Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Evenementen Subsidieverordening Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementen Subsidieverordening Dordrecht
CiteertitelEvenementen Subsidieverordening Dordrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titels 4.1 en 4.2
 3. Algemene subsidieverordening Dordrecht, art. 2, lid 1 b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-200612-09-200601-07-2010nieuwe regeling

12-09-2006

Gemeentenieuws, 2006-09-27

BIN/2006/246

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementen Subsidieverordening Dordrecht

Nr. BIN/2006/246 - II

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 juni 2006, Nr. BIN/2006/246;

overwegende,

dat het wenselijk is om specifieke regels op te stellen die in acht worden genomen bij het verstrekken van subsidies ten behoeve van evenementen;

gelet op de titels 4.1 en 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2 lid 1 sub b van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Evenementen Subsidieverordening Dordrecht

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

evenement:

belangwekkende, openbaar toegankelijke vertoning of gebeurtenis, doelbewust georganiseerd en geprogrammeerd en gericht op een relatief groot publiek en/of van aanwijsbaar belang voor het maatschappelijk welzijn in de gemeente Dordrecht;

b.

status:

door het college vast te stellen niveau (A+, A, B en C) van het evenement op basis van de bijdrage van het evenement aan het vigerend beleid;

c.

subsidielimiet:

het bedrag dat gedurende een kwartaal binnen een kalenderjaar beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies;

d.

tendersysteem:

verdelingssysteem van subsidies, waarbij aanvragen binnen een bepaalde periode moet worden ingediend, waarna een beoordeling plaatsvindt en een rangorde wordt gemaakt, volgens welke rangorde verlening van de subsidie plaatsvindt voorzover de beschikbare middelen dat toelaten;

e.

verordening:

Evenementen Subsidieverordening Dordrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Dordrecht

De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht zijn van toepassing, indien en voor zover deze verordening niet anders bepaalt.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  Het college kan op verzoek aan een instelling subsidie verlenen ten behoeve van de organisatie en uitvoering van evenementen.

 • 2.

  Activiteiten die een overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming ten doel hebben, alsmede wijk- en buurtactiviteiten worden niet gesubsidieerd.

Afdeling II Subsidieverlening

Artikel 4 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  De aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk 1 september ingediend, voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsheeft, voorzover het evenement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd plaatsheeft in de eerste zes maanden van het jaar.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk 1 maart ingediend, in het jaar waarin het evenement plaatsheeft, voorzover het evenement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd plaatsheeft in de tweede zes maanden van het jaar.

 • 3.

  Indien de subsidielimiet nog niet is bereikt kunnen aanvragen tot subsidieverlening uiterlijk zes weken voor aanvang van het kwartaal waarin het evenement plaatsvindt schriftelijk ingediend worden.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 15 juli een subsidieplafond vast voor het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 2.

  De verdeling van de subsidie vindt plaats volgens het tendersysteem.

Artikel 6 Subsidielimiet

 • 1.

  Subsidieverlening wordt naast de in de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gevallen ook geweigerd indien de subsidielimiet is bereikt.

 • 2.

  De subsidielimiet wordt op dezelfde wijze als het subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt.

 • 3.

  Indien de subsidielimiet niet wordt bereikt dan wordt het overschot overgeheveld naar het daaropvolgende kwartaal binnen een begrotingsjaar.

Artikel 7 Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de totale begroting van het evenement.

 • 2.

  Het college maakt een onderscheid tussen evenementen met een A+-status, een A-status, een B-status en een C-status. De maximale hoogte per status te verstrekken subsidie wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekendgemaakt.

 • 3.

  Voor een evenement met een A+-status, dat voldoet aan het gestelde in artikel 7 lid 2 van de verordening, en minder dan één keer per jaar wordt georganiseerd en een bijzondere bijdrage levert aan het imago van de gemeente Dordrecht kan de maximale subsidie worden verhoogd tot twee maal de maximale subsidie als bedoeld in het vorige lid.

Afdeling III Meerjarige subsidieverlening

Artikel 8 Meerjarige subsidieverlening

 • 1.

  Evenementen met een A+status of A-status die in de afgelopen twee jaar een A+-status of A-status hebben gekregen komen in aanmerking voor meerjarige subsidie.

 • 2.

  Meerjarige subsidie wordt uitsluitend verleend indien naar het oordeel van het college de continuïteit van het evenement voldoende is gewaarborgd.

Artikel 9 Aanvraag tot meerjarige subsidieverlening

 • 1.

  De aanvraag tot meerjarige subsidieverlening wordt voor 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd, schriftelijk ingediend.

 • 2.

  De aanvraag bevat naast de in de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens een volledig overzicht van de financiële toestand van de instelling op het tijdstip van de aanvraag.

Afdeling IV Overige bepalingen

Artikel 10 Batig saldo

 • 1.

  Indien de vastgestelde subsidie lager blijkt te zijn dan de verleende subsidie is het college bevoegd om bij een subsidie de subsidieontvanger toestemming te verlenen een egalisatiereserve te vormen van ten hoogste 10% van de verleende subsidie.

 • 2.

  Het college kan in het belang van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten van het in het eerste lid genoemde percentage afwijken.

Afdeling V Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan een artikel uit deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan – gelet op het belang van het in die situatie van toepassing zijnde gemeentelijke subsidiebeleid – in verhouding tot de belangen van de aanvrager wegens bijzondere omstandigheden tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Evenementen Subsidieverordening Dordrecht".

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2006.

 • 2.

  Op dezelfde datum wordt de Evenementen Subsidieverordening 2002 van 1 mei 2002 ingetrokken.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Indien op een aanvraag op basis van de kracht zijnde Evenementen Subsidieverordening 2002 een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, zijn de bepalingen van laatstgenoemde verordening van toepassing op de afhandeling van deze aanvraag.

 • 2.

  Op een aanhangig bezwaarschrift en beroepschrift, betreffende een beschikking, die onder de werking van de Evenementen Subsidieverordening 2002 is genomen en is binnengekomen binnen de daarvoor geldende bezwaartermijn, wordt beslist met toepassing van de Evenementen Subsidieverordening 2002.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 2006.

De griffier

De voorzitter

Toelichting op de Evenementen Subsidieverordening Dordrecht

Algemeen

De Evenementen Subsidieverordening Dordrecht (hierna: de verordening) is de opvolger van de Evenementen Subsidieverordening 2002. Aan de hand van de ervaringen uit de praktijk is de Evenementen Subsidieverordening 2002 op tal van kleine punten aangepast. Belangrijkste wijziging is de introductie van de meerjarige subsidiemethodiek. In hoofdlijnen is de nieuwe verordening evenwel gelijk aan haar voorganger. De verordening sluit naadloos aan bij de Algemene subsidieverordening Dordrecht en is daarom korter geworden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Getracht is een zo breed mogelijke omschrijving van het begrip "evenement" te geven, opdat de grote verscheidenheid van evenementen, waaronder festivals, die in onze stad plaatsvinden hieronder kan worden begrepen. Het begrip belangwekkend tracht het niet alledaagse karakter van de gebeurtenis te benadrukken, terwijl het begrip gericht op een relatief groot publiek op zichzelf al weer relativering behoeft: op basis van de aard en de plaats kan dit gaan om enkele honderd en tot bij wijze van spreken 1 miljoen bezoekers. Het spreekt welhaast voor zich dat gesubsidieerde activiteiten in dit kader openbaar (dat wil zeggen: voor een ieder) toegankelijk zijn. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat het evenement gratis toegankelijk moet zijn. Het begrip "maatschappelijk welzijn" moet breed worden opgevat. Ook sportieve en culturele evenementen vallen hieronder. Evenementen/activiteiten binnen een groter evenement worden niet los gesubsidieerd. De organisator van de 2e activiteit wordt voor financiële steun verwezen naar de "hoofd" organisator. Tot slot: of een evenement van aanwijsbaar belang is kan worden "gemeten" aan de hand van het vigerend beleid.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening Dordrecht

De verordening moet gelezen worden in samenhang met de Beleidsregels Evenementensubsidie Dordrecht en in aanvulling op de Algemene subsidieverordening Dordrecht. Op sommige punten wijkt de verordening af van de Algemene subsidieverordening Dordrecht. In dat geval geldt de verordening. Daarnaast moeten uiteraard de toepasselijke bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht in acht worden genomen.

Artikel 3 Reikwijdte

Het college kan op verzoek aan een instelling subsidie verlenen ten behoeve van de organisatie en uitvoering van evenementen. Of het college overgaat tot het verlenen van subsidie is voornamelijk afhankelijk van het vigerend beleid. Eén en ander staat omschreven in de Beleidsregels Evenementensubsidie Dordrecht. Activiteiten van politieke partijen, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming en buurt- en wijkactiviteiten vallen niet onder de werking van deze verordening.

Artikel 4 Aanvraag tot subsidieverlening

Alle aanvragen voor evenementen die in het eerste half jaar plaatshebben dienen uiterlijk op 1 september van het voorafgaande jaar te zijn ingediend. Hier wordt een beslissing op genomen.

Indien het niet mogelijk is om voor 1 september een volledige subsidieaanvraag gereed te hebben kan alsnog voor 15 november van het voorafgaande jaar subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in het eerste kwartaal. Aanvragen die na 15 november binnenkomen voor een evenement in het eerste kwartaal worden niet meer in behandeling genomen. Indien het evenement plaatsheeft in het tweede kwartaal kan de aanvraag ingediend worden tot uiterlijk 15 februari. Ook hier geldt dat aanvragen die na 15 februari binnenkomen voor een activiteit in het tweede kwartaal niet meer in behandeling genomen worden.

Eenzelfde redenering geldt voor het tweede half jaar. Alle aanvragen voor evenementen die in het tweede half jaar plaatshebben, dienen uiterlijk op 1 maart in het jaar waarop het evenement plaatsheeft te zijn ingediend. Indien het niet mogelijk is om voor 1 maart een volledige subsidieaanvraag gereed te hebben kan alsnog voor 15 mei in het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd voor evenementen in het derde kwartaal. Aanvragen die na 15 mei binnenkomen voor een evenement in het derde kwartaal worden niet meer in behandeling genomen. Indien het evenement plaatsheeft in het vierde kwartaal kan de aanvraag ingediend worden tot uiterlijk 15/8. Ook hier geldt dat aanvragen die na 15 augustus binnenkomen voor een activiteit in het vierde kwartaal niet meer in behandeling genomen worden.

Artikel 5 Subsidieplafond

Artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht maakt het mogelijk om een subsidieplafond vast te stellen. Van deze mogelijkheid wordt in deze regeling gebruik gemaakt. Dit betekent dat aanvragen afgewezen moeten worden als het subsidieplafond is bereikt en er dus geen geld meer beschikbaar is.

Het tweede lid van artikel 5 in relatie met artikel 4 van de verordening zorgt voor een combinatie van het tendersysteem en een systeem volgens het principe "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". Artikel 4 van de verordening regelt dat er per kwartaal twee mogelijkheden zijn om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit is een vorm van het principe "wie het eerst komt, wie het eerst maalt".

Na afloop van een termijn waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden, worden alle aanvragen verzameld. De behandeling van de aanvragen vindt plaats op basis van een zogenoemd tendersysteem. Dit betekent dat de aanvragen onderling worden vergeleken aan de hand van vastgelegde, kwalitatieve criteria. Op basis hiervan wordt een rangorde voor honorering van de aanvragen vastgesteld en wordt subsidie verleend voorzover de beschikbare middelen dat toelaten. De beste aanvragen worden aldus het eerst gehonoreerd. Inherent aan het werken met een tendersysteem is, dat aanvragen van op zich voldoende kwaliteit toch afgewezen kunnen worden, als het budget niet toereikend is om alle aanvragen van voldoende kwaliteitsniveau te honoreren. De aanvragen in de kwalitatieve rangorde die het laagst genoteerd staan vallen het eerst af.

Artikel 6 Subsidielimiet

Naast de weigeringsgronden uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Dordrecht moet de subsidie ook geweigerd worden op het moment dat de zogenaamde subsidielimiet wordt overschreden. De subsidielimiet is het bedrag dat gedurende een kwartaal binnen een kalenderjaar beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies. Het is een instrument om het beschikbare budget over het kalenderjaar te kunnen verdelen. Het hoeft niet zo te zijn dat de kwartaalbedragen gelijk zijn. In de zomer worden bijvoorbeeld relatief veel evenementen georganiseerd. Dit rechtvaardigt een hoger bedrag voor het derde kwartaal. In het eerste kwartaal worden relatief weinig evenementen georganiseerd. Dit rechtvaardigt een lager bedrag.

De subsidielimiet wordt op dezelfde wijze als het subsidieplafond vastgesteld en bekendgemaakt. De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Dordrecht zijn hiervoor leidend.

Op het moment dat de subsidielimiet niet geheel wordt gebruikt dan wordt het restant overgeheveld naar het daaropvolgende kwartaal. Dit geldt (uiteraard) niet voor het laatste kwartaal van een begrotingsjaar.

Artikel 7 Subsidieverlening

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de aanvulling van een feitelijk nadelig saldo. Tenminste 60% van de totale begroting moet uit eigen middelen of andere bronnen worden bekostigd.

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van de status van het evenement. Voor het hier vermelde onderscheid in een A+, A, B of C-status wordt verwezen naar de Beleidsregels Evenementensubsidie Dordrecht en de beleidsnota "Festival- en evenementenbeleid in Dordrecht- 2de fase" van september 2004. De hoogte van het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekendgemaakt.

Op grond van lid 3 kan een evenement in aanmerking komen voor een bedrag van ten hoogste tweemaal het jaarbudget. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • -

  het evenement moet een A+-status hebben; én

 • -

  het evenement moet in het verleden ook al een A+- of A-status hebben ontvangen; én

 • -

  moet minder dan 1 keer per jaar worden georganiseerd; én

 • -

  een bijzondere bijdrage leveren aan het imago van de gemeente.

Slechts een enkel evenement komt in aanmerking voor deze bijdrage. Het moet hier gaan om een, naar het oordeel van het college, uitzonderlijk evenement dat zo goed als naadloos aansluit bij de beleidsuitgangspunten van de gemeente op het gebied van het evenementenbeleid.

Artikel 8 Meerjarige subsidieverlening

Artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht maakt het mogelijk voor maximaal 4 achtereenvolgende boekjaren subsidie te verlenen indien het tevens een begrotingsvoorbehoud maakt als bedoeld in artikel 9 van die verordening. Van deze mogelijkheid wordt hier gebruik gemaakt.

Meerjarige subsidieverlening is gunstig voor de organisator maar heeft voor de gemeente een groter financieel risico in zich. Daarom is meerjarige subsidieverlening alleen mogelijk voor de grotere evenementen (A+-status en A-status) omdat die instellingen over het algemeen meer continuïteit kennen en professioneler zijn. Wel moet de continuïteit van het voldoende gewaarborgd zijn. Dit staat ter beoordeling aan het college. Hierbij kan gedacht worden aan financiële continuïteit, maar ook aan bijvoorbeeld organisatorische continuïteit.

Artikel 9 Aanvraag tot meerjarige subsidieverlening

Een aanvraag tot meerjarige subsidieverlening moet voor 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend worden bij het college. Om te kunnen beoordelen of de financiële continuïteit van de instelling gegarandeerd is moet een volledig overzicht van de financiële toestand van de instelling overgelegd worden.

Artikel 10 Batig saldo

Dit artikel is opgenomen met de uitdrukkelijke bedoeling de mogelijkheid te scheppen om een (kleine) financiële buffer te vormen, echter onder de voorwaarden dat:

 • a.

  er sprake moet zijn van een batig saldo; en

 • b.

  dat deze gereserveerde middelen worden ingezet voor een daaropvolgend evenement.

De bedoeling is derhalve niet om gedurende tal van jaren subsidiegelden als het ware op te potten tot een soort grote spaarpot.