Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dinkelland

Verordening Starterslening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDinkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening 2017
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201701-03-2017Nieuwe regeling

14-02-2017

Gemeenteblad 2017, 36334

10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening 2017

De raad van de gemeente Dinkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 januari 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening 2017

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland;

 • c.

  Gemeenterekening Starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • d.

  Aanvangsdraagkrachttoets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • e.

  Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • f.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • g.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i.

  Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Dinkelland heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht ten laste waarvan aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening wordt verstrekt . De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   van in de gemeente Dinkelland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan de gemeente Dinkelland.

   • -

    Onder economische binding wordt verstaan: iedereen die aantoonbaar gedurende tenminste één jaar als zelfstandige of beroepsmatig in dienstbetrekking werkzaamheden verricht (doorgaans) op of vanuit een locatie in de betreffende kern van de gemeente Dinkelland;

   • -

    Onder sociale binding wordt verstaan: de gegadigde die gedurende tenminste vijf jaren woont in de gemeente Dinkelland, waarbij een verblijf elders vanwege studie wordt aangemerkt als verblijf binnen de gemeente, mits de gegadigde binnen vijf jaar na beëindiging van de studie weer is gaan wonen binnen de voormalige woonplaats; de sociale binding geldt voor de kern waar de gegadigde woont en tevens voor de kern of kernen waar de gegadigde gedurende een termijn van tenminste vijf onafgebroken jaren heeft gewoond.

   • -

    Ingeval van twee aanvragers gelden de hiervoor genoemde sociale en economische bindingseisen voor slechts één van beide aanvragers.

  • b.

   voor het verwerven van nieuwbouw koopwoningen en bestaande koopwoningen in de gemeente Dinkelland, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning (verwervings-kosten) niet hoger zijn dan 210.000,-

  • c.

   de aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000,-.

 • 3.

  Het college wijst een aanvraag Starterslening af in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of eerste geldverstrekker.

 • 4.

  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Het college kan aan de toewijzing van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 2.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 7 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuwe regeling en intrekken oude regeling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2017;

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding vervalt de Verordening starterslening gemeente Dinkelland, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 september 2013.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Starterslening gemeente Dinkelland 2017’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 februari 2017,

De gemeenteraad van Dinkelland,

de raadsgriffier, de voorzitter

mr. O.J.R.J. Huitema MPM, I.A. Bakker