Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman
CiteertitelVerordening financiële vergoeding gemeentelijk Ombudsman
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2017Wijziging art. 2, lid 1

18-07-2017

Gemeenteblad 2017/126313

Onbekend
01-01-201622-07-2017Nieuwe regeling

26-11-2015

Gemeenteblad 2015/110272

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman zoals hieronder vast te stellen.

Artikel 1 - Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Ombudsman: de ombudsvoorziening als bedoeld in de artikelen 81p tot en met 81v van de Gemeentewet;

 • c.

  vergoeding en tegemoetkoming: de vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten zoals bedoeld in artikel 81v van de Gemeentewet;

Artikel 2 - Vergoeding en tegemoetkoming

 • 1.

  De gemeentelijke Ombudsman ontvangt een vaste vergoeding voor zijn werkzaamheden inzake:

  • a.

   Een vereenvoudigde terug- of doorverwijzing; € 50,00

  • b.

   De behandeling van een verzoekschrift

   • 1.

    een bedrag van € 100,00 bij vereenvoudigde behandeling van een verzoekschrift (behandeling bedraagt minder dan 5 uur);

   • 2.

    een bedrag van € 370,00 voor een standaard behandeling van een verzoekschrift (behandeling bedraagt meer dan5 uur maar minder dan 20 uur);

  • c.

   Het opstellen en verzenden van een jaarverslag; € 370,00.

  • d.

   het verrichten van additionele activiteiten op verzoek van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en wethouders; € 100,00 per activiteit.

 • 2.

  De gemeentelijke Ombudsman ontvangt een tegemoetkoming in de reis-, verblijfs- en overige kosten op basis van het door de Belastingdienst vrijgestelde bedrag.

 • 3.

  De betaling van de vergoeding en de tegemoetkoming vindt plaats naar aanleiding van declaratie achteraf.

 • 4.

  De aanpassing c.q. indexering van de bedragen zoals genoemd in het eerste lid, wordt gemandateerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening financiële vergoeding gemeentelijk Ombudsman.

Aldus besloten in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeenteDoetinchem,

gehouden op 26 november 2015,

griffier voorzitter