Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Bijdrageregeling inzameling oud papier 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling inzameling oud papier 2011
CiteertitelBijdrageregeling inzameling oud papier 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2011nieuwe regeling

12-07-2011

Nieuwe Dockumer Courant, 14 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling inzameling oud papier 2011

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk d.d. 28 juni 2011;

overwegende dat in het kader van hergebruik van afval noodzakelijk is om oud papier zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen;

 

dat vanuit kosten overwegingen de inzameling grotendeels door vrijwilligers wordt uitgevoerd;

 

dat het vanuit oogpunt van continuïteit noodzakelijk is om ingeval van een lage marktprijs voor oud papier de vrijwillige inzameling een financiële tegemoetkoming te verstrekken;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de volgende

BIJDRAGEREGELING INZAMELING OUD PAPIER 2011

Artikel 1 definitie verenigingen

Voor in de gemeente Dongeradeel gevestigde instellingen of verenigingen met een sociaal en/of cultureel (niet winstbeogend) karakter, bestaat de mogelijkheid op een financiële tegemoetkoming op het door hen ingezamelde hoeveelheid oud papier.

Artikel 2 inzamelvergunning

De in artikel 1 bedoelde instellingen en verenigingen moeten in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het inzamelen van oud papier op grond van de afvalstoffenverordening van de gemeenten Dongeradeel

Artikel 3 bijdrageregeling

De bijdrage is gekoppeld aan de geldende ‘hoogste Marktprijs Oud Papier (MOP) voor Bont [1.01/1.02] in Nederland en Belgie’, zoals deze maandelijks wordt gepubliceerd in Markberichten oud papier en zoals is overeengekomen met Leo Reitsma in de “OVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN HUISHOUDELIJK OUD PAPIER”.

De gemeente garandeert een bijdrage van netto € 60,- per ton. De bijdrage is overeenkomstig onderstaande tabel:

Hoogste Marktprijs Oud Papier (MOP) voor Bont [1.01/1.02] in Nederland en Belgie

Bijdrage gemeente

≥ € 75,-

€ 70,-

≤ € 65,-

Geen bijdrage

€ 5,-

€ 10,-

Artikel 4 maximum

Verenigingen en instellingen ontvangen een maximum van netto € 80,- per ton. Bij een hogere ‘hoogste Marktprijs Oud Papier (MOP) voor Bont [1.01/1.02] in Nederland en Belgie’ komt een deel van de opbrengst ten goede aan de gemeente, die deze gelden gebruikt ingeval van een lagere MOP.

Artikel 5 bijdrage kraakpersinzameling

Instellingen of verenigingen die gebruik maken van rijdend vervoer (kraakpersauto’s) krijgen van de gemeente een bedrag per ton vergoed dat gelijk staat aan 2/3 van het verschil in kostprijs voor containerinzameling en de kostprijs voor rijdend vervoer (kraakpersinzameling).

Artikel 6 onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Dokkum, 12 juli 2011

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

Burgemeester,

Secretaris,