Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP)
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement is gedelegeerde regelgeving van de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Verordening BRP)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens
 4. Gemeentewet, art. 156
 5. Verordening basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2016Bijlage 1, 2 en 3 gewijzigd

19-01-2016

Gemeenteblad 2016/8722

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  Verordening basisregistratie personen

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het volgende Reglement:

Reglement basisregistratie personen

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Doetinchem worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1, 2 en 3.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Doetinchem en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Doetinchem was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Doetinchem kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 4 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 4.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014;

 • 2.

  Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Doetinchem (Reglement BRP).

   

   

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 september 2014.

  De burgemeester, De secretaris,

  N.Joosten N. van Waart

   

Algemene toelichting

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA vervangen door dat van de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Dit heeft als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet.

Op 28 mei 2014 heeft de gemeenteraad de nieuwe verordening voor de BRP vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Doetinchem over te laten aan het college van burgemeester en wethouders.

Dit reglement BRP regelt deze zaken en daarmee voldoet de gemeente Doetinchem aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp. Het wettelijk kader is aangepast, maar inhoudelijk is niets gewijzigd ten opzicht van het vorige privacyreglement.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van dit Reglement, zijn overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit een centrale door het rijk beheerde en een lokale door de gemeente Doetinchem beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Doetinchem.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Doetinchem woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Doetinchem op grond van artikel 3.2 Wbrp.Zolang de Wbrp door de gemeente Doetinchem wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die wij al gebruikten onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Doetinchem beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Deze informatieverstrekking is daarom geregeld in dit reglement.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Doetinchem woonachtig zijn, neemt de gemeente Doetinchem het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al geregeld in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Doetinchem. Ook de categorieën derden die deze werkzaamheden uitvoeren worden in reglement benoemd.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

 

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

BIJLAGE 1

Lijst van organen van de gemeente met een raadpleegmogelijkheid

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Doetinchem hebben rechtstreekse toegang tot de BRP:

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

 

– de gemeentewinkel zelf

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

Verordening lijkbezorgingsrechten

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

 

-afdeling wonen en bedrijven; afdeling WOZ-taxaties; afdeling BUHA

Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening, Wet milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewater, Woningwet en het BW

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

 

 

 

 

 

-afdeling werk en inkomen; afdeling maatschappelijke ontwikkeling; WMO-winkel;

Artikel 19 van de Leerplichtwet en artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995. WWB, Bureau Opvang Nieuwkomers

Art 2 Wet voorzieningen gehandicapten en Verordening voorziening gehandicapten gemeente Doetinchem.

Persoonsgegevens,

verblijfplaatsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,

gerelateerden, verwijsgegevens, reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

 

-Politie Doetinchem

-Site woondiensten

Wet Politiegegevens

Huisvestingswet 1993, Regionale huisvestings- verordening, privacyregelement op de registratie Woningzoekenden, Regionale vangnetregeling, woonlastenfonds en woonkostentoeslag

Persoonsgegevens verblijfplaatsgegevens,

oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, nationaliteit

overlijdensgegevens,

perelateerden, verwijsgegevens, reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, huwelijksgegevens en kindgegevens

 

Buurtplein B.V.

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet

Persoonsgegevens, Verblijfsgegevens, Verblijfstitel en burgerservicenummer

 

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Afdeling services, bestuurszaken

 

Afdeling fysieke ontwikkeling

 

Afdeling BUHA

Jubilea

 

 

Koppeling met giDs

 

Beheer gemeentelijk groen

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

(NAW-gegevens)

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden

(NAW-gegevens)

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar aan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Gegevensset

D.D.S.

Het in verband brengen van de volgende gegevensverwerkingen; Corsa, Onegov, Gemeentebelastingen-GHS4all, Begraafplaatsenadministratie-Key2begraven, Onderwijs/Leerplichtadministratie-Key2Jongerenmonitor, Bouwregistratie-Key2Vergunningenl, Parkeervergunningen-Key2parkeren, Factureren-Key2financien, Uitkeringsadministratie-GWS4all

 

Alle mutatiegegevens

D.D.S.

Het actueel houden van persoonsgegevens van cliënten van Laborijn  in de administratie GWS4all ten behoeve van het uitvoeren van taken die voortvloeien uit de Participatiewet. Deze koppeling is tijdelijk tot uiterlijk 31-12-2016

Alle mutatiegegevens

BIJLAGE 4

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisch.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid