Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening inzake de subsidieverlening op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de subsidieverlening op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking
CiteertitelSubsidieverordening ontwikkelingssamenwerking 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149, Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2, Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1994nieuwe regeling

24-02-1994

Nieuwe Dockumer Courant, 9 maart 1994

17/'94

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverlening op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 1994, no. 17/'94;

gelet op de algemene subsidieverordening Welzijn en de bepalingen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende verordening inzake

SUBSIDIEVERLENING OP HET GEBIED VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Artikel 1 Algemene bepalingen

Voor de verstrekking van subsidie in het kader van ontwikkelings-samenwerking is van toepassing de Algemene subsidie en procedureverordening welzijn, tenzij hiervan in de navolgende artikelen wordt afgeweken.

Artikel 2

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager : een natuurlijk persoon, een groep personen of een rechtspersoon die zich de behartiging van belangen van ideële en/of materiële aard ten doel stelt op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking;

 • -

  subsidie : een geldelijke bijdrage ter dekking van kosten van activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking;

 • -

  project : een kleinschalig en op zichzelf levensvatbaar plan op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking;

 • -

  activiteit : een binnen de gemeente Dongeradeel plaatsvindende activiteit, actie, manifestatie, et cetera gericht op de bewustwording van de plaatselijke bevolking ten aanzien van de derde wereldproblematiek;

 • -

  werkgroep : de bij besluit van de raad ingestelde werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 3
 • 1.

  De aanvraag om subsidie moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, uiterlijk vier weken voordat de activiteit of het project plaatsvindt;

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van hetgeen wordt bepaald in het eerste lid. Aanvragen om subsidie dienen echter immer ingediend te worden voordat de activiteiten en/of het project wordt uitgevoerd.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders kan slechts overgaan tot verstrekking van subsidie, voorzover de raad op de gemeentebegroting hiervoor gelden beschikbaar gesteld heeft.

Artikel 5

Bij een aanvraag om subsidie dienen ten minste te worden overlegd:

 • -

  een beschrijving van het doel van het project en/of activiteit;

 • -

  een beschrijving van de groep waarop het project zich richt en haar situatie;

 • -

  de wijze van uitvoering van de activiteit;

 • -

  de mogelijke eigen bijdrage van de organiserende persoon/groep/rechtspersoon;

 • -

  een begroting van de uit te voeren activiteit/project.

Artikel 6

In geval van het subsidiëren van een project dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • -

  het project dient zich te richten op een duidelijk omschreven doelgroep, die actief bij de uitvoering betrokken is en die naar vermogen bijdraagt aan de realisering van het project, door middel van geld/materiaal/arbeid;

 • -

  het project dient te worden (be)geleid door (een) perso(o)n(en) die bij voorkeur afkomstig is/zijn uit de gemeente Dongeradeel, dan wel een aantoonbare band heeft/hebben met de gemeente;

 • -

  waar mogelijk draagt de aanvrager/uitvoerder van het project zorg voor activiteiten, gekoppeld aan het project, die zich richten op de voorlichting en bewustwording van de plaatselijke bevolking. De aanvrager/uitvoerder draagt daartoe zorg voor een regelmatige rapportage over de voortgang van het project.

Artikel 7

In geval van het subsidiëren van een activiteit dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • -

  de activiteiten richten zich op fondsenwerving voor projecten in de Derde Wereld en/of;

 • -

  de activiteiten richten zich geheel op de voorlichting over ontwikkelingssamenwerking en/of bewustwording van de Dongeradeelse bevolking op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 8

De raad neemt jaarlijks een bedrag ten behoeve van de subsidiëring van activiteiten en/of projecten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking op de gemeentebegroting op.

Artikel 9

Het college van burgemeester en wethouders beslist op een binnengekomen verzoek om subsidie nadat advies is ingewonnen bij de werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders legt jaarlijks een verslag aan de raad voor, waarin opgenomen een verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen, alsmede een inhoudelijk verslag van de in dat jaar gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 11

Na afloop van de activiteiten (het project) moeten worden ingediend:

 • -

  een inhoudelijk verslag van de georganiseerde activiteiten (het project);

 • -

  een financiële verantwoording van de georganiseerde activiteiten (het project).

Artikel 12

Op grond van het financiële verslag van de activiteiten (het project) wordt het definitief subsidie vastgesteld; daarbij geldt dat nimmer meer subsidie verstrekt wordt dan het werkelijk tekort.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als "subsidieverordening ontwikkelingssamenwerking 1994". Zij treedt in werking op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, alsdan vervalt de op 18 december 1990 vastgestelde "Subsidieverordening ontwikkelingssamenwerking".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 24 februari 1994

secretaris

voorzitter