Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening subsidiëring woonconsumenten (-organisaties)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring woonconsumenten (-organisaties)
CiteertitelVerordening subsidiëring woonconsumenten (-organisaties)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

20-12-2001

Nieuwe Dockumer Courant, 28 december 2001

124/'01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiëring woonconsumenten (-organisaties)

De raad der gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2001, no. 124/'01:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

VERORDENING SUBSIDIERING WOONCONSUMENTEN

(-ORGANISATIES)

Artikel 1
 • Deze verordening is vastgesteld ten behoeve van de uitvoering van de “Rijksregeling bijdragen aan gemeenten ten behoeve van woonconsumenten”.

 • 2.

  Bij de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college

   het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   woonconsumenten

   bewoners, waartoe in ieder geval behoren: huurders en eigenaars-bewoners en woningzoekenden, waartoe in ieder geval behoren: kandidaathuurders en kandidaatkopers;

  • c.

   woonconsumentenorganisaties

   een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die blijkens de statuten, de structuur en de werkwijze, zonder winstoogmerk, werkzaam is op het terrein van volkshuisvesting ten behoeve van woonconsumenten;

  • d.

   activiteiten

   werkzaamheden, die verricht worden door woonconsumenten, door woonconsumentenorganisaties of door derden, die gericht zijn op het versterken van de positie van woonconsumenten in de volkshuisvesting of die gericht zijn op de realisering van een concreet project ten behoeve van woonconsumenten;

  • e.

   subsidie

   de met toepassing van deze verordening verleende geldelijke of op geld waardeerbare bijdrage van de gemeente aan woonconsumenten of aan een woonconsumentenorganisatie.

Artikel 2
 • 1.

  Een woonconsumentenorganisatie of een groep woonconsumenten kan bij het college een aanvraag indienen voor het toekennen van een subsidie ten behoeve van activiteiten als genoemd in het vorige artikel onder d. voorzover deze het grondgebied van de gemeente Dongeradeel betreffen.

 • 2.

  Het college kan, op basis van de in het eerste lid genoemde aanvraag, subsidie toekennen, echter voorzover het bedrag, dat voor dit doel is bestemd, dit toelaat.

 • 3.

  Zij kunnen aan de toekenning van subsidie voorwaarden verbinden.

 • 4.

  Het college houdt bij haar beslissing op een subsidieaanvraag rekening met steun, die op grond van een andere regeling aan de aanvrager is of kan worden toegekend.

 • 5.

  Indien door een organisatie nog andere dan de in deze regeling bedoelde belangen worden behartigd, wordt de subsidie naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 3 Bepalingen met betrekking tot aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag voor het toekennen van subsidie dient voorzien te zijn van een gespecificeerde begroting van de reëel te verwachten kosten en een toelichting waaruit blijkt:

  • -

   ten behoeve van welke woonconsumenten de activiteiten verricht worden;

  • -

   wie de activiteit zal uitvoeren;

  • -

   dat de activiteiten gericht zijn op het versterken van de positie van woonconsumenten of het realiseren van een project ten behoeve van woonconsumenten;

 • 2.

  Een aanvraag voor het toekennen van subsidie dient jaarlijks te worden ingediend voor 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar, waarop de aanvraag van toepassing is.

Artikel 4 De volgende kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen

 • a.

  apparaatskosten

  Hieronder wordt verstaan:

  • -

   secretariaatskosten, zoals telefoon-, drukwerk- en portokosten;

  • -

   vergaderkosten, zoals zaalhuur;

  • -

   noodzakelijk te maken reiskosten voor het bijwonen van studiebijeen-komsten, cursussen en werkbezoeken op basis van € 0,08 per kilometer (openbaar vervoertarief), alsmede de noodzakelijke verblijfskosten;

  • -

   kosten van documentatie, abonnementen en eventueel af te dragen lidmaatschapskosten;

  • -

   studiekosten en kosten, die zijn verbonden aan het bijwonen van landelijke of provinciale vergaderingen, alsmede de noodzakelijke verblijfskosten.

 • b.

  kosten voor activiteiten

  Hieronder wordt mede verstaan:

  • -

   voorlichtingskosten;

  • -

   kosten van infomateriaal, zoals bewonerskranten en dergelijke;

  • -

   kosten verbonden aan het geven van advies en het beoordelen van plannen;

  • -

   kosten van noodzakelijke ondersteuning door deskundigen.

Artikel 5

Niet voor vergoeding in aanmerking komen in elk geval:

 • -

  aanwezigheid tijdens vergaderingen (verstrekken presentiegelden);

 • -

  kosten, die op grond van andere regelingen subsidiabel zijn gesteld of waarvoor van derden een vergoeding kan worden verkregen.

Artikel 6 Bepalingen met betrekking tot de uitbetaling

 • 1.

  Het subsidiebedrag, dat burgemeester en wethouders naar aanleiding van de ingediende begroting hebben vastgesteld, wordt in februari van het subsidiejaar voor 80% betaalbaar gesteld.

 • 2.

  Het resterende bedrag wordt betaalbaar gesteld, nadat de aanvrager aan de hand van declaraties heeft aangetoond, dat de in de begroting opgenomen kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, ten behoeve van de activiteiten, waarvoor het college de subsidie heeft toegekend. Deze declaraties dienen zo spoedig mogelijk na ommekomst van het subsidiejaar, doch uiterlijk op 1 april volgend op het subsidiejaar bij het college te zijn ingediend.

 • 3.

  Indien blijkt, dat daadwerkelijk gemaakte kosten lager zijn dan de naar aanleiding van de ingediende begroting verstrekte subsidie, dan dient de aanvrager op verzoek van het college het meerdere terstond terug te storten.

Artikel 7 Toezicht op werkzaamheden en financieel beheer

Een woonconsumentenorganisatie, die subsidie krijgt op grond van deze bijdrageregeling, is, indien het college dit wenst, verplicht:

 • -

  inzage te geven in haar deskundig bij te houden boekhouding en administratie;

 • -

  alle inlichtingen te verstrekken, welke van haar in het belang van een goede controle op het financiële beheer en administratie worden gevraagd;

 • -

  alle inlichtingen te verstrekken over de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

Artikel 8 Stopzetten c.q. terugvorderen subsidie

Het college is bevoegd de subsidie te verlagen c.q. te beëindigen, indien naar haar oordeel

 • -

  door de organisatie niet of in gebrekkige mate wordt voldaan aan de bepalingen van deze richtlijn;

 • -

  de organisatie niet de gevraagde of opzettelijk foutieve gegevens verstrekt; indien het college besluit de subsidie naar aanleiding van het bovenstaande te beëindigen, worden de eventueel toegekende voorschotten teruggevorderd.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Met ingang van dezelfde datum vervalt de Verordening subsidiëring woonconsumenten (organisaties), zoals vastgesteld bij zijn besluit van 2 september 1993.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Dongeradeel van 20 december 2001.

secretaris

voorzitter