Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen 2020)
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening parkeerbelastingen 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR56198/CVDR56198_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-316203

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen 2020)

De raad van de gemeente Doetinchem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2019;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2007;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieder: de rechtspersoon, die is aangesloten bij de Stichting voor Gedeeld Autogebruik en die gecertificeerd is door de brancheorganisatie en die een of meer motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt;

 • -

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden;

 • -

  autodateplaats: de belanghebbendenplaats die bestemd is voor het parkeren van een autodate- motorvoertuig en die is aangeduid met het onderbord met het opschrift 'autodate (kenteken)';

 • -

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Doetinchem een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

 • -

  houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • -

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brom-mobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • -

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • -

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd, wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a heeft plaats-gevonden: de houder van dat voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

 • 5.

  Ontheffing van de belasting, bedoeld in artikel 2, wordt verleend voor de duur van drie uur op een parkeerplaats voorzien van een parkeerautomaat, indien een parkeerschijf in werking is gesteld en een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk leesbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op een centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken, kan het voertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 10 Kosten

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 64,50

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem bedragen € 100,-

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging bedragen € 193,-

 • 4.

  De kosten van bewaring bedragen

  • -

   voor de eerste 24 uur of gedeelte daarvan € 25,-

  • -

   voor elk volgend half etmaal of gedeelte daarvan € 12,-

 • 5.

  Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten, wordt bij een voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening parkeerbelastingen 2019 van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 14 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening parkeerbelastingen 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 19 december 2019,

griffier

voorzitter

Bijlage: Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2020

 

 

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien

deze verschuldigd is.

1.

 

Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a,

van de verordening bedraagt:

 

 

Parkeerlocatie

 

uurtarief

tarief

tijds-

een-

heden

in minuten

 

tarief per

tijdseen-

heid in

euro's

 

dag-

kaart

 

A.

Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwstad

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

Handelskade

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

IJsselkade

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

Prinsenhof

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

Kapoeniestraat (1)

2,40

2,5 min

0,10

 

n.v.t.

 

 

Burg van Nispenstraat

2,40

2,5 min

0,10

 

n.v.t.

 

 

Kapoeniestraat

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

Kapoeniestraat/Grutpoort

2,40

2,5 min

0,10

14,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Ring 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramstraat

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Ingenieur Visstraat

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Hofstraat

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Dr Huber Noodtstraat (1)

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Dr Huber Noodtplaats

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Raadhuisstraat

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Tjalmastraat/Raadhuisstraat (stadhuis)

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Tjalmastraat

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Plantenstraat

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

Terborgseweg (1)

1,80

3,3 min

0,10

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Ring 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuweweg

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Amphionstraat

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Hovenierspad

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Dokter Bardetplaats

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Dr Huber Noodtstraat (2)

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Glazenmakerswegje

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Houtkampstraat

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Veemarkt

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Wei van Ome Karel

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Terborgseweg (2)

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Melkweg

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Spinbaan

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Handelskade (Iseldoks)

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Iseldoks

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Meerpaal

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Bolder

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Dukdalf

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

het Eiland

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ring 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompenhof

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Nieuweweg (2)

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Paul Krugerlaan/Steinlaan

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Steinlaan (Rozenhoek)

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Steinlaan

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Amphionstraat (parkeerkuil)

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Amphionstraat (1)

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Amphionstraat (3)

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Rozengaardseweg

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Brouwerskamp

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Markthalstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Kalverstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Meestersstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Wilhelminastraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Het Straatje

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Willem de Zwijgerstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Louise de Colignystraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Pasplein

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Prins Hendrikstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Prins Bernhardstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Oranjehof

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Willemstraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Julianaplein

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Emmastraat

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Terborgseweg (3)

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Parkeerplaats Varkensweide

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

Wijnbergseweg / de Bottenmölle

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburgerbroeklaan

0,60

10,0 min

0,10

3,60

 

 

Stationsplein

0,60

10,0 min

0,10

3,60

 

 

Ambachtstraat (tot Industriestraat)

0,60

10,0 min

0,10

3,60

 

 

Stationsstraat

0,60

10,0 min

0,10

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing:

 

 

- van 09.00 uur tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parkeergeld in de Parkeergarage Catharina bedraagt

 

 

Tijdens daguren

1,80

3,3 min

0,10

10,80

 

 

Tijdens daluren

1,20

5,0 min

0,10

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parkeergeld in de Parkeergarage Amphion bedraagt

 

 

Tijdens daguren

1,50

4,0 min

0,10

4,00

 

 

Tijdens daluren

1,20

5,0 min

0,10

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijden van de daguren voor de Parkeergarage Catharina en Amphion zijn:

 

 

- van 08.00 uur tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijden voor de daluren voor de Parkeergarage Catharina en Amphion zijn:

 

 

- van 21.00 uur tot 08.00 uur op maandag t/m zaterdag

 

 

- van 21.00 uur op zaterdag tot 08.00 uur op maandag m.u.v. koopzondagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief voor een uitrijkaart (Schouwburg/Bioscoop/Gruitpoort) voor de Parkeergarages

 

 

Catharina en Amphion bedraagt:

 

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onder b,

 

 

van de verordening bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

voor een plaatsgebonden centrumvergunning geldend voor de exclusieve

 

 

parkeerplaatsen aan de Prinsenhof, Gasthuisstraat, Gasthuisstraat (binnenterrein), Korte Kapoeniestraat,

 

 

Nieuwstad en Hovenierspad

 

 

- voor bewoners in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

22,00

 

 

- voor bedrijven in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

38,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

voor een centrumvergunning geldend voor het centrumgebied

 

 

- voor bewoners in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

12,10

 

 

- tweede vergunning voor bewoners in het centrumgebied

 

 

per maand

16,50

 

 

- voor bedrijven in het centrumgebied

 

 

 

 

per maand

33,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerlocaties in het centrumgebied:

 

Aangewezen locaties

vergunninghouders-

plaatsen

 

Overloop

betaalde

parkeerplaatsen

 

 

 

 

 

 

Hovenstraatje

 

Nieuweweg

 

 

 

 

 

 

Grutpoort

 

 

Hovenierspad

 

 

 

 

 

 

Dr. Huber Noodtplaats

 

Amphionstraat

 

 

 

 

 

Handelskade

 

(parkeerkuil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wei van Ome Karel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

voor een centrumrandvergunning geldend voor het centrum rand gebied

 

 

- voor bewoners

 

 

 

 

per maand

12,10

 

 

- tweede vergunning voor bewoners

 

 

 

 

per maand

16,50

 

 

- voor bedrijven

 

 

 

 

per maand

33,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het centrumrandgebied betreft 3 deelgebieden

 

Aangewezen locaties

 

 

De Veentjes/Dr. Huber Noodtplaats (CR1)

 

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,

m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentehuis/Brewinc (CR2)

 

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,

m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iseldoks (CR3)

 

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,

m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

voor een wijkvergunning geldend voor negen wijken

 

 

- voor bewoners in de wijken

 

 

 

 

per maand

6,60

 

 

- voor bedrijven in de wijken

 

 

 

 

per maand

10,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijken bestaan uit

 

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

Steinlaan e.o. (W1)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Dr. Bardetplaats/Veemarkt e.o. (W2)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

De Pas (W3)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Spoorzone noord (W4)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Spoorzone zuid (W5)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

t Weerdje e.o. (W6)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Tramstraat e.o. (W7)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

Lookwartier (W8)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

De Happert (W9)

 

binnen gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

voor een randvergunning geldend voor aangewezen

parkeerplaatsen

 

 

- voor bewoners

 

 

 

 

per maand

11,00

 

 

- voor bedrijven

 

 

 

 

per maand

27,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphionstraat (parkeerkuil)

 

 

 

 

 

 

Wei van Ome Karel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

voor een Varkensweide vergunning geldend voor de aangewezen

parkeerplaats

 

 

- voor bewoners

 

 

 

 

per maand

11,00

 

 

- voor bedrijven

 

 

 

 

per maand

27,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangewezen locaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Varkensweide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

voor een abonnement voor de parkeergarages Catharina en Amphion

 

 

- voor bewoners voor werkdagen 07.00 -19.00 uur

 

 

 

 

per maand

45,80

 

 

- voor bedrijven voor werkdagen 07.00 -19.00 uur

 

 

 

 

per maand

55,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- voor bewoners voor werkdagen, koopavond en zaterdag 07.00 -19.00 uur

 

per maand

64,15

 

 

- voor bedrijven voor werkdagen, koopavond en zaterdag 07.00 -19.00 uur

 

per maand

73,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- voor bewoners 24 uur /dg, 7 dgn /wk

 

 

 

 

per maand

70,00

 

 

- voor bedrijven 24 uur /dg, 7 dgn /wk

 

 

 

 

per maand

110,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.

voor een abonnement voor de parkeergarage Intermeco

 

 

- voor bewoners 24 uur /dg, 7 dgn /wk

 

 

 

 

per maand

35,00

 

 

- voor bedrijven 24 uur /dg, 7 dgn /wk

 

 

 

 

per maand

41,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.

voor marktkooplieden

bij de parkeerplaatsapparatuur van de parkeerplaats Stationsstraat (vml Sturko)

achterste gedeelte

 

 

- van 09.00 - 18.00 uur op dinsdag

 

 

 

 

per jaar

49,50

 

 

- van 09.00 - 18.00 uur op dinsdag en van 09.00 - 17.00 uur op zaterdag

 

per jaar

99,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Het tarief bedraagt voor een autodatevergunning, uitsluitend geldig

op aangewezen plaatsen voor autodatevergunningen, gelegen in:

 

 

- het centrum

 

 

 

 

per jaar

165,00

 

 

- de wijken

 

 

 

 

per jaar

55,00

 

 

Behoort bij besluit van de raad van 19 december 2019

Mij bekend,

 

 

de griffier