Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening rioolaansluitrecht 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200631-12-2018nieuwe regeling

09-11-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 20 december 2006

75/'06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006, no. 75/'06;

gelet op artikel 229 van de Gemeen­tewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN RIOOLAANSLUITRECHT

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder de gemeentelijke riolering verstaan het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de perceelaansluitleidingen;

 • b.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • c.

  onder afvalwater verstaan water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering;

 • d.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • e.

  onder een aansluiting op de gemeentelijke riolering verstaan alle    werkzaamheden en werken ten behoeve van het tot stand brengen van de verbinding tussen de gemeentelijke riolering en de grens van het aan te sluiten eigendom, ertoe dienende om ten behoeve van het eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • f.

  onder rechthebbende verstaan:

  • 1.

   degene die het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

  • 2.

   de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'rioolaansluitrecht' wordt een eenmalig recht geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de rechthebbende op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de aansluiting als bedoeld in artikel 1 lid e tot stand wordt gebracht.

Artikel 4 Vrijstelling

Het recht, genoemd in artikel 2, wordt niet geheven indien de lasten tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting:

- krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan;

- zijn of worden verhaald middels de verkoopprijs van gemeentelijke bouwgrond;

- zijn of worden verhaald middels een bijdrage ingevolge de Exploitatieverordening gemeente Dongeradeel 1995.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven per aansluiting.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht bedraagt per aansluiting € 1.000,00.

Artikel 6a Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee maanden later en de derde en laatste weer twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de belastingschuldige niet binnen de gestelde termijnen betaalt.

 • 4.

  In afwijking van het tweede lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de verschuldigde bedragen niet kunnen worden afgeschreven.

 • 5.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 6.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolaansluitrecht”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 9 november 2006

 

 

griffier                                                  voorzitter