Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Instructie voor de secretaris van de gemeente Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de secretaris van de gemeente Dongeradeel
CiteertitelInstructie gemeentesecretaris 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 103 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

07-12-2010

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de secretaris van de gemeente Dongeradeel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel,

gelet op artikel 103 lid 2 van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

INSTRUCTIE VOOR DE SECRETARIS VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL

Artikel 1 Algemeen

Binnen de vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente Dongeradeel draagt de functie van gemeentesecretaris de functienaam algemeen directeur/secretaris. In deze instructie wordt hiervoor de benaming ‘secretaris’ gehandhaafd.

Artikel 2 Eed of belofte

Alvorens zijn bediening te aanvaarden, wordt door de secretaris in de vergadering van het college, in handen van de voorzitter, de volgende eed of belofte afgelegd:

“Ik zweer (beloof) dat ik alle plichten die de wet, regelende de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van de gemeentebesturen en de door het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel vastgestelde instructie aan het ambt van secretaris hebben verbonden, eerlijk en vlijtig zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” (“Dat beloof ik!”).

Artikel 3 Ondersteuning college

 • 1.

  De secretaris draagt onverminderd de verantwoordelijkheid van de burgemeester zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college.

 • 2.

  De secretaris draagt er desgevraagd en uit eigen beweging zorg voor dat de leden van het college over alle informatie kunnen beschikken die zij ten behoeve van een goede uitoefening van hun functie nodig hebben.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan het college. Zo nodig adviseert de secretaris het college bij het nemen van beslissingen.

 • 4.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures.

 • 5.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een tijdige, voortvarende en correcte uitvoering van de besluiten van het college.

 • 6.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, het vastleggen van de besluiten van het college in een besluitenlijst en het openbaar maken van de besluitenlijst overeenkomstig de daarvoor vastgestelde of nog vast te stellen regels.

 • 7.

  De secretaris oefent zijn taak op grond van dit artikel waar nodig uit in nauwe samenwerking met het management van de afdelingen.

 • 8.

  Ten aanzien van de in dit artikel omschreven taken kan het college de secretaris nadere regels stellen.

Artikel 4 Leiding ambtelijke organisatie

Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college draagt de secretaris als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding, het beheer en de aansturing van de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie. De verantwoordelijkheid van de directie in deze is nader vastgelegd in het directiestatuut en in de functiebeschrijving van de algemeen directeur/secretaris.

Artikel 5 Informatieplicht

De secretaris draagt er zorg voor dat de afdelingsmanager Financiële en Juridische Zaken, tevens concerncontroller, en de administrateur tijdig op de hoogte worden gesteld van alle door de raad en het college genomen besluiten waaraan financiële consequenties voor de organisatie en/of de afdelingen zijn verbonden.

Artikel 6 Afwezigheid secretaris

 • 1.

  Indien de secretaris verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan het college.

 • 2.

  Voor een afwezigheid langer dan vijf dagen behoeft de secretaris toestemming van het college.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat tijdens zijn verlof of afwezigheid om andere redenen, zijn vervanging adequaat is geregeld.

Artikel 7 Woonverplichting

De secretaris heeft zijn werkelijke woonplaats in de gemeente. Het college kan van deze bepaling ontheffing verlenen.

Artikel 8 Nadere regels

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de secretaris voor zover nodig overleg met de burgemeester en/of het college. Het college kan in die gevallen nadere regels stellen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze instructie treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en kan worden aangehaald als ‘Instructie gemeentesecretaris 2011’.

 • 2.

  De ‘Instructie gemeentesecretaris 2009’, zoals vastgesteld door het college d.d. 7 april 2009, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze instructie in werking treedt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel in zijn vergadering van 7 december 2010.

secretaris

burgemeester