Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Aanwijzingsbesluit dagen en tijden ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit dagen en tijden ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 20 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit dagen en tijden ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening.

 

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

  

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen en tijden, waarop (grof) huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst kunnen worden overgedragen, aangeboden of achtergelaten;

 

gelet op artikel 20, eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2004;

 

b e s l u i t e n :

 

a.  groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval

-   de navolgende dagen vast te stellen voor het in de genoemde plaatsen, wijken en straten ter inzameling aanbieden van het groente-,fruit- en tuinafval (even weken groene container) en huishoudelijk restafval (oneven weken grijze container) aan de inzameldienst:

 

Dokkum

Routedag 1 maandag

Fonteinslanden, Hoedemakerspolder, Hogedijken;

Routedag 2 dinsdag

Binnenstad, Betterwird, de Woudhorne, Altenastreek, Westerisse, omgeving watertoren,    Stationsweg en omstreken;

Routedag 4 donderdag

Weeshuislanden I, II en III, Fûgellân, De Schans, Brokmui;

Routedag 5 vrijdag

Jantjeszeepolder, Kooilanden;

 

Dorpen

Oneven weken: beide containers gelijk aanbieden

Routedag 1 maandag

Ee, Engwierum, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dykshoarne, Nylân, Skieppereed;

Routedag 2 dinsdag

Anjum, Abbewier, Oostmahorn, Stiem, Esumasyl, Teard, Reidswâl;

Routedag 3 woensdag

Oosternijkerk, Niawier;

Routedag 4 donderdag

Metslawier, Wetsens, Oostrum, Jouswier, Lyts Midhuzen, Tibma, Humaldawei tot

kruising in Ee;

Routedag 5 vrijdag

Nes, Wierum, Bollingawier, Aalsum;

Even weken: beide containers gelijk aanbieden

Routedag 6 maandag

Paesens, Moddergat, Morra, Lioessens, Boltawei, Alddyk;

Routedag 7 dinsdag

Hantum, Hantumerhoek, Hantumhuizen,Hantumeruitburen, ’t Skoar, Hiaure;

Routedag 8 woensdag

Ternaard, Fiskbuorren, Holwerterdyk;

Routedag 9 donderdag

Holwerd;

Routedag 10 vrijdag

Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird, Raard, Elba;

 -  tijdens de openingstijden de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Kooilaan te Damwoude;

 -  verwerking op basis van zelfcomposteren;

 

b.  klein chemisch afval (KCA)

-  ieder kwartaal rijdt de chemokar een inzamelroute door de gemeente. Aanmelding via de servicetelefoon van wijkbeheer. Aan de hand van aanmeldingen wordt een route vastgesteld, de ophaaldag wordt u dan meegedeeld;

-  de milieubox op de ophaaldag voor 08.30 uur bij uw voordeur zetten (niet aan de openbare weg);

-  de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Kooilaan te Damwoude;

-  op de verpakking duidelijk vermelden wat de inhoud is;

 

d.  grof huishoudelijk afval

-  de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude;

-  er worden ophaalroutes gereden door de reinigingsdienst. Aanmelding gaat via de servicetelefoon van wijkbeheer. Aan de hand van aanmeldingen wordt een route vastgesteld, de ophaaldag wordt u dan meegedeeld. Nadere details over de ophaaldata worden gepubliceerd in de regionale krant. Aan deze service zijn kosten verbonden;

 

e.  grof tuinafval

-  de mogelijkheid om te brengen bij de milieustraat aan de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude;

-  er worden ophaalroutes gereden door de reinigingsdienst. Aanmelding gaat via de servicetelefoon van wijkbeheer. Aan de hand van aanmeldingen wordt een route vastgesteld, de ophaaldag wordt u dan meegedeeld. Nadere details over de ophaaldata worden gepubliceerd in de regionale krant. Aan deze service zijn kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,