Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dongeradeel

Huisvestingsverordening Dongeradeel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dongeradeel
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening Dongeradeel 2017
CiteertitelHuisvestingsverordening Dongeradeel 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-201707-01-2020nieuwe regeling

30-03-2017

Gemeenteblad, 26 april 2017

13/'17

Tekst van de regeling

Intitulé

HUISVESTINGSVERORDENING DONGERADEEL 2017

De raad der gemeente Dongeradeel;

Overwegende:

 • -

  dat de Huisvestingswet is gewijzigd,

 • -

  dat deze daardoor geen basis meer kan zijn voor de Huisvestingsverordening Dongeradeel,

 • -

  dat het recreatiewoningenbeleid voorlopig kan worden voortgezet indien de verordening wordt gebaseerd op de algemene verordenende bevoegdheid van artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 2017;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Huisvestingsverordening Dongeradeel 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonruimte: een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meerdere andere ruimten, bestemd is of geschikt is voor bewoning door een huishouden;

 • b.

  ingezetene: degene die in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Dongeradeel is opgenomen en feitelijk in de gemeente hoofdverblijf heeft in een voor permanente bewoning aangewezen woonruimte;

 • c.

  eigenaar: degene die bevoegd is tot het in gebruik geven van die woonruimte of dat gebouw. Onder eigenaar wordt in deze verordening mede verstaan: de erfpachter, vruchtgebruiker, gerechtigde tot een appartementsrecht, of degene aan wie door een rechtspersoon het gebruiksrecht van een woonruimte is verleend.

 • d.

  onttrekkingsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van deze verordening;

 • e.

  permanente bewoning: het permanent hoofdverblijf houden in een woonruimte, hetgeen blijkt uit een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) op het betreffende adres;

 • f.

  gebruik als tweede woning: het beschikbaar hebben of houden van woonruimte ten behoeve van zichzelf of een ander, zonder dat men of die ander zijn hoofdverblijf in de desbetreffende woonruimte heeft.

Artikel 1.2 Werkingsgebied

Het bepaalde in deze verordening is van toepassing op alle woonruimte binnen de gemeente Dongeradeel met uitzondering van de woonruimten die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan de bestemming “recreatiewoning” hebben.

Hoofdstuk 2 Onttrekking van een woning aan de voorraad permanente woonruimten

Artikel 2.1 Vergunningsvereiste

Het is verboden om zonder onttrekkingsvergunning een woonruimte, aangewezen in artikel 1.2, geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning te onttrekken. Onder het onttrekken aan de bestemming tot bewoning wordt in deze verordening verstaan het gebruiken, in gebruik geven of doen gebruiken van een tot bewoning bestemde woonruimte als tweede woning of voor andere recreatieve doeleinden.

Artikel 2.2 Geldigheid onttrekkingsvergunning

 • 1. Een onttrekkingsvergunning wordt verleend aan de eigenaar van een woonruimte voor zo lang deze de woonruimte zelf als tweede woning in gebruik heeft. De vergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de woning wordt verkocht, aan derden wordt verhuurd of in gebruik wordt genomen voor permanente bewoning.

 • 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders besluiten een tijdelijke ontheffing te verlenen van artikel 2.2 van deze verordening voor een periode van maximaal één jaar indien blijkt dat de betreffende woonruimte na deze termijn permanent bewoond zal gaan worden.

 • 3. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders besluiten voor een woonruimte een definitieve onttrekkingsvergunning af te geven indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders hiervoor gegronde redenen bestaan.

Artikel 2.3 Aanvragen van een onttrekkingsvergunning

 • 1. De aanvraag van een onttrekkingsvergunning wordt ingediend bij burgemeester en wethouders en gaat vergezeld van de volgende informatie en bewijsstukken:

  • a.

   naam en adres van de eigenaar;

  • b.

   gegevens over de huidige situatie van de te onttrekken woonruimte:

   • -

    huur- of koopprijs;

   • -

    woonoppervlak;

   • -

    staat van onderhoud;

   • -

    motivering aanvraag.

Artikel 2.4 Criteria voor vergunningverlening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen de onttrekkingsvergunning, indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders het met de onttrekking gediende belang groter is dan het belang van het behoud of de samenstelling van de voorraad permanente woonruimten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de onttrekkingsvergunning eveneens verlenen indien belangen ontleend aan de samenstelling van de woonruimtevoorraad en/of leefbaarheid in straat, wijk of plaats zich daartegen niet verzetten en de aanvrager kan aantonen dat de woonruimte niet voor een redelijke prijs voor permanente bewoning kan worden verkocht. De woonruimte dient hiertoe gedurende 12 maanden te koop te worden aangeboden voor permanente bewoning tegen een in onderling overleg door twee taxateurs te bepalen verkoopprijs.Eén van de taxateurs wordt door de verkoper aangewezen, de ander door de gemeente. Indien de aldus aangewezen taxateurs geen overeenstemming bereiken, wordt door de kantonrechter een derde deskundige aangewezen wiens uitspraak bindend is. De totale kosten met betrekking tot de taxatie zijn voor de helft voor rekening van de verkoper.

 • 3.

  De woonruimte dient gedurende de in lid 2 genoemde termijn te koop te worden aangeboden door een erkende makelaar op een gebruikelijke wijze met de mededeling dat gegadigden die een bod willen uitbrengen zich dienen te melden bij het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel.

 • 4.

  Gedurende de in lid 2 genoemde termijn dient tenminste 4 maal met de woonruimte te worden geadverteerd en wel éénmaal aan het begin van de periode en vervolgens eens per drie maanden. Publicatie dient tenminste plaats te vinden in een zaterdageditie van de twee regionale dagbladen met een minimale advertentiegrootte van 3x4 cm, via de website van de betreffende makelaar en via plaatsing op Funda.

Artikel 2.5 Intrekking

Burgemeester en wethouders kunnen een onttrekkingsvergunning intrekken, indien:

 • a.

  niet binnen één jaar, nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, is overgegaan tot onttrekking;

 • b.

  de vergunning is verleend op grond van door de vergunninghouder verstrekte gegevens, waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren.

Hoofdstuk 3 Verdere bepalingen

Artikel 3.1 Dwangmaatregelen

Indien sprake is van het gebruik van woonruimte strijdig met de bepalingen van deze verordening, kunnen burgemeester en wethouders, naast het opleggen van een dwangsom, de woonruimte verzegelen. Deze verzegeling wordt opgeheven op het moment dat het strijdig gebruik wordt weggenomen of indien de benodigde vergunning alsnog wordt verleend.

Artikel 3.2 Strafbepaling

Degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 2.1 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of een geldboete van de derde categorie. De genoemde strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

Artikel 3.3 Handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde alsmede met de opsporing van de daarin strafbaar gestelde feiten zijn belast de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1 Overgangsbepaling/Vervallenverklaring

 • 1. Het in artikel 2.1. vervatte verbod geldt niet ten aanzien van woonruimte die op het tijdstip van het in werking treden van deze verordening rechtens in gebruik is als tweede woning of voor andere recreatieve doeleinden.

 • 2. Op het moment dat een pand waarvoor een recreatievergunning (voor 1994) of een onttrekkingsvergunning (vanaf 1994) is verleend, in gebruik wordt genomen voor permanente bewoning vervalt deze vergunning van rechtswege.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Huisvestingsverordening Dongeradeel 2017

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding vervalt de Huisvestingsverordening Dongeradeel 2004.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 30 maart 2017

De griffier, De voorzitter,