Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen of -voorzieningen Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzamelmiddelen of -voorzieningen Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 4 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend
21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen of -voorzieningen Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

  

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk d.d. 25 februari 2013;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is aan te wijzen via welk(e) inzamelmiddel of –voorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van een gebruiker plaatsvindt;

  

gelet op artikel 4, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

 

dat bij de navolgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen het aangegeven inzamelmiddel of de aangewezen voorziening wordt gehanteerd binnen de aangegeven delen van de gemeente;

 

De inzameling vindt plaats via:

a. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

b. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;

d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 

a. een inzamelvoorziening in de binnenstad van Dokkum en bij appartementen (hoog- en laagbouw):

 

groente-, fruit- en tuinafval: boven- of ondergrondse inzamelcontainer

restafval: boven- of ondergrondse inzamelcontainer

 

b. de overige delen van de gemeente inzameling nabij elk perceel (clusterplaatsen):

 

groente-, fruit- en tuinafval: groene minicontainer - 140 liter       

restafval: grijze minicontainer - 240 liter

klein chemisch afval: milieubox.

 

c. in de wijken van Dokkum en in de dorpen binnen de gemeente:

 

verpakkingsglas: boven- of ondergrondse glasbak

textiel: boven en/of ondergrondse textielcontainers

 

d. de milieustraat, aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwâld

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

secretaris

burgemeester