Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening wet kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wet kinderopvang
CiteertitelVerordening wet kinderopvang gemeente Dongeradeel 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet kinderopvang, art. 25, Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2007Nieuwe regeling

23-12-2004

Nieuwe Dockumer Courant, 7 maart 2007

121/'04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wet kinderopvang

De raad van de gemeente Dongeradeel

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2004, no. 121/'04;

gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening Kinderopvang 1996” vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING WET KINDEROPVANG

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang;

§ 2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

Artikel 2 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie als bedoeld in artikel 23 van de wet bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam en adres van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • d.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Artikel 3 Indicatiestelling

 • 1.

  De aanvraag voor vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie wordt ter advisering voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, de GGD.

 • 2.

  De GGD brengt binnen 4 weken een advies uit over de aanvraag.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college besluit, rekening houdend met het advies van de GGD, over de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan dit besluit met ten hoogste 4 weken verdagen. Het college stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

 • 3.

  Wanneer de GGD in haar advies aangeeft dat het gaat om een complexe situatie en een schrijnend geval, wordt de mogelijkheid geboden binnen twee weken na het advies van de GGD tot een financiële overbrugging te komen.

Artikel 5 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat in ieder geval:

 • a.

  de geldigheidsduur van de indicatie;

 • b.

  de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6 Weigeringgronden

Het college weigert de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie vast te stellen indien:

 • a.

  de ouder en de partner reeds een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangt of kan ontvangen of

 • b.

  de ouder of de partner niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel k of l van de wet.

§ 3 AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 7 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat:

  • a.

   Naam, adres en sofi-nummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en sofi-nummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

  • e.

   gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet;

  • f.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

§ 4. VERLENING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 8 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het college kan dit besluit met ten hoogste 4weken verdagen. Het stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 9 Weigeringgrond

Het college weigert de tegemoetkoming indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 10 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen.

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 11 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een tegemoetkomingjaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen.

Artikel 12 Omvang van de kinderopvang

 • 1.

  Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

Artikel 13 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval:

 • a.

  de vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen de ouder behoort;

 • b.

  de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • c.

  de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • d.

  de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

 • g.

  de verplichtingen van de ouder.

Artikel 14 De bevoorschotting van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 2.

  Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting.

§ 5. VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 15 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De ouder verstrekt binnen 4weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode.

 • 2.

  Het college stelt de tegemoetkoming binnen 8weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast.

Artikel 16 Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen 4weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

§ 6. VERPLICHTINGEN VAN DE OUDER

Artikel 17 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming.

 • 2.

  De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

§ 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Onder toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze verordening in werking 3 dagen na haar bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid treedt paragraaf 2 van deze verordening in werking op het moment dat artikel 23 van de Wet kinderopvang in werking treedt.

Artikel 19 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang gemeente Dongeradeel 2005

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Dongeradeel van 23 december 2004

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert mr. R.S. Cazemier