Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Nadere regels voor de verlening van parkeervergunningen en RVV-ontheffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de verlening van parkeervergunningen en RVV-ontheffingen
CiteertitelNadere regels voor de verlening van parkeervergunningen en RVV-ontheffingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening, art. 3, 4, Wegenverkeerswet 1994, art. 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2006nieuwe regeling

19-12-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 20 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de verlening van parkeervergunningen en RVV-ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening en artikel 150 van de Wegenverkeerswet (WVW1994);

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

NADERE REGELS VOOR DE VERLENING VAN PARKEERVERGUNNINGEN EN RVV – ONTHEFFINGEN

1 Algemeen

 • a.

  onder "noodzakelijkheid" in artikel 3, lid 2 van de parkeerverordening 2004 wordt verstaan: het belang voor bepaalde beroepsgroepen om, in verband met de benodigde apparatuur (gereedschappen, meetapparatuur etc.) of goederen, te parkeren binnen korte afstand van het werkadres. Voorbeelden hiervan zijn: loodgieters, schilders of aannemers en het vervoer van goederen

 • b.

  kantoor gerelateerde werkzaamheden zoals bezoek van, naar of met klanten vallen niet onder de in a genoemde "noodzakelijkheid"

 • c.

  bij beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden in artikel 3, lid 2 van de parkeerverordening 2004 wordt bij het begrip "regelmatig" in zijn algemeenheid uitgegaan van: vijf keer per jaar

 • d.

  afgifte van de vergunningen wordt afgetemd op de mogelijkheden in het gebied

 • e.

  bewoners met een toegewezen invalidenparkeerplaats kunnen naast deze plaats slechts 1 vergunning verkrijgen voor een eventuele tweede auto

 • f.

  bewoners die geen gebruik kunnen maken van parkeren op eigen terrein of een garage, hebben bij de afgifte van de vergunning voorrang op bewoners die wel gebruikt kunnen maken van parkeren op eigen terrein

 • g.

  bewoners van de binnenstad die wel gebruik kunnen maken van parkeren op eigen terrein of van een garage, komen niet in aanmerking voor een vergunning

 • h.

  van de standaard afwijkende aanvragen (doelgroepen/criteria) voor langdurige vergunningen, worden in het algemeen niet gehonoreerd, tenzij het specifieke doelgroepen betreffen, zoals gehandicapten, zorg- en hulpdiensten; voor deze categorieën wordt naar maatwerk gezocht

 • i.

  uitzondering op medische grondslag worden in behandeling genomen indien de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart of een zwaarwegende toetsbare, doktersverklaring heeft bijgevoegd

 • j.

  vrijstelling op de heffing van belasting/leges wordt niet verleend, uitzondering hierop zijn bijzondere kerkelijke activiteiten zoals trouwgelegenheden en begrafenissen

 • k.

  een parkeervergunningen en een RVV – ontheffing kan gecombineerd afgegeven worden

 • l.

  vergunningen en ontheffingen kunnen jaarlijks worden verlengd; in de plaatselijke krant wordt gepubliceerd op welke wijze en onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt

2 Vergunningen betaald parkeren

 • a.

  aanvragen moeten worden ingediend op een standaard aanvraagformulier vergunning betaald parkeren (bijgevoegd)

  bijlage 1: bewoners of

  bijlage 2: bedrijven (en werknemers)

 • b.

  voor het parkeren in de binnenstad geldt voor een aantal doelgroepen, een maximaal aantal vergunningen:

  voor bewoners van de binnenstad

  in de binnenstad ten noorden van de Zijl 40

  in de binnenstad ten zuiden van de Zijl 5

  (excl. gebied parkeren vergunninghouders)

  voor bedrijven gevestigd in de binnenstad 40

  voor bedrijven buiten de binnenstad nvt

 • c.

  aan bewoners, gevestigd in de binnenstad, wordt per adres maximaal 1 vergunning verleend voor het parkeren in de binnenstad

 • d.

  indien een vergunning voor de binnenstad wordt verleend, mag hiermee ook worden geparkeerd op de randparkeerplaatsen, voor zowel bewoners als bedrijven

 • e.

  voor het parkeren buiten de binnenstad, aan de zuidzijde, een maximaal aantal vergunningen: voor bewoners van de binnenstad en bedrijven gevestigd in de binnenstad ten zuiden van de Zijl (alsmede medewerkers)

  Lutjebleek 22

  Lyceumkade en Strobosserkade 23

  (incl. 5 plaatsen Lyceumweg vanaf Lutjebleek)

  Waarbij het Lutjebleek met name bestemd is voor bewoners en de kades met name voor bedrijven/werknemers. Bewoners en bedrijven/werknemers van Vleesmarkt, Zijl, Dijk, Vlasstraat, Wortelhaven en Stenendam zijn hiervan uitgesloten maar komen voor de andere randparkeerplaatsen in aanmerking.

 • f.

  voor genoemde gebieden waarvan de afgifte van vergunningen aan een maximum is gebonden, wordt, na bereiking van dit maximum, een wachtlijst van aanvragen aangelegd; deze aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld

 • g.

  bewoners dienen ingeschreven te staan op het adres waarvoor een vergunningen wordt aangevraagd en dienen, bij hun aanvraag, een kopie van het kentekenbewijs te overleggen

 • h.

  bij de verlening van vergunningen hebben de aanvragen voor de eerste vergunning per wooneenheid, voorrang

 • i.

  de vergunningen gelden voor maximaal één jaar, steeds aflopend op 31 december

 • j.

  restitutie in verband met niet genoten parkeerduur, is mogelijk bij inlevering van de vergunning; zij wordt berekend vanaf het eind van de maand van inlevering, waarbij op het jaarbedrag een evenredig deel wordt gerestitueerd

 • k.

  voor bijzondere gevallen kan, op grond van het vierde lid van artikel 3 van de Parkeerverordening 2004, worden afgeweken van de 'standaard' vergunningverlening en in dit geval kan worden afgeweken van het vastgelegde aantal vergunningen, als bedoeld in dit lid onder punt b

3 Parkeren voor vergunninghouders

 • a.

  aanvragen moeten worden ingediend op het bijgevoegde aanvraagformulier bijlage 4: aanvraagformulier parkeren voor vergunninghouders

 • b.

  voor de gebieden is een maximaal aantal vergunningen vastgesteld  in de binnenstad

 • i

  De Dijk 4

 • ii

  Molensteeg 10

 • iii

  Vleesmarkt en Wortelhaven 23

 • iv

  Zuiderbolwerk 7

  buiten de binnenstad

 • i

  Lyceumweg incl. gastvergunningen 32

 • ii

  Bonifaciusplein 2 per adres

 • iii

  Woudweg (noord) thv nr. 32 t/m 47 8

  Voor de gebieden Altenastreek (oost) Hellingpad, Buitentuin, Westerissestraat en Stadswerf komen alle ingeschreven bewoners in aanmerking en wordt er maximaal 1 gastenvergunning afgegeven.

 • c.

  voor genoemde gebieden waarvan de afgifte van vergunningen aan een maximum is gebonden is een wachtlijst aangelegd, de vergunningen worden in volgorde van binnenkomst uitgegeven

 • d.

  restitutie van niet genoten parkeerduur is mogelijk bij inlevering van de vergunning en vanaf inleverdatum per gehele volgende maand, waarbij het tarief per maand 1/12 is van het jaartarief

 • e.

  voor bijzondere gevallen kan, op grond van het vierde lid van artikel 3 van de Parkeerverordening 2004, worden afgeweken van de 'standaard' vergunningverlening en in dit geval wordt er afgeweken van het vastgelegde aantal vergunningen, als bedoeld in dit lid onder punt b

4 RVV - ONTHEFFINGEN

 • a.

  ontheffing van artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens wordt verleend, voor zover het betreft de verkeersborden:

  C1 inrijverbod, C2 éénrichtingsweg, C6 gesloten verklaring motorvoertuigen en E1 parkeerverbod, E2 verbod stil te staan

 • b.

  indien de RVV – ontheffing geldt voor de binnenstad, is in de binnenstad slechts kortstondig parkeren (laden en lossen) toegestaan, tenzij dit op de ontheffing anders is aangegeven

 • c.

  voor laden en lossen worden een ontheffing verleend indien dit buiten de standaard bevoorradingstijden moet geschieden of dat er een stopverbod geldt en de verkeerssituatie dit toelaat

 • d.

  jaarontheffingen moeten worden ingediend op het bijgevoegde aanvraagformulier:

  bijlage 3 aanvraagformulier ontheffing RVV

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester

en wethouders van 19 december 2006

secretaris

burgemeester