Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Uitvoeringsregeling ondersteuning mantelzorg 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling ondersteuning mantelzorg 2012
CiteertitelUitvoeringsregeling ondersteuning mantelzorg 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedelegeerde regelgeving van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 2
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 4
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012, art. 7, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Doetinchems Vizier, 21 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van mantelzorgondersteuning, die op het terrein van prestatieveld 4 van de Wmo worden uitgevoerd;

 

gelet op artikel 2, artikel 4 en artikel 7, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regeling: Uitvoeringsregeling ondersteuning mantelzorg 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012.

 • 2.

  Mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt aangeboden aan een hulpbehoevende, maar door mensen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg voor huisgenoten overstijgt.

Artikel 2 Procedurebepalingen

 • 1.

  Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een plafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling wordt gedaan uiterlijk 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 3 Algemene regels

 • 1.

  De aanvrager moet de activiteiten, waarvoor zij subsidie vraagt, afgestemd hebben met de betreffende doelgroepen, waardoor er sprake is van vraaggerichte ondersteuning.

 • 2.

  Er bestaat alleen aanspraak op een activiteitensubsidie wanneer deze gericht is op mantelzorgers die in de gemeente Doetinchem woonachtig zijn.

 • 3.

  In alle gevallen waarin deze uitvoeringsregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze uitvoeringsregels afwijken.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor eerstelijnsactiviteiten, gericht op rechtstreekse ondersteuning van de mantelzorger ;

 • 2.

  De activiteiten als bedoeld in lid 1 voor mantelzorgers betreffen:

  • a.

   het geven van bekendheid aan mantelzorgers en aan verwijzers en het belang van hun inzet,

  • b.

   het voorkomen en verminderen van overbelasting of isolement van mantelzorgers, of

  • c.

   het stimuleren van mantelzorgers door hen te ondersteunen.

Artikel 5 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst

Het college beoordeelt en prioriteert de subsidie aanvraag aan de hand van:

 • a.

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het functioneren of het kunnen blijven functioneren van de mantelzorger;

 • b.

  de mate waarin de ondersteuning duurzaam is verankerd in de gemeente;

 • c.

  de resultaten die met de activiteiten zullen worden bereikt;

 • d.

  de aanwezigheid van een naar haar oordeel acceptabele kosten/batenverhouding;

 • e.

  het belang van het voortzetten van activiteiten en voorzieningen, die in het vorige subsidiejaar structureel gesubsidieerd werden en waarvan stopzetting tot vernietiging van maatschappelijk kapitaal leidt.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Indien honorering van alle aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012 of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt het college de aanvragen op een prioriteitenlijst.

 • 2.

  Het college kan gemotiveerd de honorering van een subsidieaanvraag voor een gedeelte lager op de prioriteitenlijst plaatsen dan de honorering een andere gedeelte van diezelfde aanvraag.

 • 3.

  De aanvragen worden door het college gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling ondersteuning mantelzorg 2012.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 13 december 2011.