Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 (herziene versie)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2014 (herziene versie)
CiteertitelLegesverordening 2014 (herziene versie)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201401-01-2015Nieuwe regeling

25-02-2014

Gemeenteblad, 2014-03-06

2014, SBC/1143194

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 (herziene versie)

 

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van

28 januari 2014, kenmerk SBC/1143194;

 

overwegende,

 

dat het noodzakelijk is om een nieuwe, integrale Verordening op de heffing en invordering van leges vast te stellen in verband met redactionele wijzigingen en het bekend worden van de tarieven voor reisdoocumenten;

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33 440 (R1990) nr. A) ;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 (herziene versie)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument,

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen en meldingen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouw-, sloop- c.q. aanlegwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving geen vergunningplicht geldt;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouwwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving een vergunningplicht geldt uitsluitend vanwege de aldaar geldende status van monument of beschermd stadsgezicht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, webtekst of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Legesverordening 2014" van 19 november 2013 vervalt met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

 • 1.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van deze heffing.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014, of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33 440 (R1990) nr. A) in werking treden.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2014 (herziene versie)".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2014.

 

De griffier,                                                                  De voorzitter,

 

 

 

 

 

M. van Hall                                                                  A.A.M. Brok

Nota-toelichting  

Toelichting Legesverordening 2014 (herziene versie)

 

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten en stukken, genoemd in de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. De belastingplichtige is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 

Op 19 november heeft de raad de Verordening Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 vastgesteld. Deze verordening is op 1 januari in werking getreden. De tarieven zijn hierin met 3,25% geïndexeerd. Voor een beperkt aantal artikelen geldt een afwijkende tariefsaanpassing ingevolge specifieke rijksregelingen, zoals voor reisdocumenten, rijbewijzen, verklaring omtrent het gedrag, uittreksel/afschrift uit registers burgelijke stand, verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en vergunningen voor speelautomaten. Voorts zijn er nog een aantal aanpassingen doorgevoerd op grond van voortschrijdend inzicht, welke in het raadsvoorstel (dossier RIS 1149912) zijn toegelicht.

 

In verband met het pas bekend worden van de nieuwe tarieven voor reisdocumenten in januari 2014, en gelet op een rechtmatige vaststelling van de verordening, is het noodzakelijk om een nieuwe, integrale Verordening op de heffing en invordering van leges (herziene versie) vast te stellen. Tevens zijn in deze herziene versie enkele redactionele aanpassingen verwerkt (zie raadsvoorstel).

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van deze heffing.

De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014, of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33 440 (R1990) nr. A) in werking treden.

 

 

 

 

- - - - - -

 

 

 

Bijlage Tarieventabel

Tarieventabel leges,

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 (herziene versie)

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1           Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1           Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2           Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3           Rijbewijzen

Hoofdstuk 4           Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5           Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6           Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7           Bestuursstukken (n.v.t.)

Hoofdstuk 8           Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9           Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10          Gemeentearchief

Hoofdstuk 11          Huisvestingswet

Hoofdstuk 12          Leegstandwet

Hoofdstuk 13          Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14          Marktstandplaatsen (n.v.t.)

Hoofdstuk 15          Winkeltijdenwet (n.v.t.)

Hoofdstuk 16          Kansspelen

Hoofdstuk 17          Kinderopvang (n.v.t.)

Hoofdstuk 18          Telecommunicatie

Hoofdstuk 19          Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20          Kabels en leidingen

Hoofdstuk 21          Diversen

 

 

Titel 2           Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1           Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2           Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3           Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4           Vermindering

Hoofdstuk 5           Teruggaaf

Hoofdstuk 6           Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7           Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8           Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9           Sloopmelding (n.v.t.)

Hoofdstuk 10         In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11         Niet in behandeling nemen

Hoofdstuk 12         Overschrijving

Hoofdstuk 13         Verlenging (n.v.t.)

 

Titel 3           Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1           Horeca

Hoofdstuk 2           Vergunningen APV (Organiseren evenementen of markten etcetera)

Hoofdstuk 3           Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4           Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5           Leefmilieuverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6           Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 7           Overige vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen of teruggaafbepalingen

 

Titel 1                        Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

voor de locaties het Stadhuis en het Stadskantoor op:

 

1.1.1.1.1

maandag   tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 245,00

1.1.1.1.2

dinsdag     tussen 10.00 uur en 20.00 uur

€ 305,00

1.1.1.1.3

woensdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 427,00

1.1.1.1.4

donderdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 487,00

1.1.1.1.5

vrijdag       tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 551,00

1.1.1.1.6

zaterdag    tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 915,00

1.1.1.1.7

zondag      tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 1.527,00

1.1.1.2

voor een locatie, als bedoeld in de beleidsregels inzake huwen en het registreren van partnerschap op bijzondere locaties 2004:

 

1.1.1.2.1

maandag   tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 427.00

1.1.1.2.2

dinsdag     tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 551,00

1.1.1.2.3

woensdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 672,00

1.1.1.2.4

donderdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 793,00

1.1.1.2.5

vrijdag       tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 915,00

1.1.1.2.6

zaterdag    tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 1.161,00

1.1.1.2.7

zondag      tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 1.527,00

1.1.1.3

voor het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere tijd dan genoemd in het eerste lid, of een algemeen erkende feestdag waaronder worden verstaan de in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet als zodanig genoemde en bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen, uitgezonderd Goede Vrijdag, bedragen de leges

€ 1.527,00

1.1.1.4

De kostenloze huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap bestaat uitsluitend uit de wettelijk voorgeschreven formaliteiten zoals: het ja-woord en het ondertekenen van de huwelijksakte door het bruidspaar en de getuigen. De kostenloze huwelijksvoltrekking duurt ongeveer 10 minuten en vindt plaats in de trouwkamer van het Stadskantoor op dinsdagochtend om 09.00 uur en 09.30 uur.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie van de Stadswinkel in het Stadskantoor.

€ 79,45

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.1.3.1.1

maandag   tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 245,00

1.1.3.1.2

dinsdag     tussen 10.00 uur en 20.00 uur

€ 305,00

1.1.3.1.3

woensdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 427,00

1.1.3.1.4

donderdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 487,00

1.1.3.1.5

vrijdag       tussen 09.00 uur en 20.00 uur

€ 551,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking of een partnerschapregistratie per ambtenaar per huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie:

 

1.1.4.1

op het Stadskantoor

€ 25,05

1.1.4.2

op andere locaties

€ 100,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of registratieboekje in:

 

1.1.5.1

een kunststof omslag

€ 26,35

1.1.5.2

een linnen omslag

€ 32,30

1.1.5.3

een lederen omslag

€ 44,95

1.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand bedraagt per inlichting, betrekking hebbend op één persoon

€ 9,25

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een nasporing in de registers van de burgerlijke stand, ongeacht het resultaat van die nasporing, per half manuur of gedeelte daarvan

€ 50,00

1.1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.9.1

tot afgifte van een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand bedraagt

€ 12,50

1.1.9.2

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

€ 22,30

1.1.9.3

een attestatie de vita

€ 12,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 66,96

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 66,96

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 66,96

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 51,05

1.2.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een reisdocument, waarbij de aanvrager een reeds eerder verstrekt reisdocument niet of niet compleet kan overleggen, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€ 28,25

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 28,36

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten [worden] de in die onderdelen genoemde leges vermeerder met een bedrag van:

€ 47,07

1.2.7

de tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het reisdocument, per bezorgd document, verhoogd met

€ 4,95

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,48

1.3.2

Het tarief voor de afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid, wordt, indien het eerder verstrekte rijbewijs niet kan worden overlegd, verhoogd met

€ 28,25

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of het afgeven van een afschrift, uit de Basisregistratie personen, voor zover niet elders in titel 1 vermeld

€ 10,35

1.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen bedragen de leges bij verstrekking:

 

1.4.2.1

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, of groepen van

personen ten behoeve waarvan één of meer kaartverzamelingen en/of registers geheel of gedeeltelijk visueel moeten worden doorlopen per half manuur of gedeelte daarvan

€ 50,00

1.4.2.2

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, ten behoeve waarvan

de bestanden van de Basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moeten worden gelezen:

 

1.4.2.2.1

voor de eerste honderd inlichtingen

€ 84,900

1.4.2.2.2

vermeerderd per inlichting

voor de 101e tot en met de 1.000e met:

 

€ 0,75

 

voor de 1.001e tot en met de 2.000e met:

€ 0,50

 

voor de 2.001e tot en met de 4.000e met:

€ 0,30

 

voor de 4.001e tot en met de 7.000e met:

€ 0,20

 

voor de 7.001e tot en met de 10.000e met:

€ 0,10

 

voor de 10.0001e en volgende met:

€ 0,05

1.4.3

voor het vooraf informeren van de geselecteerde

personen en het bieden van gelegenheid geen

toestemming te verlenen tot de gegevensverstrekking

per geselecteerde persoon

€ 2,95

1.4.4

De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden, indien de

dienst daadwerkelijk is verricht, ook geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting zoals gewenst kan worden verstrekt.

 

1.4.5

De leges voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de Basisregistratie personen bedragen.

€ 14,15

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende

de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel

D4 van de Kieswet

€ 10,35

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35

van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 4,75

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,75

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard

van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de

onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt

slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

Kopieën van (delen van) bestemmingsplannen, structuurvisies, inpassingplannen, projectbesluiten, beheersverordeningen en/of ontheffingen

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.8.1.1

het verstrekken van diverse gegevens met betrekking tot ruimtelijke plannen, vergunningen en ontheffingen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening voor elk daaraan te besteden half uur of gedeelte daarvan:

€ 50,00

 

met een maximum van twee uren

 

1.8.1.2

het verstrekken van ruimtelijke plannen, vergunningen en ontheffingen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening:

 

1.8.1.2.1

op klein formaat A4 per pagina

€ 0,35

1.8.1.2.2

voor een plankaart van het formaat A0 zwart/wit

€ 17,40

1.8.1.2.3

voor een plankaart van het formaat A0 kleur

€ 23,25

1.8.1.3

het verstrekken van kopieën van delen van een bestemmingsplan (plankaart, voorschriften of toelichting) per pagina:

 

 

 

 

zwart/wit A4-formaat

€ 0,35

 

zwart/wit A3-formaat

€ 0,65

 

kleur A4-formaat

€ 1,25

 

kleur A3-formaat

€ 1,85

1.8.2

In aanvulling op het bepaalde in de onderdelen 1.8.1 tot en met 1.8.3 worden, indien de bescheiden worden toegezonden, de leges verhoogd met portokosten en administratiekosten

€ 14,55

 

Incidenteel raadplegen van het vastgoedbestand

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke administratieve vastgoedbestand, per adres/perceel

€ 11,10

1.8.3.2

de landelijke kadastrale registratie, per kadastraal perceel

€ 11,10

 

Reproducties uit het vastgoedbestand

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van reproducties uit de digitale grootschalige topografische basisbestanden bedragen per afdruk:

 

1.8.4.1

Formaat A4

€ 11,10

1.8.4.2

Formaat A3

€ 16,65

1.8.4.3

Formaat A2

€ 22,25

1.8.4.4

Formaat A1

€ 27,85

1.8.5

Huisnummering

 

1.8.5.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van aparte huisnummers voor zonder bouwvergunning te verzelfstandigen onderdelen van een bestaand bouwwerk bedragen

€ 174,00

 

vermeerderd met per vastgesteld huisnummer:

€ 29,05

 

met een maximum van

€1.163,00

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

Verklaringen omtrent personen

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.3

een legalisatie van een handtekening

€ 10,35

1.9.4

een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,35

 

 

Hoofdstuk 10 Inzage archief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het archief, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat met een maximum van twee uren

€ 25,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van reproducties:

 

1.10.2.1

voor elk aan de vervaardiging besteed kwartier of gedeelte daarvan met een maximum van twee uren

 

€ 25,050

1.10.2.2

een fotokopie per afdruk op formaat:

A-4

 

€ 0,30

 

A-3

€ 0,65

1.10.2.3

een readerprintkopie per afdruk op formaat:

A-4

 

€ 0,60

 

A-3

€ 0,70

1.10.2.4

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand,  per inlichting

€ 12,50

 

1.10.2.5

een reproductie van een krantenpagina op A3 formaat, per afdruk

€ 29,70

1.10.2.6

een foto (zwart -wit of kleur) met een levertijd van drie weken per afdruk op formaat:

13 x 18 cm

 

€ 12,00

 

15 x 21 cm

€ 13,30

 

20 x 30 cm

€ 16,55

 

30 x 40 cm

€ 27,85

 

40 x 50 cm

€ 42,90

1.10.2.7

een digitale foto (jpg met een resolutie van 300 dpi) met een levertijd van drie weken, per opname

€ 11,10

1.10.2.8

een toeslag per opname wanneer er geen digitale afbeelding van de foto aanwezig is

€ 13,70

1.10.2.9

een dia (4 x 5 inch) met een levertijd van drie weken, per afdruk

€ 46,90

1.10.2.10

een kopie van geluids- en filmfragmenten per half uur afspeeltijd of gedeelte daarvan met een levertijd van drie weken:

 

 

inclusief CD

€ 29,65

 

inclusief DVD

€ 35,95

1.10.2.11

digitale tekstdocumenten inclusief CD met een levertijd van drie weken geleverde data per Mb of per gedeelte daarvan

€ 27,20

€ 2,70

1.10.2.12

bij een spoedbestelling geldt in alle gevallen een verdubbeling van de tarieven

 

1.10.2.13

administratie- en portokosten voor toezending per post, per zending (bij buitenlandse opdrachten worden de bankkosten doorberekend)

€ 5,60

1.10.3

Het tarief bedraagt voor de medewerking aan tentoonstellingen:

de loonkosten voor conserverende handelingen voor elk daaraan te besteden half uur of gedeelte daarvan met een maximum van zestien uur

 

 

€ 50,10

1.10.4

Het tarief bedraagt voor uitleningen of bruikleengeving

van originelen:

de kosten voor het gereedmaken voor transport voor elk daaraan te besteden half uur of gedeelte daarvan

(de kosten voor verpakking, transport, verzekering etc. worden afzonderlijk in rekening gebracht)

 

 

€ 50,10

 

 

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van verzoeken met betrekking tot het verkrijgen van

gegevens over onroerende zaken, voor ieder daaraan besteed kwartier ongeacht het resultaat met een

maximum van twee uren

 

 

€ 25,05

10.10.6

Het tarief voor het verstrekken  van informatie over onroerende goederen:

 

10.10.6.1

een fotokopie per afdruk op formaat:

 

 

A-4

€ 0,30

 

A-3

€ 0,65

 

A-2 (1-3 kopieën)

€ 13,95

 

A-2 (4e kopie)

€ 8,10

 

A-2 (5e kopie)

€ 6,95

 

A-2 (6e kopie)

€ 5,85

 

A-2 (7e kopie)

€ 4,65

 

A-2 (8e kopie en meer)

€ 3,50

 

A-1 (1-3 kopieën)

€ 15,15

 

A-1 (4e kopie)

€ 9,30

 

A-1 (5e kopie)

€ 8,10

 

A-1 (6e kopie)

€ 6,95

 

A-1 (7e kopie)

€ 5,85

 

A-1 (8e kopie en meer)

€ 4,65

 

A-0 (1-3 kopieën)

€ 17,45

 

A-0 (4e kopie)

€ 11,55

 

A-0 (5e kopie)

€ 10,50

 

A-0 (6e kopie)

€ 9,30

 

A-0 (7e kopie)

€ 8,10

 

A-0 (8e kopie en meer)

€ 6,95

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2.1 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht

€ 41,45

1.11.2

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.3.1 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht

€59,20

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte als bedoeld in artikel 3.1.2 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (laatste versie)

€ 203,00

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 50,10

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 100,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van twaalf maanden:

 

1.16.1.1

voor één kansspeelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspeelautomaten een vast bedrag van

€ 22,50

 

vermeerderd met

per kanssepelautomaat

€ 34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning als bedoeld in 1.16.1 of 1.16.2

€ 19,65

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de kansspelen

€ 24,05

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.16.4.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Kansspelenverordening

€ 662,00

1.16.4.2

het wijzigen van de persoon van de beheerder, niet zijnde de houder van de inrichting, op een verleende vergunning als bedoeld in onderdeel 1.16.4.1

€ 98,25

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, bedraagt

€ 350,00

1.18.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.18.1 wordt voor een sleuflengte:

 

1.18.1.1.1

van 10 – 199 meter per strekkende meter verhoogd met:

€ 3,65

1.18.1.1.2

van 200 – 9.999 meter per strekkende meter verhoogd met:

€ 2,10

1.18.1.1.3

langer dan 10.000 meter per strekkende meter verhoogd met

€ 1,75

1.18.1.1.4

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente voor een groot project worden de verhogingen in onderdeel 1.18.1.1.1 t/m 1.18.1.1.3 per meter verhoogd met

€ 0,35

1.18.1.1.5

Bij minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of apparatuur geplaatst, wordt het in onderdeel 1.18.1 genoemde bedrag

€ 99,95

1.18.1.2

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in onderdeel 1.18.1 genoemde basisbedrag verhoogd met

€ 401,00

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en Voertuigreglement

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.19.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 36,05

1.19.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met inachtneming van de Verordening ontheffing autovrij gebied Dordrecht

€ 15,35

1.19.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in de onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2

€ 53,75

1.19.1.4

een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen als bedoeld in artikel 5:8, lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 53,75

1.19.1.5

een verlenging van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, lid 4 van de Verordening Ontheffingen autovrij gebied Dordrecht

€ 15,35

1.19.1.6

een wijziging van een kenteken op de ontheffing autovrij gebied of de knipontheffing

€ 7,50

1.19.1.7

een duplicaat van het ontheffingsbewijs (vignet) autovrij gebied of de knipontheffing

€ 7,50

1.19.1.8

een duplicaat van het ontheffingsbewijs RVV-ontheffing

€ 53,75

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW

€ 79,00

1.19.2.2

 tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 van het BABW

€ 20,60

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het ten behoeve van aanvrager:

 

1.19.3.1

plaatsen van een verkeersbord en een kentekenbord waarmee een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven (artikel 29 BABW)

€ 221,00

 

1.19.3.2

vervangen van een kentekenbord op een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats (artikel 29 BABW)

€ 49,75

1.19.3.3

De leges, bedoeld in de onderdelen 1.19.2.2 en 1.19.3.1 worden niet geheven van de gehandicapte die WVG-geïndiceerd is voor gebruik van de eigen- of bruikleenauto.

 

 

Hoofdstuk 20 Kabels en leidingen

1.20.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening bedraagt:

€ 350,00

1.20.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.20.1 wordt voor een sleuflengte:

 

1.20.1.1.1

van 10 – 199 meter per strekkende meter verhoogd met:

€ 3,65

1.20.1.1.2

van 200 –    9.999 meter per strekkende meter verhoogd met:

 

€ 2,10

1.20.1.1.3

langer dan 10.000 meter per strekkende meter verhoogd met

 

€ 1,75

1.20.1.1.4

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente voor een groot project worden de verhogingen in onderdeel 1.20.1.1.1 t/m 1.20.1.1.3 per meter verhoogd met

 

 

 

€ 0,35

1.20.1.1.5

Bij minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of apparatuur geplaatst, wordt het in onderdeel 1.20.1 genoemde bedrag

 

€ 99,95

1.20.1.2

Indien met betrekking tot een ontheffing overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager van de ontheffing, wordt het in onderdeel 1.20.1 genoemde basisbedrag verhoogd met

 

 

 

€ 401,00

Hoofdstuk 21 Diversen

 

Ontheffingen

 

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van:

 

1.21.1.1

het verbod zich te begeven of te bevinden op afgezet terrein als bedoeld in artikel 2:1 lid 4, APV

€ 15,50

1.21.1.2

de sluitingstijden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2:29 lid 4 sub  a APV

€ 66,35

1.21.1.3

de sluitingstijden van inrichtingen, als bedoeld in artikel 2:29 lid 4 sub  b APV, voor een incidentele ontheffing

€ 24,90

1.21.1.4

het verbod op het parkeren van bedrijfsvoertuigen als bedoeld in artikel 5:2 lid 4 APV

€ 15,85

1.21.1.5

het verbod op het parkeren van een voertuig dat voor recreatie- of andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt als bedoeld in artikel 5:6  lid 2 APV

€ 15,85

1.21.1.6

het verbod op het veroorzaken van geluidshinder als bedoeld in artikel 4:6 lid 2 APV

€ 24,90

1.21.1.7

het verbod op het rijden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard in natuurgebieden als bedoeld in artikel 5:33 lid 5 APV

€ 56,25

1.21.1.8

op grond van het Lozingenbesluit Wet Bodembescherming

€ 1.452,00

1.21.1.9

als bedoeld in artikel 7 van de vaartuigenverordening

€ 54,35

 

Teruggaafbepaling

 

1.21.2

Van de overeenkomstig de onderdelen 1.16.1 t/m 1.16.4.2 en 1.21.1 t/m 1.21.1.10 geheven bedragen wordt de helft terugbetaald, indien:

 

1.21.2.1

a.  op een verzoek afwijzend wordt beschikt;

b.  het verzoek wordt ingetrokken, voordat de vergunning, ontheffing of verklaring is verleend.

 

1.21.2.2

Terugbetaling van de leges als bedoeld in het eerste lid geschiedt alleen als de aanvrager binnen 14 dagen na dagtekening van de in het eerste lid, sub a genoemde afwijzende beschikking of binnen 14 dagen na de in het eerste lid, sub b genoemde intrekking schriftelijk een verzoek om terugbetaling van de leges heeft ingediend.

 

 

Beschikkingen, afschriften, uittreksels en minuten

 

1.21.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.21.3.1

een stuk op grond van de Wet openbaarheid van bestuur per pagina

 

1.21.3.1.1

op papier van A4-formaat zwart/wit

€ 0,35

1.21.3.1.2

op papier van A3-formaat zwart/wit

€ 0,65

1.21.3.1.3

op papier van A4-formaat kleur

€ 1,25

1.21.3.1.4

op papier van A3-formaat kleur

€ 1,85

1.21.3.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 4,35

1.21.3.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen bij het opzoeken van informatie bij een WOB-verzoek voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat en waarbij geldt dat voor de eerste 2 uren geen kosten in rekening worden gebracht

€ 25,05

 

Indien verwacht wordt dat de naspeuring meer dan 4 uren bedragenzal de aanvrager het aantal naar redelijkheid te maken aantal uren ter instemming worden voorgelegd

 

1.21.3.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere belastingverordening van deze gemeente of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per beschikking voor ieder daaraan besteed half uur:

€ 49,30

 

met een maximum van 2 uur

 

 

 

Titel 2   Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk.

Wanneer die aannemingssom geheel of gedeeltelijk ontbreekt of wanneer deze mede gelet op artikel 2.1.1.6 als onvoldoende representatief kan worden geacht, geldt als grondslag voor deze vaststelling een raming van de aanlegkosten.

Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting en worden vastgesteld door de heffingsambtenaar;

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk waarvoor de vergunningsplicht geldt en de daarmee gerelateerde bouwdelen.

Wanneer de aannemingssom geheel of gedeeltelijk ontbreekt of wanneer deze mede gelet op artikel 2.1.1.6 als onvoldoende representatief kan worden geacht, geldt als grondslag voor deze vaststelling een raming van de bouwkosten bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.4

In afwijking van artikel 2.1.1.2 geldt als grondslag voor de vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk:

2.1.1.4.1

indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 2.1.1.2;

2.1.1.4.2

indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting en worden vastgesteld door de heffingsambtenaar;

2.1.1.4.3

indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting en worden vastgesteld door de heffingsambtenaar;

2.1.1.5

Voor de raming van de in artikel 2.1.1.2 en 2.1.1.4 bedoelde kosten kan ook gebruik worden gemaakt van de meest recente taxatieboekjes van Reed Business Information B.V. (Bouw & Infra).

2.1.1.6

Bij vaststelling van de in artikelen 2.1.1.1, 2.1.1.2 en 2.1.1.4 bedoelde kosten wordt geen rekening gehouden met verlagende factoren (zoals zelfwerkzaamheid, eigen materialen of personeel, gebruikte materialen etc.), maar wordt de prijs gehanteerd die aan een willekeurige derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het werk;

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld;

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het beoordelen van een conceptaanvraag (vooroverleg)om een omgevingsvergunning:

50%

 

met een minimum van:

€ 354,00

 

en een maximum van:

€ 1.180,00

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

2,66%

 

van de bouwkosten, met een minimum van

 € 114,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

€ 5.320,00

 

vermeerderd met:

2,27%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 200.000,00;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 12.130,00

 

vermeerderd met:

2,07%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 500.000,00;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

€ 22.480,00

 

vermeerderd met:

1,72%

 

van de bouwkosten boven de grens € 1.000.000,00;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

€ 39.680,00

 

vermeerderd met:

1,51%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

€ 84.980,00

 

vermeerderd met:

1,45%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 5.000.000,00

met een maximum van:

 

€320.336,00

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 214,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10,47%

 

met een minimum van:

€ 136,00

 

en een maximum van:

€ 419,00

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 1.068,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,10%

 

van de aanlegkosten,

 

 

met een minimum van:

€ 130,00

 

en een maximum van:

€ 27.040,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit en / of  aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en/of onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

0,70%

 

van de bouw en / of aanlegkosten,

 

 

met een minimum van:

€ 411,00

 

en een maximum van:

€ 4.916,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 354,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

0,70%

 

van de bouw en / of aanlegkosten,

 

 

met een minimum van:

€ 411,00

 

en een maximum van:

€ 2.311,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 354,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 118,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

€ 379,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 379,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 379,00

2.3.3.9

De in dit artikel genoemde leges worden ook in rekening gebracht wanneer de genoemde procedures vooruitlopend op de aanvraag om omgevingsvergunning t.b.v. die aanvraag werd gestart of werd doorlopen.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw- en/of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 171,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 345,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.326,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 345,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 115,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 379,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 379,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 115,00

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

basisbedrag

€ 231,00

2.3.5.1.2

vermeerderd met een toeslag die is gerelateerd aan de gebruiksoppervlakte van het bouwwerk:

 

 

-  niet meer dan 100 m²

€ 161,00

 

-  meer dan 100 m², maar niet meer dan 500 m² per m²

€ 1,65

 

-  meer dan 500 m², maar niet meer dan 2.000 m² plus, per m²

€ 812,00

€ 0,60

 

-  meer dan 2.000 m², maar niet meer dan 5.000 m² plus, per m²

€1.884,00

€ 0,11

 

-  meer dan 5.000 m², maar niet meer dan 50.000 m² plus, per m²

€ 2.368,00

€ 0,02

 

-  meer dan 50.000 m² plus, per m²

€ 3.771,00

€ 0,02

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

 € 374,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 255,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 255,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 A van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief bij een oppervlakte van ingebruikname van:

 

 

-  1   tot en met   9 m2:

€ 24,75

 

- 10  tot en met 99 m2:

€ 69,15

 

- 100 m2 en meer:

€ 209,00

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 946,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 190,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 190,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.3

Procedure hogere grenswaarde

 

2.3.14.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen kan worden verleend na vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, worden de leges als bedoeld in 2.3.1 2.3.3 en 2.3.4 verhoogd met:

€ 354,00

 

Wanneer deze zgn. procedure hogere grenswaarden wordt gevolgd op basis van een herziening van het bestemmingsplan blijft de berekening van de te heffen leges buiten beschouwing

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 753,00

2.3.16.2

Indien, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, geen onderzoeksrapport als bedoeld in onderdeel 2.3.16 is vereist, maar kan worden volstaan met een plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe er met vrijkomende grond wordt omgegaan, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van dit plan van aanpak:

€ 154,00

2.3.16.3

Er worden geen leges bodemtoets berekend indien de grond voor het bouwplan na vergunningverlening door de gemeente aan de vergunninghouder wordt overgedragen.

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandelingnemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Onder aftrek van een bedrag van:

€ 119,00

 

Als voorwaarde voor de hiervoor genoemde vermindering geldt dat deze aanvraag binnen 26 weken na de beoordeling van de conceptaanvraag of het vooroverleg  moet zijn ingediend en er sprake is van een gelijke aanvraag.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

Wanneer de intrekking plaatsvindt op advies van de gemeente, worden deze leges eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na ontvangst van het intrekkingsverzoek.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag bij teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan:

€ 119,00

 

wordt niet teruggegeven.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 130,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 1.082,00

 

Het bepaalde in 2.7 vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van

burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1 of 2.8.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking het aantal bestede uren tegen het geldend uurtarief van:

€ 97,40

 

met een maximum van 2 uur

 

2.10.2

Het bepaalde in 2.10.1 vindt geen toepassing voor zover de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wabo (vellen houtopstand).

 

Hoofdstuk 11 Niet in behandeling nemen

2.11.1

Indien een verzoek tot aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of aanvraag om omgevingsvergunning, ook na een verzoek tot aanvulling, wegens onvolledigheid niet verder kan worden behandeld, wordt:

van de op grond van 2.2, 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en/of 2.3.11 verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

50%

2.11.2

De overeenkomstig 2.11.1 geheven leges worden eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, onder aftrek van: indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na de mededeling (van de beslissing) om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

 

 

€ 178,00

Hoofdstuk 12 Overschrijving

2.12

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning:

€ 62,45

Hoofdstuk 13 Verlenging Niet van toepassing.

 

 

Titel 3                     

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 272,00

3.1.2

tot het wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de exploitant, op een verleende vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1

€ 102,00

3.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het uitoefenen van een horecabedrijf zonder daartoe strekkende vergunning als  bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 15,90

Hoofdstuk 2 Vergunningen APV (Organiseren evenementen of markten etc.)

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor

 

3.2.1.1

Oud artikel vervallen

 

3.2.1.2

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV zijnde een braderie, beurs, autoshow, bruidshow, circus of een Pasar Malam en het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 APV

€ 115,00

3.2.1.3

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV voor zover niet vallende onder 3.2.1.2 en 3.2.1.4

€ 57,65

3.2.1.4

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV (niet vallende onder 3.2.1.2 en 3.2.1.3) waarvan de aard of de publieksaantrekkende werking vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig is dat daarin zonder nadere ordening niet kan worden voorzien

€ 408,00

3.2.1.5

het exploiteren van een inrichting als bedoeld in artikel 2:28 APV

€ 678,00

3.2.1.6

het wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de houder van de inrichting, of het toevoegen van een terras als bedoeld in artikel 2:34 A APV op een verleende vergunning bedoeld in artikel 2:28 APV

€ 102,00

3.2.1.7

het exploiteren van een inrichting als bedoeld in artikel 2:28 APV inclusief een bij de inrichting behorend terras als bedoeld in artikel 2:34 A APV

€ 779,00

3.2.1.8

het ter beschikkingstellen van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 APV

€ 15,50

3.2.1.9

Oud artikel vervallen

 

3.2.1.10

het houden van een collecte (inzameling van geld of goederen) als bedoeld in artikel 5:13 APV

€ 56,70

3.2.1.11

het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 APV

€ 44,25

3.2.1.12

het plaatsen van voorwerpen op, onder, in, boven of aan een openbare plaats of openbaar water als bedoeld in artikel 2:10 A APV

€ 78,45

3.2.1.13

Venten als bedoeld in artikel 5:15 APV

€ 35,95

3.2.1.14

De onder 3.2.1.2,  3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6 en  3.2.1.8 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van het advies van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid aan het college van burgemeester en wethouders, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een tarief van:

per kwartier of een gedeelte daarvan.

 

 

 

 

 

 

€ 25,05

3.2.1.15

Indien bij een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in het tweede lid, de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

 

3.3.1

het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:4 APV

€ 786,00

3.3.2

het wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de exploitant op een verleende vergunning als bedoeld in artikel 3:4 APV

€ 104,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 3.3.2 van de Huisvestingsverordening

 

3.4.1

bedraagt

€ 291,00

3.4.2

vermeerderd met

per te vormen appartementsrecht of afzonderlijke woning.

€ 58,15

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Dit hoofdstuk wordt elders ondervangen in de tarieventabel (zie 2.3.5).

 

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of teruggaafbepalingen

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van:

 

3.7.1.1

het verbod om ten behoeve van publiek op te treden als straatartiest, tekenaar, filmoperateur, gids of straatmuziekant als bedoeld in artikel 2:9 APV

€ 15,80

3.7.1.2

het verbod op het parkeren van reclamevoertuigen als bedoeld in artikel 5:7 APV

€ 15,80

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van:

 

3.7.2.1

het verbod om afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, als bedoeld in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening Dordrecht

€ 278,00

3.7.2.2

het verbod tot het buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu, als bedoeld in artikel 16 van de Afvalstoffenverordening Dordrecht

€ 278,00

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, tot het verlenen van:

 

3.7.3.1

een eenmalige ontheffing

€ 208,00

3.7.3.2

een vervolgontheffing

€ 126,00

 

Teruggaafbepaling

 

3.7.4

Van de overeenkomstig de in de hoofdstukken 1, 2 en 3 van titel III begrepen onderdelen geheven bedragen wordt de helft terugbetaald, indien:

 

3.7.4.1

a. op een verzoek afwijzend wordt beschikt;

b. het verzoek wordt ingetrokken, voordat de vergunning, ontheffing of verklaring is verleend.

 

3.7.4.2

Terugbetaling van de leges als bedoeld in het eerste lid geschiedt alleen als de aanvrager binnen 14 dagen na dagtekening van de in het eerste lid, sub a genoemde afwijzende beschikking of binnen 14 dagen na de in het eerste lid, sub b genoemde intrekking schriftelijk een verzoek om terugbetaling van de leges heeft ingediend.

 

 

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking voor ieder daaraan besteed half uur:

€ 50,10

 

 met een maximum van 2 uur

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 25 februari 2014.

 

De griffier,

 

 

 

M. van Hall

 

 

 

- - - - - -