Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit frequentie inzameling overige huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit frequentie inzameling overige huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 10 lid 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit frequentie inzameling overige huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is een frequentie vast te stellen voor de inzameling per perceel van klein chemisch afval (KCA), grof tuinafval en grof huisafval;

 

gelet op artikel 10, lid 5 van de Afvalstoffenverordening 2004 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

 

 • -

  dat klein chemisch afval (KCA) tenminste twee maal per jaar bij elk perceel op afroep via wijkbeheer wordt ingezameld;

 • -

  dat grof tuinafval in de maanden april en mei (voorjaar) en oktober en november (najaar) op afroep wordt afgehaald via  wijkbeheer;

 • -

  dat grof huisafval zes maal per jaar op afroep wordt afgehaald via het wijkbeheer.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,