Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Doetinchem 2009
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Doetinchem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 en Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-200901-01-200916-12-2010Nieuwe regeling

01-10-2010

Doetinchems Vizier

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2009;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2009.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • B.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • C.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • D.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • E.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • F.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  het daartoe ingerichte en afgesloten terrein van Houterman Autosleepdienst aan de Broekhuizerstraat 20 D te Wehl. Het overbrengen en bewaren van voertuigen is uitbesteed aan het (sleep)bedrijf Houterman, hetgeen vastgelegd dient te worden in een overeenkomst tussen de gemeente Doetinchem en het bedrijf Houterman.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:

  op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, op zaterdagen van 08.00 tot 17.00 en daarbuiten in overleg.

  Houterman is wel te allen tijde telefonisch bereikbaar.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   € 70,- het basistarief, betreffende de voorrijkosten die zijn gemaakt door het sleepbedrijf;

  • b.

   € 95,- voor de overbrengkosten vanaf het moment waarop het te verslepen voertuig aangetakeld is.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 20,- voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 10,- voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  Het basistarief, tezamen met de overbrengkosten, wordt vermeerderd met de kosten van opslag en afgifte voor het eerste etmaal indien het voertuig is overgebracht naar de bewaarplaats van de voertuigen.

 • 4.

  De in de vorige leden genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de procentuele wijziging die het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april van het lopende kalenderjaar heeft ondergaan ten opzichte van dit prijsindexcijfer over de maand april van het daaraan voorafgaande jaar.

  De uitkomst van dit bedrag wordt afgerond naar boven op hele euro's.

  De aldus berekende bedragen worden vóór 1 december in een lokaal of regionaal dag- of weekblad gepubliceerd en gelden voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 130, lid 4, artikel 164,

lid 7, en artikel 174, lid 1, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2009 en werkt terug tot 1 januari 2009.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2009.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2009,

griffier voorzitter