Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Regeling samenstelling en bevoegdheden commissie voor culturele activiteiten gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling samenstelling en bevoegdheden commissie voor culturele activiteiten gemeente Dongeradeel
CiteertitelRegeling samenstelling en bevoegdheden commissie voor culturele activiteiten gemeente Dongeradeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61 tot en met 64e en 64g

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-199010-11-2011nieuwe regeling

27-09-1990

n.v.t.

137/'90

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling samenstelling en de bevoegdheden van de commissie voor culturele activiteiten gemeente Dongeradeel

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 1990, no. 137/'90;

gelet op het bepaalde in de artikelen 61 tot en met 64e en 64g van de gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  in te trekken het raadsbesluit van 24 april 1986, no. 64/'86 tot instelling van een commissie voor culturele activiteiten . . . enzovoort;

 • II.

  in te stellen een commissie voor culturele activiteiten voor de gemeente Dongeradeel;

 • III.

  vast te stellen de volgende:

Artikel 1 Samenstelling, benoeming, zittingsduur

 • 1.

  De commissie bestaat uit negen leden, te weten:

  • a.

   één lid uit de raad uit zijn midden te benoemen;

  • b.

   acht leden te benoemen door de raad op aanbeveling van burgemeester en wethouders uit de ingezetenen van de gemeente.

 • 2.

  De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

 • 3.

  De zittingsduur der leden is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraad.

 • 4.

  De vervulling van een tussentijdse vacature vindt zo mogelijk binnen drie maanden plaats.

 • 5.

  Een lid, dat ter vervulling van een tussentijdse opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd, moest aftreden.

Artikel 2 Ontslag

 • 1.

  De leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen.

 • 2.

  Van hun ontslag geven zij schriftelijk kennis aan de commissie die daarvan, alsmede van de op andere wijze ontstane tussentijdse vacature, onmiddellijk kennis geven aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De aftredende leden houden zitting totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 3 Vereisten lidmaatschap

 • 1.

  Het bepaalde in artikel 21, artikel 25 onder f en artikel 26 onder b van de gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de leden van de commissie, die geen raadslid zijn.

 • 2.

  Zodra blijkt dat een lid van de commissie -niet raadslid zijnde- een van de vereisten van het lidmaatschap niet bezit of dat het een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, houdt het op lid te zijn.

Artikel 4 Vergoeding

De leden van de commissie bedoeld in artikel 1, sub b ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering een vergoeding overeenkomstig de daarvoor geldende regeling.

Artikel 5 De secretaris

 • 1.

  De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretaris, die door de gemeentesecretaris wordt aangewezen.

 • 2.

  Deze heeft in de vergadering een adviserende stem.

 • 3.

  De gemeentesecretaris regelt de vervanging van de secretaris van de commissie, indien deze verhinderd is als zodanig op te treden.

Artikel 6 Bevoegdheden secretaris

 • 1.

  De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergadering.

 • 2.

  De secretaris dient er zorg voor te dragen dat van het verhandelde in een vergadering een besluitenlijst wordt opgemaakt. Indien nodig, zulks ter beoordeling van de commissie dient de besluitenlijst de motivering die tot het advies van de commissie heeft geleid weer te geven, evenals eventuele minderheidsstandpunten.

 • 3.

  Tijdens de vergadering dient de secretaris de voorzitter en de commissie bij te staan en zo nodig aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert tenminste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls als door de voorzitter nodig wordt geoordeeld of door tenminste vier leden schriftelijk en met opgaaf van redenen wordt gevraagd.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie worden belegd door de voorzitter, die zorgdraagt dat ieder lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste driemaal vierentwintig uur voor het houden van een vergadering schriftelijk wordt opgeroepen.

Artikel 8
 • 1.

  De commissie neemt geen besluiten, indien niet tenminste de helft van het aantal leden, waaronder de voorzitter of vice-voorzitter, aanwezig is.

 • 2.

  Indien het vereiste getal leden niet is opgekomen, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering. Deze tweede vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal leden dat is opgekomen, met dien verstande dat in deze vergadering slechts kan worden beraadslaagd en besluiten kunnen worden genomen over zaken, die zijn vermeld op het oproepingsbriefje of de agenda.

 • 3.

  In de commissievergaderingen wordt over zaken mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

 • 4.

  Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

 • 5.

  Indien bij het nemen van een besluit door geen der aanwezigen stemming wordt gevraagd, wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 6.

  Bij staking van stemmen, wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen worden heropend. In deze en evenzo in een voltallige vergadering, wordt, bij staken van stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Ingeval omtrent het benoemen van personen de stemmen bij herstemming staken, beslist terstond het lot.

 • 7.

  Zo nodig kan de commissie geldige besluiten nemen zonder in vergadering bijeen te zijn, door middel van schriftelijk gepleegd overleg. De in dit artikel vervatte bepalingen zijn daarbij zoveel mogelijk van toepassing. Indien tenminste één lid tegen schriftelijk overleg bezwaar maakt, neemt de commissie geen besluit zonder in vergadering bijeen te zijn.

Artikel 9
 • 1.

  Omtrent de openbaarheid van vergaderen en het opleggen van geheimhouding zijn de artikelen 49 en 50 van de gemeentewet van toepassing.

 • 2.

  De voorzitter stelt, vóór of tijdens de vergadering de aanwezigen op de publieke tribune in de gelegenheid om een korte toelichting te verstrekken uitsluitend omtrent een aan de orde zijnd agendapunt.

Artikel 10 Taakomschrijving

 • 1.

  Aan de commissie worden de volgende bevoegdheden toegekend:

  • a.

   het activeren en ondersteunen dan wel mede organiseren van culturele activiteiten in de gemeente;

  • b.

   het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties, verenigingen, groeperingen en personen die in de gemeente op het gebied van cultuur werkzaam zijn;

  • c.

   het verstrekken van adviezen, desgevraagd of uit eigen beweging, aan burgemeester en wethouders over zaken, die het gemeentelijk beleid op het terrein van cultuur betreffen.

Artikel 11

Ter realisering van de activiteiten genoemd in artikel 10 dient de commissie jaarlijks een begroting bij het college van burgemeester en wethouders in. Bij de financiële verantwoording aan het eind van het kalenderjaar legt de commissie een jaarverslag over.

Artikel 12

De commissie is gehouden tot een regelmatig overleg over de activiteiten met andere gemeentelijke commissies werkzaam op dit terrein.

Artikel 13

De voorzitter en de aan de commissie toegevoegde secretaris tekenen de stukken welke van de commissie uitgaan.

Artikel 14 Verantwoording

De commissie geeft met betrekking tot haar taakverdeling alle verlangde inlichtingen aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15

Voorzover deze verordening daarin niet voorziet worden de werkwijze van de commissie en de orde van de vergaderingen ingericht naar de regelen voor overeenstemmende gevallen gesteld in het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Dongeradeel.

Artikel 16

Deze regeling treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 27 september 1990

secretaris

voorzitter