Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels voor beschermd wonen Beleidsregels landelijke toegankelijkheid intramuraal Beschermd wonen gemeente Deventer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels voor beschermd wonen Beleidsregels landelijke toegankelijkheid intramuraal Beschermd wonen gemeente Deventer
CiteertitelBeleidsregels landelijke toegankelijkheid intramuraal Beschermd wonen gemeente Deventer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 4:81 Awb
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/CVDR340928/CVDR340928_1.html
 3. art. 1.1.1 WMO 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2017nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2017-4818

2016-002234

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels voor beschermd wonen Beleidsregels landelijke toegankelijkheid intramuraal Beschermd wonen gemeente Deventer

Burgemeester en wethouders van Deventer;

 

Overwegende:

 

dat, de Wmo 2015 bepaalt dat de beschermd wonen in Nederland toegankelijk is voor een ieder die zich genoodzaakt ziet daarop een beroep te doen;

dat, de centrumgemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn dat deze wettelijke landelijke toegankelijkheid in Nederland voor beschermd wonen is geborgd;

dat, het onwenselijk is dat inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen worden afgewezen voor toegang in een gemeente, zonder dat duidelijk is in welke gemeente zij wel aanspraak op toegang kunnen maken;

dat, de centrumgemeenten voor beschermd wonen hebben besloten een convenant te sluiten over de manier waarop zij samen verantwoordelijkheid voor de landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen nemen, dat het wenselijk is hieromtrent beleidsregels op te stellen.

 

Gelet op artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikelen 9 en 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Deventer 2015 en artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

 

de navolgende beleidsregels landelijke toegankelijkheid intramuraal Beschermd wonen vast te stellen:

Artikel 1 Relevante artikelen uit de Wmo zijn leidend

De beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid hebben betrekking op beschermd wonen zoals gedefinieerd in de Wmo 2015. Het betreft hier aanvragen voor wonen in een accommodatie van een instelling met bijbehorend toezicht en begeleiding. Aanvragen van mensen die niet wonen in de regio waar de aanvraag voor beschermd wonen wordt gedaan, vallen dus onder deze beleidsregels. Omgekeerd gelden de regels niet voor wie buiten ‘een accommodatie van een instelling’ gaat wonen. Bepalend voor waar de scheiding ligt is de vraag wie de huur betaalt: de instelling of de cliënt zelf.

Artikel 2 Melding

Een aanvrager voor beschermd wonen of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan zich melden bij elke (centrum)gemeente.

Artikel 2 Begeleider cq. zorgaanbieder

Een begeleider cq. zorgaanbieder kan niet namens een cliënt een aanvraag indienen.

Artikel 4 Vertrouwenspersoon

De aanvrager kan zich bij zijn aanvraag laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit kan een naastbetrokkene zijn, een patiëntenvertrouwenspersoon of een onafhankelijke cliëntondersteuner. De wenscentrumgemeente – waar de cliënt zich meldt – zal de aanvrager daar op wijzen.

Artikel 5 Onderzoek

Elke aanvraag bij een centrumgemeente voor beschermd wonen wordt gevolgd door een onderzoek en een besluit door de centrumgemeente van de gemeentelijke regio waar de aanvrager zich wil vestigen. Dit is dus de wenscentrumgemeente als een cliënt zich elders wil vestigen.

Artikel 6 Wens cliënt gecombineerd met zorginhoudelijke criteria

Het is de combinatie van de wens van de cliënt met zorginhoudelijke criteria die de doorslag geven bij het besluit of de centrumgemeente/regio passend is voor de cliënt om zich te vestigen.

De gemeente Deventer zal de gemeente van herkomst van de cliënt betrekken bij het onderzoek en onderstaande criteria hanteren:

 • a.

  Aanwezigheid van een positief sociaal netwerk (familie en vrienden) om

  • i.

   beschermd wonen te voorkomen (inzet van andere vormen van beschermende woonvormen),

  • ii.

   uitstroom naar vormen van zelfstandig wonen te bevorderen.

 • b.

  Voorwaarden voor succesvolle trajecten, zoals:

  • i.

   (reeds ingezette) actieve schuldhulpverlening,

  • ii.

   een bestaande relatie met GGZ of andere hulpverlening

  • iii.

   al ingezette scholing, (vrijwilligers) werk, of passende dagbesteding,

  • iv.

   eventueel aanwezige veiligheidsrisico’s op de huidige woonplek,

  • v.

   de behoefte aan een specifieke aanpak of een specifieke voorziening.

 • c.

  Gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van een cliënt, anders dan de hierboven genoemde voorwaarden.

Artikel 8 Besluit centrumgemeente

In het besluit van de centrumgemeente worden in ieder geval de zorginhoudelijke argumenten genoemd. Dit is van belang voor een mogelijke bezwaarprocedure van de aanvrager en voor het voorleggen van een geschil tussen centrumgemeenten, aan de geschillencommissie. Onderzoek en besluit worden binnen 6 weken afgerond.

Artikel 9 Wachtlijst

Indien er niet direct toegang is tot de gewenste plek, dan komt de aanvrager op een wachtlijst. Gemeenten zijn vanaf het moment dat met de cliënt wordt gesproken over de plaatsing in een instelling, transparant over de wachtlijsten. De cliënt weet dan waar hij of zij aan toe is.

Artikel 10 Overbruggingszorg

Als de wenscentrumgemeente positief besluit, maar de aanvrager op een wachtlijst plaatst, dan moet die gemeente besluiten of overbruggingszorg noodzakelijk is. Totdat de geschikte plek beschikbaar is, levert de instelling waar de cliënt op dat moment verblijft de eventuele overbruggingszorg. De herkomstgemeente is verantwoordelijk voor de financiering. Als een cliënt in een behandelsetting (zorginstelling, forensische penitentiaire kliniek) verblijft vindt overleg plaats over de datum van uitstroom. Als de aanvrager al gebruik maakt van een plek in een voorziening voor beschermd wonen, blijft de bestaande situatie gehandhaafd tot de geschikte plek in de wensgemeente beschikbaar is.

Artikel 11 Tijdelijk verblijf

Het kan voorkomen dat een cliënt uit centrumgemeente A bewust tijdelijk in een instelling in een andere centrumgemeente (centrumgemeente B) verblijft. ‘Tijdelijk verblijf’ is verblijf korter dan een jaar, waarbij vanaf het begin de intentie aanwezig is om de cliënt terug te laten keren naar een instelling van centrumgemeente A. of om uitstroom te realiseren. Centrumgemeente A financiert in dit geval de plek voor de cliënt in centrumgemeente B. Dit maakt het tijdelijke verblijf voor de cliënt mogelijk. Deze vorm van tijdelijk verblijf valt verder buiten de afwegingen van deze beleidsregels.

Artikel 12 Overdracht van cliënten

Gemeenten dragen zorg voor een warme overdracht van cliënten, maar ook instellingen hebben een verantwoordelijkheid om aan een warme overdracht van cliënten mee te werken.

Artikel 13 Wenscentrumgemeente

Als uit het onderzoek bij de gemeente van aanmelding (centrumgemeente A) volgt dat het beschermd wonen het beste in een andere wens centrumgemeente B kan plaatsvinden of als een cliënt zelf naar wenscentrumgemeente B gaat, neemt de aangewezen contactpersoon van de centrumgemeente A contact op met de aangewezen contactpersoon van de andere wenscentrumgemeente B:

 • i.

  De cliënt meldt zich bij gemeente B.,

 • ii.

  Gemeente B besluit op basis van eigen onderzoek of de cliënt toegang tot een instelling voor beschermd wonen krijgt of neemt het onderzoek van gemeente A over.

 • iii.

  Gemeente A en gemeente B maken afspraken over het organiseren van een (warme) overdracht van de cliënt.

Artikel 14 Regie overdracht

De overdracht van een cliënt vindt plaats onder regie van de centrumgemeenten. Hierbij maken

de betrokken instellingen in elk geval afspraken over:

 • i.

  de datum van overgang,

 • ii.

  de instelling die de cliënt opneemt,

 • iii.

  de overdracht van de persoonlijke gegevens.

Artikel 15 Aanvraag en overgangsrecht

Indien de aanvrager onder het overgangsrecht valt, kan hij hieraan ook bij een aanvraag in een andere centrumgemeente rechten ontlenen. De centrumgemeente kan kiezen om deze aanvrager zonder onderzoek een vergelijkbare plek te geven of een onderzoek in te stellen en in overleg met de aanvrager te komen tot een Wmo-besluit, waarbij de aanvrager een terugvaloptie behoudt op een voorziening tot einde CIZ-indicatie of uiterlijk 1/1/2020.

Artikel 16 Verhuiskosten

Eventuele verhuiskosten van een beschermd wonen plek naar een andere beschermd wonen plek worden gedragen door de cliënt.

Artikel 17 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als de ’Beleidsregels landelijke toegankelijkheid intramuraal Beschermd wonen gemeente Deventer’ en treedt op 1 februari 2017 in werking.

Artikel 18 Slotbepaling

Onverminderd het bovengestelde, wordt aangesloten bij de begripsbepalingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Deventer 2015.

Burgemeester en wethouders van Deventer,

Aldus vastgesteld op 20 december 2016