Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art. 16, Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 tot en met 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-200715-05-2014nieuwe regeling

24-07-2007

Nieuwe Dockumer Courant, 15 augustus 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

gelet op het bepaalde in artikel 16 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen

1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

b e s l u i t en :

 

vast te stellen het:

REGLEMENT HOUDENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN

DE AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND,

DE BUITENGEWONE AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND EN

DE OPENSTELLING VAN HET BUREAU VAN DE BURGERLIJKE STAND

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555));

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) ;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16 leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16 leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen die bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

   

   • a.

    ambtenaren in dienst van de gemeente Dongeradeel, werkzaam bij de afdeling publiekszaken;

   • b.

    ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de tijd, dat hij werkzaam is bij de afdeling publiekszaken.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die benoemd is na 1 januari 2003, wordt benoemd voor de tijd tot 1 januari van het jaar volgend op het jaar, waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die benoemd is voor 1 januari 2003, wordt benoemd voor de tijd tot 1 januari van het jaar volgend op het jaar, waarin de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voorzover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van het bureau

De afdelingsmanager publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

   

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en het aangaan van partnerschapregistraties op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag gedurende de voor de afdeling publiekszaken vastgestelde openingstijden.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten, indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen en op zaterdagen volgend op een zodanige dag.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand worden geopend op de in lid 2 genoemde dagen, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement Burgerlijke Stand".

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 23 augustus 2007, onder intrekking van het reglement burgerlijke stand van 30 mei 1995.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 juli 2007.

secretaris burgemeester