Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2009
CiteertitelVerordening marktgeld 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2011nieuwe regeling

16-12-2008

Gemeentenieuws, 2008-12-22

2008, SBC/2008/1159-VI

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2009

Nr. SBC/2008/1159 - VI

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 december 2008, Nr. SBC/2008/1159;

overwegende dat het wenselijk is een nieuwe integrale Verordening op de heffing en invordering van marktgeld vast te stellen o.a. in verband met een wijziging van tarieven;

gelet op de artikelen 216 en 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING op de heffing en invordering van marktgeld 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

een maand :

een kalendermaand;

b.

een kwartaal:

een kalenderkwartaal;

c.

een halfjaar:

een kalenderhalfjaar;

d.

een jaar:

een kalenderjaar;

e.

staanplaats:

een plaats op het marktterrein, teneinde vanuit een verkoopinrichting in de uitoefening van de ambulante handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken dan wel diensten aan te bieden;

f.

standplaats:

een plaats op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, teneinde vanuit een verplaatsbare verkoopinrichting in de uitoefening van de ambulante handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken dan wel diensten aan te bieden, anders dan op het daarvoor aangewezen marktterrein;

g.

ingenomen m² oppervlakte:

het aantal m², dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal meters van de grootste lengte van de stand- of staanplaats met het aantal meters van de grootste breedte van:

 

-

de stand- of staanplaats;

 

-

het opgestelde voertuig met of zonder aanhanger/aanhangwagen;

 

-

de ruimte welke wordt benut voor opslag;

h.

vergunninghouder:

degene aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven om gedurende de markt een tijdelijke of een vaste staanplaats in te nemen;

i.

standplaatshouder:

degene aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven om op andere openbare plaatsen dan de markt een tijdelijke of vaste standplaats in te nemen.

j.

centrummarkt:

de markt die plaatsvindt op het Statenplein en de Sisarijs- of Sarisgang.

Artikel 2 Aard van het recht

Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en openbare plaatsen en daarmee verband houdende handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van het ter beschikking stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markten aangewezen terrein wordt onder naam "marktgeld" een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 Grondslag

Grondslag voor de berekening van het marktgeld is het aantal ingenomen m² oppervlakte.

Artikel 4 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de vergunninghouder of standplaatshouder.

Artikel 5 Dagtarieven

 • 1.

  Het marktgeld voor een vergunninghouder, anders dan bedoeld in artikel 6, bedraagt:

  a.

  per dag of gedeelte van een dag voor staanplaatsen per m² ingenomen oppervlakte inclusief het verwijderen van waaivuil van de markt

  € 0,85

  b.

  per m² ingenomen oppervlakte voor overkapping, opslag en voor het stallen van een voertuig en/of aanhangwagen, per dag of gedeelte daarvan

  € 0,22

 • 2.

  Het marktgeld voor standplaatshouders, anders dan bedoeld in artikel 6, bedraagt per dag of gedeelte daarvan per m² ingenomen oppervlakte, exclusief het reinigen van de standplaats en vuilafvoer € 0,64

 • 3.

  a.

  Aan vergunninghouders die te kennen hebben gegeven aangesloten te willen zijn op een 16 ampèreaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten in rekening worden gebracht van per kwartaal

  € 15,07

  b.

  Aan vergunninghouders die te kennen hebben gegeven aangesloten te willen zijn op een krachtstroomaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten in rekening worden gebracht van per kwartaal

  € 39,51

  c.

  Aan vergunninghouders die incidenteel aangesloten zijn op een 16 ampèreaansluiting van het elektriciteitsnet zal een bedrag voor aansluitkosten in rekening worden gebracht van per keer

  € 1,17

Artikel 6 Abonnementen

 • 1.
  • a.

   Het marktgeld voor een vergunning met een vaste standplaats dient per kwartaalabonnement te worden voldaan. Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven zoals die vermeld zijn in de bij deze verordening behorende tabel.

  • b.

   Het marktgeld voor een standplaatshouder van een vaste standplaats dient per maand-, kwartaal-, halfjaar- of jaarabonnement te worden voldaan. Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven zoals die vermeld zijn in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  a.

  Het marktgeld dat betrekking heeft op het reclamegeld bedraagt voor vergunninghouders van de centrummarkt voor één marktdag in de week met een ingenomen oppervlakte van 9,2 m²

  € 17,33

  b.

  Voor elke extra m² ingenomen oppervlakte per kwartaal

  € 0,29

 • 3.

  Het marktgeld dat betrekking heeft op de vervanging van de rolzeilen van de marktkramen bedraagt voor vergunninghouders met een kraam op de centrummarkt voor één marktdag in de week, per kwartaal € 6,73

 • 4.

  Bij meerdere dagen per week worden de onder sub 2 en sub 3 genoemde bedragen naar evenredigheid verhoogd.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een nota of ander schriftuur, vermeldende het verschuldigde bedrag.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dag, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid onder a en b en tweede lid, moet op eerste aanzegging worden voldaan op de dag dat van de staan- of standplaats gebruik wordt gemaakt.

 • 3.

  Het marktgeld voor een kwartaalabonnement zoals bedoeld in artikel 6, moet worden voldaan binnen dertig dagen na dagtekening van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde nota.

Artikel 8 Vermindering

Indien van een stand- of staanplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, door omstandigheden buiten de wil van de aanvrager geen gebruik is gemaakt dan wel door omstandigheden buiten de wil van de aanvrager gedurende een kortere tijd gebruik is gemaakt dan waarvoor het abonnement geldig was, wordt teruggave van het te veel betaalde marktgeld verleend, in dier voege, dat dan over de dagen gedurende welke de stand- of staanplaats wel is gebruikt, marktgeld geheven wordt naar het dagtarief, vermeld in artikel 5.

Artikel 9 Inschrijving op de wachtlijst

1.

Het tarief voor een aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst conform artikel 9, lid 1 van de Marktverordening Dordrecht 2004 bedraagt per aanvraag

€ 33,00

2.

Het tarief voor handhaving van een inschrijving op de wachtlijst, volgens de voorwaarden gesteld in artikel 9, lid 4 van de Marktverordening Dordrecht 2004 bedraagt per inschrijving per jaar

€ 25,00

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 • 2.

  De "Verordening marktgeld 2008", vastgesteld op 18 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld 2009".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2008.

De adjunct griffier

De voorzitter

TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening marktgeld 2009

Behorende bij artikel 6

Gebruik van staanplaatsen

Tarief per m² ingenomen oppervlakte bij een abonnement voor een

 

A

B

 

Als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub a van de verordening gedurende één dag per week

Als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub b van de verordening gedurende één dag per week

kwartaal

€ 8,32

€ 2,17

Bij meerdere dagen per week worden de onder A en B genoemde tarieven naar evenredigheid verhoogd.

Gebruik van standplaatsen

Tarief per m² ingenomen oppervlakte bij een abonnement voor een

 

A

 

Als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de verordening gedurende één dag per week

maand

€ 2,35

kwartaal

€ 6,38

halfjaar

€ 12,78

jaar

€ 25,54

Bij meerdere dagen per week worden de onder A genoemde tarieven naar evenredigheid verhoogd.

Toelichting Verordening marktgeld 2009

Marktgeld wordt geheven terzake van het innemen van stand- of staanplaatsen voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en openbare plaatsen en daarmee verband houdende handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen.

Het recht wordt jaarlijks verhoogd met het kosteninflatiepercentage. Voor 2009 betekent dit een verhoging van 3%.