Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016
CiteertitelRegeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016 vervangt de Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.6
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015, art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2016Nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeenteblad 2016/91899

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

overwegende dat:

 

 • o

  Mantelzorg onmisbaar is voor de zorgvrager en voor de samenleving als geheel;

 • o

  Dit vast gelegd is in ons beleid “Met elkaar, Voor elkaar” (juli 2014);

gelet op:

 • o

  De Wmo 2015, artikel 2.1.6, die stelt dat gemeenten moeten regelen op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijks blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente;

 • o

  artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 waarin is bepaald dat het college de jaarlijkse blijk van waardering van de mantelzorgers van onze cliënten bij nadere regeling bepaalt;

besluiten

vast te stellen de volgende regeling “Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016”.

Artikel 1: begripsbepaling

 • a.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015);

 • b.

  Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis;

 • c.

  Langdurige mantelzorg: langer dan drie maanden;

 • d.

  Mantelzorgwaardering: de regeling waarmee de gemeente jaarlijks zijn blijk van waardering toont aan mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Doetinchem.

Artikel 2: Procedurebepaling

 • 1.

  Jaarlijks voor het begin van het kalenderjaar stelt het college een plafond vast voor de bekostiging van de mantelzorgwaardering op basis van deze regeling.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze regeling afwijken.

Artikel 3: Waardering

 • 1.

  De mantelzorgwaardering bestaat uit een jaarlijkse waardering in natura.

 • 2.

  Per mantelzorgadres (één of meerdere mantelzorgontvangers) is de waarde van de jaarlijkse waardering in natura € 50,- voor één aangemelde mantelzorger en maximaal € 100,- voor twee of meer aangemelde mantelzorgers.

Artikel 4: Aanmelding

 • 1.

  De mantelzorgontvanger, wonend in de gemeente Doetinchem, is degene die de mantelzorger officieel aanmeldt voor een waardering.

 • 2.

  De mantelzorgontvanger mag zelf bepalen hoeveel mantelzorgers hij aanmeldt.

 • 3.

  De mantelzorgontvanger mag zich bij de aanmelding laten ondersteunen door de mantelzorger(s).

 • 4.

  De aanvragen worden toegekend tot het budgetplafond is bereikt.

 • 5.

  De aanvragen die worden gedaan nadat het budgetplafond is bereikt, worden in het daarop volgende kalenderjaar met voorrang in behandeling genomen. Dit geldt dan als aanvraag voor dat jaar. Er is geen sprake van een mantelzorgwaardering met terug- werkende kracht.

Artikel 5: Controle

Er vindt steekproefsgewijs een controle plaats van de aanmeldingen of er daadwerkelijk sprake is van een cliënt, woonachtig te Doetinchem. De aangemelde mantelzorger wordt gebeld door VIT hulp bij mantelzorg, wanneer deze daar onbekend is.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking van de regeling.

 • 2.

  De “Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2015” komt op het in het eerste lid genoemde tijdstip te vervallen.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Doetinchem 2016”.

 

Aldus vastgesteld door het college van B&W in zijn vergadering van 10 mei 2016