Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Reglement vaste commissies van advies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement vaste commissies van advies
CiteertitelReglement vaste commissies van advies
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Reglement tevens vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2008nieuwe regeling

08-01-2008

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement vaste commissies van advies

Burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Dongeradeel;

Overwegende dat de raad in zijn vergadering van 22 november 2007 in verband met de rechtmatigheidscontrôle besloten heeft tot het intrekken van de Verordening vaste commissie van advies en bijstand en dat als gevolg van het dualisme de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hun eigen commissies (adviesraden) kunnen instellen;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t en:

 

vast te stellen het volgende:

REGLEMENT VASTE COMMISSIES VAN ADVIES

Artikel 1

In dit reglement worden onder commissies en adviesraden verstaan de commissies van advies ten behoeve van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, als bedoeld in artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 2 Instelling

 • 1.

  De instelling van commissies en adviesraden geschiedt door burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester bij afzonderlijke besluiten.

 • 2.

  In de instellingsbesluiten wordt voor elke commissie en adviesraad een beknopte taakomschrijving vastgelegd.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  Elke commissie of adviesraad bestaat uit een bij het instellingsbesluit te bepalen aantal leden, niet zijnde leden van de raad.

 • 2.

  Een commissie of adviesraad telt maximaal 9 leden

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De leden van een commissie of adviesraad worden benoemd door burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester kan voor elk lid van een commissie of adviesraad een plaatsvervanger benoemen.

 • 3.

  Voor de plaatsvervangende leden van een commissie of adviesraad zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de commissieleden en adviesraden is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraad.

 • 2.

  In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 3.

  Een lid, dat ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, moest aftreden.

Artikel 6 Ontslag

 • 1.

  Een commissielid en een lid van een adviesraad kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde ontslagaanvrage dient schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester worden toegezonden.

Artikel 7 Vereisten voor het lidmaatschap en de onverenigbare betrekkingen

 • 1.

  Het bepaalde in artikel 10, artikel 13, artikel 15 onder b en artikel 28, onder a en b van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de leden van commissies en adviesraden.

 • 2.

  Zodra blijkt dat een lid van een commissie of adviesraad een van de vereisten van het lidmaatschap niet bezit of dat het een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, houdt het op lid te zijn.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan in het instellingsbesluit van een commissie of adviesraad worden bepaald, dat leden geen ingezetene van de gemeente hoeven te zijn.

Artikel 8 De voorzitter

De commissie of adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; deze hebben in de vergadering stemrecht.

Artikel 9

De voorzitter zorgt voor handhaving van de orde en is bevoegd bij ordeverstoring alle of bepaalde toehoorders te doen verwijderen.

Artikel 10 De secretaris

 • 1.

  Een commissie of adviesraad wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretaris, die door de gemeentesecretaris/ algemeen directeur wordt aangewezen.

 • 2.

  De secretaris heeft in de vergaderingen een adviserende stem.

 • 3.

  De gemeentesecretaris/ algemeen directeur regelt de vervanging van de secretaris van een commissie of adviesraad, indien deze verhinderd is als zodanig op te treden.

Artikel 11
 • 1.

  De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergadering.

 • 2.

  De secretaris dient er zorg voor te dragen dat van het verhandelde in een vergadering een besluitenlijst wordt opgemaakt. Indien nodig, zulks ter beoordeling van de commissie of adviesraad dient de besluitenlijst de motivering die tot het advies van de commissie of adviesraad heeft geleid weer te geven , evenals eventuele minderheidsstandpunten.

 • 3.

  Tijdens de vergadering dient de secretaris de voorzitter en de commissie of adviesraad bij te staan en zo nodig aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 12 De vergaderingen

 • 1.

  Commissies en adviesraden vergaderen volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema, dat vooraf ter kennis wordt gebracht van burgemeester en wethouders, minimaal 5 maal per jaar.

 • 2.

  In afwijking van lid 1. wordt een vergadering voorts gehouden wanneer ten minste twee leden met opgave van redenen schriftelijk daarom hebben gevraagd; deze vergadering vindt plaats binnen twee weken na dat verzoek.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 kan in het instellingsbesluit van een commissie of adviesraad worden bepaald, dat de voorzitter dag en uur van de vergaderingen van die commissie of adviesraad vaststelt.

Artikel 13
 • 1.

  Door of namens de voorzitter worden de leden -spoedeisende gevallen uitgezonderd- ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk voor de te houden vergadering uitgenodigd onder overlegging van tenminste een agenda van de te behandelen onderwerpen. De onderwerpen dienen van een korte toelichting te worden voorzien. Per onderwerp dient zo nodig duidelijk te worden weergegeven waarover het advies van de commissie of adviesraad wordt gevraagd. De agenda wordt door de voorzitter opgemaakt met inachtneming van het gevoelen van het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester.

 • 2.

  De stukken die voor een goede voorbereiding van de vergadering van de commissie of adviesraad nodig zijn worden voor zoveel redelijkerwijs mogelijk is, zulks ter beoordeling van de voorzitter, aan de leden toegezonden.

 • 3.

  Voor zoveel redelijkerwijs mogelijk is, zulks ter beoordeling van de voorzitter, worden belanghebbenden of groepen van belanghebbenden in kennis gesteld van de te houden commissievergadering of vergadering van de adviesraad door het zenden van de agenda van de desbetreffende commissie of adviesraad.

 • 4.

  Tegelijk met de oproeping van de leden wordt dag, uur en plaats van de vergadering op de voor de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht. De openbare kennisgeving vermeldt de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

 • 5.

  Gelijktijdig met de openbare kennisgeving worden de stukken, die betrekking hebben op de te behandelen onderwerpen voor een ieder ter inzage gelegd. In de openbare kennisgeving wordt daarvan mededeling gedaan en van het feit, dat eventuele nadere informatie kan worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie of adviesraad.

Artikel 14 Quorum

 • 1.

  Een commissievergadering of vergadering van de adviesraad wordt niet gehouden, indien niet behalve de voorzitter ten minste de helft van de andere leden aanwezig is.

 • 2.

  In zodanig geval wordt een nieuwe vergadering belegd op de voorgeschreven wijze.

 • 3.

  Wanneer ook dan het vereiste aantal leden ontbreekt wordt de vergadering gehouden en kunnen beslissingen worden genomen over de op de agenda vermelde onderwerpen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de voorzitter, kan een commissie of adviesraad schriftelijk of mondeling worden gehoord.

   

Indien schriftelijke of mondelinge afdoening bij tenminste één lid op bezwaren stuit, geschiedt de behandeling van het desbetreffende stuk in een vergadering.

Artikel 15 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissies en adviesraden worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren van een openbare vergadering worden gesloten, indien de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee van de aanwezige leden dit verlangen.

  De commissie of adviesraad besluit vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Over de punten, in besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit worden genomen.

Artikel 16

In een openbare vergadering van een commissie of adviesraad mag niet worden beraadslaagd over aangelegenheden:

 • a.

  die betrekking hebben op schorsing en ontslag van personen;

 • b.

  waarbij volgens burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester de privacy in het geding is;

 • c.

  waarbij burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester hebben aangegeven in een onderhandelingspositie te verkeren;

 • d.

  waarbij naar het oordeel van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester financiële belangen van de gemeente kunnen worden geschaad;

 • e.

  waarbij burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester hebben laten blijken dat het gemeentebelang zich tegen openbare behandeling verzet.

Artikel 17 Geheimhouding

Het bepaalde in artikel 25 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op een commissie of adviesraad met dien verstande, dat het opleggen van voorlopige geheimhouding geschiedt door de voorzitter.

Artikel 18 Wijze van advisering

 • 1.

  Een commissie of adviesraad is verplicht om binnen een maand, nadat burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester daarom hebben gevraagd, schriftelijk advies uit te brengen.

 • 2.

  In het advies dient melding te worden gemaakt van eventuele minderheidsstandpunten, indien de minderheid daartoe de wens te kennen heeft gegeven.

 • 3.

  Wanneer het advies van een commissie of adviesraad betrekking heeft op een onderwerp dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd dragen burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester er zorg voor dat dit advies in het raadsvoorstel wordt opgenomen.

Artikel 19
 • 1.

  Wanneer burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester een besluit nemen dat afwijkt van het advies van een commissie of adviesraad dient gemotiveerd aan de commissie of adviesraad te worden meegedeeld waarom van het advies is afgeweken.

 • 2.

  De commissie of adviesraad wordt alsdan in de gelegenheid gesteld een nader standpunt kenbaar te maken.

 • 3.

  Voor zoveel mogelijk, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, wordt een besluit als bedoeld in lid 1 eerst uitgevoerd nadat aan het bepaalde in lid 2 gevolg is gegeven.

Artikel 20

Een commissie of adviesraad is bevoegd ongevraagd voorstellen te doen en adviezen uit te brengen aan burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, als zij dat in het belang van het tot de werkkring van de commissie of adviesraad behorende beleidsterrein nuttig of nodig acht.

Artikel 21 Inwinnen nadere informatie en bijwoning vergaderingen door niet-leden

 • 1.

  Een lid van de commissie of adviesraad heeft de bevoegdheid nadere ambtelijke informatie in te winnen.

 • 2.

  Voor het verkrijgen van deze informatie dient het zich te wenden tot de secretaris van de commissie of adviesraad.

 • 3.

  Alvorens de informatie te verstrekken pleegt de secretaris zonodig overleg met de voorzitter van de commissie of adviesraad.

Artikel 22
 • 1.

  De commissie en adviesraad zijn bevoegd deskundigen te raadplegen en tot bijwoning van de vergadering uit te nodigen.

 • 2.

  Indien hieraan kosten zijn verbonden is voorafgaande toestemming vereist van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester.

Artikel 23
 • 1.

  De voorzitter van de commissie of adviesraad bepaalt in overleg met de secretaris welke ambtenaren de vergadering van een commissie of adviesraad als adviseur zullen bijwonen.

 • 2.

  Zij zijn verplicht tijdens de vergadering de commissie of adviesraad alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Artikel 24 Spreekrecht vanaf de publieke tribune

De voorzitter stelt, vòòr of tijdens de vergadering de aanwezigen op de publieke tribune in de gelegenheid om een korte toelichting te verstrekken uitsluitend omtrent een aan de orde zijnd agendapunt.

Deze toelichting dient te worden verstrekt voordat het betreffende agendapunt wordt behandeld.

Artikel 25 De besluitenlijst

 • 1.

  De besluitenlijst als bedoeld in artikel 11, lid 2, wordt in de eerstkomende vergadering van de commissie of adviesraad vastgesteld.

 • 2.

  Een exemplaar van de besluitenlijst van de commissie of adviesraad wordt ter kennis toegezonden aan burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester

Artikel 26 Behandeling in meerdere commissies; gecombineerde vergadering

 • 1.

  Uitgangspunt is dat een onderwerp in één commissie of adviesraad wordt behandeld.

 • 2.

  Een onderwerp, dat naar het oordeel van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester de werkkring van meer dan een commissie of adviesraad raakt, kan door dit college, respectievelijk de burgemeester aan meer dan één commissie of adviesraad worden voorgelegd.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester een onderwerp, dat naar hun oordeel de werkkring van meer dan één commissie of adviesraad raakt, laten behandelen in een gecombineerde vergadering van twee of meer commissies en/of adviesraden.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde gecombineerde vergadering wordt voorgezeten door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen lid van hun college.

 • 5.

  Het secretariaat van een gecombineerde vergadering wordt vervuld door een door de gemeentesecretaris/ algemeen directeur aan te wijzen gemeenteambtenaar.

 • 6.

  Op een gecombineerde vergadering zijn de overige bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27 Onthouden van het uitbrengen van advies

De commissieleden of leden van een adviesraad onthouden zich van het uitbrengen van advies over aangelegenheden die hen, hun echtgeno(o)t(e) of hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad inbegrepen, persoonlijk aangaan of waarin zij als lasthebbers of gemachtigden zijn betrokken.

Artikel 28 Orde van de vergaderingen

Voor zover dit reglement daarin niet voorziet worden de werkwijze van de commissies en adviesraden en de orde van de vergaderingen ingericht naar de regelen, voor overeenstemmende gevallen gesteld in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Dongeradeel.

Artikel 29 Vergoedingen

 • 1.

  De leden van een commissie of adviesraad, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde vergoedingen worden eenmaal per jaar achteraf in de maand januari uitbetaald.

 • 3.

  In een instellingsbesluit als bedoeld in artikel 2 kan afgeweken worden van het bepaalde in lid 1.

Artikel 30 Evaluatieverslag

Jaarlijks voor 1 februari wordt er over het daaraan voorafgaande jaar een evaluatierapportage opgesteld over de werkzaamheden van de commissies en adviesraden; deze rapportage wordt ter kennis gebracht van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 31

Deze regeling kan worden aangehaald als:

 • 1.

  "Reglement commissies van advies gemeente Dongeradeel".

 • 2.

  Het reglement treedt in werking met ingang van de dag na de vaststelling.

Artikel 32 Overgangsbepaling

 • 1.

  Commissies en adviesraden ten behoeve van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester die zijn ingesteld onder de werking van de (inmiddels bij raadsbesluit van 22 november 2007 ingetrokken) Verordening vaste commissies van advies en bijstand, worden met de vaststelling van dit reglement beschouwd als zijnde commissies en adviesraden als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Dit reglement is van toepassing op de in het eerste lid bedoelde commissies en adviesraden.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Dongeradeel op 8 januari 2008

Loco-secretaris burgemeester

De burgemeester van Dongeradeel: