Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Verordening Lauwerspas 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lauwerspas 2009
CiteertitelVerordening Lauwerspas 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149, Gemeenschappelijke regeling Lauwerspas, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-01-201102-02-2012art. 6b

27-01-2011

Nieuwe Dockumer Courant, 9 februari 2011

02/'11
01-01-201010-02-2011nieuwe regeling

28-01-2010

Nieuwe Dockumer Courant, 12 mei 2010

1/'10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lauwerspas 2009

De raad der gemeente Dongeradeel

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2009, no. 01/’10;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling Lauwerspas;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

VERORDENING LAUWERSPAS 2009.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  pashouder: de persoon van 12 jaar of ouder die als inwoner staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de deelnemende gemeente en die ten behoeve van zichzelf, zijn partner en/of zijn kinderen een bijdrage als bedoeld in deze verordening vraagt;

 • b.

  kind: het op het adres van de aanvrager ingeschreven eigen kind, jonger dan 12 jaar;

 • c.

  inkomen: de netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag van een pashouder en eventuele partner, verkregen uit arbeid, uitkering, pensioen, alimentatie;

 • d.

  inwoner: de persoon die ingeschreven staat in de gemeenschappelijk basisadministratie van de gemeente Dongeradeel;

 • e.

  peildatum: de datum waarop de aanvraag is ingediend;

 • f.

  toetsinkomen:

  • i.

   als de pashouder jonger is dan 27 jaar: 110% van de inkomensvoorziening bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet investeren in jongeren, verminderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 36 lid 1 van die wet, afgerond naar boven op hele euro’s;

  • ii.

   als de pashouder 27 jaar of ouder is: 110% van de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5 sub c van de Wet werk en bijstand, verminderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 19 van de Wet werk en bijstand, afgerond naar boven op hele euro’s.

Artikel 2 Doelgroep

Tot de doelgroep van de Lauwerspas behoren alle inwoners van de gemeente Dongeradeel.

Artikel 3 De Lauwerspas

 • 1.

  Er is een Lauwerspas.

 • 2.

  De Lauwerspas wordt gratis verstrekt aan inwoners die:

  • a.

   65 jaar of ouder zijn;

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik), of een inkomensvoorziening op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ);

  • c.

   op de peildatum een inkomen hebben dat niet hoger is dan het toetsinkomen.

 • 3.

  Een thuiswonende student van 18 jaar of ouder heeft recht op een gratis Lauwerspas als het inkomen van zijn/haar ouder(s) lager is dan het toetsinkomen voor alleenstaande ouders of gehuwden als bedoeld in de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en bijstand.

 • 4.

  Inwoners die niet voldoen aan de in het eerste en tweede lid genoemde criteria kunnen een Lauwerspas kopen bij één van de verkooppunten.

Artikel 3a Gebruik van de Lauwerspas

 • 1.

  De Lauwerspas is geldig als de naam en handtekening van de pashouder en het pasnummer daarop staan vermeld.

 • 2.

  De Lauwerspas kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsregelingen.

 • 3.

  Kortingen in horecabedrijven gelden voor groepen van maximaal vier personen. De korting geldt niet voor tabakswaren en telefoonkosten.

Artikel 4 Kortingen

 • 1.

  De burgemeester gaat overeenkomsten met contractanten aan. Onder contractanten wordt verstaan: ondernemers die op vertoon van de Lauwerspas korting verlenen op artikelen en diensten.

 • 2.

  De burgemeester is bevoegd een door hem aan te wijzen persoon te mandateren de overeenkomsten bedoeld in het eerste lid te ondertekenen.

Artikel 5 Dagtochten en andere activiteiten

 • 1.

  Er worden dagtochten en andere activiteiten georganiseerd. Bekendmaking gebeurt via de huis-aan-huisbladen die in de gemeente verspreid worden en via de website.

 • 2.

  Pashouders kunnen aan maximaal twee dagtochten per kalenderjaar deelnemen.

Artikel 6 Geld-Terugregeling

 • 1.

  Er is een Geld-terugregeling voor pashouders waarvan het inkomen niet hoger is dan het toetsinkomen.

 • 2.

  Pashouders kunnen op aanvraag een vergoeding krijgen voor kosten van participatie. Burgemeester en wethouders stellen vast voor welke kosten een vergoeding kan worden aangevraagd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de maximale vergoeding vast.

 • 4.

  De kosten worden gedeclareerd met een daarvoor beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier moet uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt worden ingeleverd.

Artikel 6a Vergoeding identiteitsbewijs

 • 1.

  Pashouders waarvan het inkomen niet hoger is dan het toetsinkomen kunnen op aanvraag een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een identiteitsbewijs.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de maximale vergoeding voor de aanschaf van het identiteitsbewijs vast.

 • 3.

  Een vergoeding wordt eenmaal per vijf jaar verstrekt.

Artikel 6b Kinderen doen mee!

 • 1.

  Er is van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 een extra geld-terugregeling onder de naam Kinderen doen mee! voor pashouders waarvan het inkomen niet hoger is dan het toetsinkomen.

 • 2.

  Pashouders kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van:

  • a.

   aanschaf van sportkleding;

  • b.

   huur of aanschaf van een muziekinstrument;

  • c.

   deelname aan culturele activiteiten;

  • d.

   museumjaarkaart;

  • e

   speel-o-theek;

  • f.

   sport- en speluitleen;

  • g.

   deelname aan kindervakantiekampen.

  die zijn gemaakt ten behoeve van hun kinderen van 4 tot 18 jaar.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de maximale vergoeding vast.

 • 4.

  Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 7 Verplichtingen

De pashouder is verplicht:

 • a.

  alle bewijsstukken over te leggen die het college redelijkerwijs noodzakelijk acht voor de beoordeling van de aanvraag, de declaraties en de uitbetaling daarvan.

 • b.

  de ontvangen declaraties terug te betalen aan het college als deze door toedoen van de aanvrager ten onrechte is verstrekt.

Artikel 8 Aanvraag, beslissing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Lauwerspas kan van 1 januari tot 1 december plaatsvinden. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

 • 2.

  Op de aanvraag voor een Lauwerspas wordt binnen acht weken beslist.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de bepalingen van deze verordening als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag waarop de Gemeenschappelijke regeling Lauwerspas in werking treedt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lauwerspas 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Dongeradeel van 28 januari 2010.

De griffier, De voorzitter,

A.J. Folbert J. Halbesma