Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit aanbieden huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanbieden huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 19 leden 1, 2, 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanbieden huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel Afvalstoffenverordening

 

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

 

overwegende dat in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling zonder inzamelmiddel aan te bieden en hieromtrent regels te stellen;

 

gelet op artikel 19 eerste, tweede en derde lid van de Afvalstoffenverordening 2004 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

 

Grof huisvuil

 • a.

  dat grof huishoudelijk afval ter inzameling mag worden aangeboden op afroep via wijkbeheer of bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude;

 • b.

  dat het aanbieden van grof huishoudelijk afval dient te geschieden onder de volgende voorwaarden:

  - plaatsen voor de woning;

  - geen bouw- en sloopafval;

  - scheiding grof snoeiafval en overig grof vuil;

 

Snoeiafval

 • c.

  dat grof snoeiafval ter inzameling mag worden aangeboden op afroep via wijkbeheer of bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude;

  - gebundeld aanbieden

  - maximaal 1m³, niet langer dan 2 m en niet zwaarder dan 30 kg;

  - scheiding snoeiafval en overig grof vuil;

 

Bouw- en sloopafval

 • d.

  dat bouw- en sloopafval ter inzameling mag worden aangeboden bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude

  - aan het aanbieden van bouw- en sloop afval zijn kosten verbonden.

 

Wit- en bruingoed

 • e.

  oude koelkasten en diepvriezers kunnen bij aankoop van een nieuwe worden ingeleverd bij de leverancier. Deze zijn verplicht deze te accepteren;

  dat wit- en bruingoed mag worden aangeboden bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude;

 

Oude metalen

 • f.

  dat oud ijzer mag worden aangeboden bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude;

 

Glas

 • g.

  dat glas mag worden aangeboden in de ondergrondse kledingcontainers en glasbakken op diverse centrale plaatsen binnen de gemeente.

 

 

Textiel

 • h.

  dat textiel mag worden aangeboden in de ondergrondse kledingcontainers. Daarnaast kunnen vergunning worden verleend voor het houden van huis-aan-huis inzamelacties. Kringloopbedrijf “De Wissel” neemt eveneens bruikbare kleding in.

 

   Accu’s

 • i.

  Accu’s worden tegen betaling ingenomen op de milieustraat. Bij vervanging van accu’s kunnen deze worden achterlaten bij de garagehouder.

 

Autobanden

 • j.

  Autobanden afkomstig van particuliere personenauto’s tot 3500 kg en aanhangwagens worden kosteloos in ontvangst genomen. Bij vervanging van autobanden kunnen deze worden achterlaten bij de garagehouder.

 

Luiers

 • k.

  Luiers mogen worden aangeboden bij inzamelpunten bij kinderdagverblijven en bij de milieustraat.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en

wethouders op 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,