Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017
CiteertitelNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen Doetinchem 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201701-01-2017Nieuwe regeling

31-01-2017

Gemeenteblad 2017/17591

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017

Burgemeester en Wethouders van Doetinchem, gelet op de Verordening begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017, zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 22 december 2016: besluiten vast te stellen de volgende: Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017

Deze nadere regels zijn van toepassing op grafbedekkingen op graven op de gemeentelijke begraafplaats Kommendijk, begraafplaats Loolaan en begraafplaats Slangenburg.

De nadere regels voor natuurbegraafplaats Slangenburg zijn te vinden in het reglement van natuurbegraafplaats Slangenburg.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Grafbedekking: gedenktekens of (vaste) planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • 2.

  Gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sierurn, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene;

 • 3.

  Graftuin: een vorm van grafbedekking met winterharde beplanting en meerjarige planten op een particulier graf waarop geen vergunningsplichtig gedenkteken is geplaatst;

 • 4.

  Grafbeplanting: al dan niet winterharde beplanting die op of bij een gedenkteken is geplaatst.

 • 5.

  Beheerder: hij die door het college is aangewezen en belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • 6.

  Rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf.

Artikel 2 Grafoppervlak

 • 1.

  De maximale beschikbare grafoppervlakte bedraagt van:

  • -

   Kindergraven: 120 x 60 cm

  • -

   Urnengraven: 100 x 50 cm

  • -

   Particuliere graven: 200 x 100 cm

  • -

   Algemene graven: 100 x 100 cm

 • 2.

  Het is verboden grafbedekking en andere voorwerpen en beplantingen te (doen) plaatsen buiten de maximaal beschikbare (graf)oppervlakte.

 • 3.

  Het is verboden doormiddel van grafbedekking en andere voorwerpen de bereikbaarheid van naastgelegen graven of urnengraven te belemmeren.

 • 4.

  Gebruik van los grind, gravel of andere losse grafbedekking bij een gedenkteken is alleen toegestaan als het graf omsloten wordt met een harde sluitende omranding binnen de grafoppervlakte.

Artikel 3 Gedenkteken op particuliere en algemene graven

 • 1.

  Het plaatsen van een gedenkteken is niet verplicht.

 • 2.

  Voor een gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Zoals natuursteen, metaal, keramiek of houtsoorten.

 • 3.

  De maximale afmetingen van liggende gedenktekens op particuliere graven zijn gelijk aan de grafoppervlakte. Dit geldt niet voor de algemene graven.

 • 4.

  De maximale afmetingen van de staande gedenktekens op graven zijn 80 cm.

 • 5.

  De aanvraag voor de vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken moet schriftelijk bij de beheerder worden ingediend.

 • 6.

  Voor het (her)plaatsen of verwijderen van het gedenkteken maakt de leverancier een afspraak met de beheerder. Hierbij volgt men de aanwijzingen van de beheerder op.

 • 7.

  Voor particuliere graven is het mogelijk om binnen de grafoppervlakte; één gedenkteken over 2 graven aan te brengen.

 • 8.

  De beheerder mag zonder vooraankondiging en aanspraak op schadevergoeding van het graf verwijderen:

  • -

   losse bloemen, planten, kransen en dergelijke die verwelkt zijn;

  • -

   attributen voor onderhoud;

  • -

   losse voorwerpen van glas of kapotte voorwerpen

 • 9.

  De rechthebbende draagt zorg voor het verwijderen en herstellen van eventueel aanwezige gedenktekens en los gestorte en/of geplaatste verhardingen en eventuele beplantingen

Artikel 4 Gedenktekens op urnengraven

 • 1.

  Op urnengraven zijn liggende gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting van 100 x 50 cm en een dikte van minimaal 5 cm.

 • 2.

  Staande gedenktekens op urnengraven mogen nooit breder dan 50 cm en nooit hoger dan 80 cm zijn, met een minimale dikte van 5 cm.

Artikel 5 Eisen aan losse objecten op een graf

 • 1.

  Het is verboden om losse objecten op het graf aan te brengen, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of gevaarlijk zijn voor bezoekers en medewerkers of personeel.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om onderhoudsmaterialen op of achter de graven te bewaren, zoals gieters, harkjes en ongebruikte vazen. Deze materialen worden door de beheerder verwijderd.

Artikel 6 Graftuin

 • 1.

  Indien de beplanting op een graf buiten de grenzen komt, heeft de beheerder het recht de beplanting terug te snoeien.

 • 2.

  Gebruik van los grind, gravel of andere losse grafbedekking is toegestaan mits de graftuin is omsloten met een harde sluitende omranding binnen de grafoppervlakte.

 • 3.

  Kunstbeplanting of kunstgras is niet toegestaan.

 • 4.

  Woekerende beplanting is niet toegestaan.

 • 5.

  De maximale toegestane hoogte van beplanting is gelijk aan de maximale hoogte van een zerk: 80 cm(of 100cm). Als de beplanting hoger is, heeft de beheerder het recht om deze te snoeien.

Artikel 7 Slot

 • 1.

  Deze regels treden in werking op de datum van inwerking treding van de Verordening begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017.

 • 2.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2017.

 

Vastgesteld op 31 januari 2017 door burgemeester en wethouders van Doetinchem,

 

De burgemeester, De secretaris,

dr. J.M.E. Traag ing. N. van der Waart