moment dat voornoemde omstandigheid zich voordoet, kan 5% op het terug te vorderen bedrag in mindering worden gebracht.

  5. Voorschot:

  • 5.1.

   Het in artikel 7 van de subsidieverordening bedoelde voorschot kan worden verleend indien de feitelijke werkzaamheden in verband met de realisering van deverenigingssportaccommodatie daadwerkelijk zijn begonnen en bedraagt maximaal 75% van het in artikel 2 bedoelde subsidiebedrag.

  • 5.2.

   Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

    

  6. Subsidievaststelling:

  • 6.1

   In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de verordening moet de vereniging in het kader van de subsidievaststelling binnen dertien weken na realisering van de sportaccommodatie de volgende bescheiden overleggen:

  • A’.

   de door het bestuur gewaarmerkte rekening van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de gerealiseerde accommodatie alsmede een toelichting op deze gegevens;

  • B’.

   een specificatie van de middelen welke ter dekking daarvan werden verkregen;

  • C’.

   andere bescheiden die burgemeester en wethouders noodzakelijk achten voor de vaststelling van de subsidie.