Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening geurhinder en veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2009nieuwe regeling

26-02-2009

Nieuwe Dockumer Courant, 15 april 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij

De raad van de gemeente Dongeradeel;

overwegende, dat hij op grond van de Wet geurhinder en veehouderij de mogelijkheid heeft tot het vaststellen van een verordening met andere waarden en afstanden dan in de wet genoemd;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Onder bebouwde kom wordt in deze verordening verstaan een gebied met overwegend een woon- en verblijfsfunctie, waar op het moment van inwerkingtreding van deze verordening meer dan 10 woningen binnen een straal van 100 meter van de meest nabijgelegen gevel van het dierenverblijf, dan wel op grond van het vigerend bestemmingsplan, zijn toegestaan.

 • 2.

  Voor de overige van toepassing zijnde definities wordt aangesloten bij de definities genoemd in de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Voorschrift

Voor de op de bij deze verordening horende bijlage 1 (inventarisatielijst) en bijlage 2 (situatietekening) voorkomende adressen geldt dat de afstand tussen de veehouderij, waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object minimaal moet bedragen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom: tenministe 50 meter;

 • b.

  buiten de bebouwde kom: tenminste 25 meter.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel van 26 februari 2009.

De griffier,

De voorzitter,