Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieregeling investering in clubaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling investering in clubaccommodaties
CiteertitelSubsidieregeling investering in clubaccommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedelegeerde regelgeving van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 2
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 3
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 5
 4. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 7, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015wijziging diverse artikelen

16-12-2014

Gemeenteblad 2014/77492

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 

overwegende dat het gewenst is om investeringen in clubaccommodaties te stimuleren;

 

gelet op artikel 2, 3, 5 en 7, lid 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling investering in clubaccommodaties

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op het terrein van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling dient door het college ontvangen te zijn uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Naast de stukken vermeld in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag:

  • a.

   een kostenspecificatie of -raming van de voorgenomen investering;

  • b.

   een plan tot financiering van de investering en de raming van de gevolgen voor de exploitatie die uit de investering voortvloeien.

Artikel 4 Algemene regels

 • 1.

  De investering waarin een subsidie wordt gevraagd moet aantoonbaar een bedrag zijn van tenminste € 15.000.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 5.000 per aanvraag.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar stelt het college een plafond vast voor de verstrekking van subsidies op basis van deze regeling.

 • 2.

  Per jaar worden maximaal drie subsidies van € 5.000 op basis van deze regeling verleend

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling investeringin clubaccommodaties.

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 16 december 2014.