Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Nadere regels voor de standwerkers en standwerkerplaatsen op de zaterdagmarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de standwerkers en standwerkerplaatsen op de zaterdagmarkt
CiteertitelStandwerkerregeling zaterdagmarkt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Dordrecht 2004, art. 2, lid 1, sub d en art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2012Nieuwe regeling

02-10-2012

Gemeentenieuws, 10-10-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de standwerkers en standwerkerplaatsen op de zaterdagmarkt

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op de artikel 2, lid 1, sub d en artikel 3 van de Marktverordening Dordrecht 2004;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende

Nadere regels voor de standwerkers en standwerkerplaatsen op de zaterdagmarkt

 

Artikel 1 Aantal standwerkerplaatsen en promotieplaatsen

 

 • 1.

  De zaterdagmarkt heeft 2 standwerkerplaatsen, 1 promotieplaats en 1 seizoensplaats.

 • 2.

  Als de promotieplaats en/of de seizoensplaats niet wordt ingenomen, wordt deze ingezet als 3e respectievelijk 4e standwerkerplaats.

   

Artikel 2 Eisen ambulante handelaren

 

Standwerkerplaatsen worden na loting toegewezen aan die ambulante handelaren die:

 • a.

  als ambulante handelaar staat ingeschreven bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD),

 • b.

  in het bezit te zijn van:

  • i.

   een geldig registratiebewijs (marktpas);

  • ii.

   van het bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel < 3 maanden; en

  • iii.

   een geldig verzekeringsbewijs.

    

Artikel 3 Procedure loting en controle

 

 • 1.

  Standwerkers kunnen zich laten inschrijven op het marktkantoor.

 • 2.

  Voorafgaand aan de inschrijving dient aan de marktmeester te worden opgegeven de naam van de eventuele hulpverlener en met welk artikel zal worden gewerkt.

 • 3.

  Een product wordt slechts één keer per maand ingeschreven. Een standwerker wordt pas ingeschreven op de zaterdagmarkt, indien hij of zij op de vrijdagmarkt naar het oordeel van de marktmeester daadwerkelijk heeft aangetoond als standwerker op te treden, Een standwerker mag zich, als hij of zij zich op de zaterdagmarkt daadwerkelijk als vakbekwame standwerker heeft onderscheiden daarna opnieuw laten inschrijven voor de volgende maand.

 • 4.

  op de lotinglijsten worden niet ingeschreven:

  • a.

   uitzoekhandel;

  • b.

   artikelen waar geen uiteenzetting over wordt gegeven of door demonstratie worden gepresenteerd;

  • c.

   tweedehands artikelen.

 • 5.

  De marktmeester beoordeelt of de ambulante handelaar die een standwerkerplaats inneemt bij voortduring daadwerkelijk als standwerker optreedt.

   

Artikel 4 Verplichtingen standwerker en verboden

 

 • 1.

  De standwerker dient de plaats om 9.00 uur te hebben ingenomen.

 • 2.

  Een standwerker dient bij voortduring daadwerkelijk als standwerker op te treden. Hij of zij houdt een voor het publiek aansprekende uiteenzetting over het door hem of haar te verkopen artikel en tracht tenslotte een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen.

 • 3.

  Een standwerker, die ingeschreven staat en die dag door overmacht zijn of haar standwerkerplaats niet kan innemen, dient de marktmeester zo spoedig mogelijk hierover te informeren.

 • 4.

  Het is een standwerker verboden prijskaarten, meet- en weegwerktuigen te gebruiken.

 • 5.

  Het verlenen van assistentie op de standwerkerplaats is niet toegestaan, tenzij die assistentie zich beperkt tot het verlenen van hulp bij de verkoop aan de houder van een standwerkerplaats en de hulpverlener zich niet met de verkoop zelf bezighoudt of een oogje in het zeil houdt tijdens een middag- of koffiepauze van de standwerker (maximaal één uur in totaal). In een dergelijk geval dient de naam van de hulpverlener bij de loting aan de marktmeester te worden opgegeven.

 • 6.

  Het plaatsen van goederen naast of voor de toegewezen standwerkerplaats is niet toegestaan. De frontbreedte van de standwerkerplaats is maximaal 3 meter.

 • 7.

  Per standwerkerplaats mag slechts één product worden aangeboden.

 • 8.

  Per marktdag kan slechts één branche op de beschikbare standwerkerplaatsen worden ingeloot.

 • 9.

  Een standwerker mag maximaal een half uur voor het einde van de markt (dus uiterlijk 17.00 uur) de standwerkerplaats verlaten.

 • 10.

  De standwerker dient de plaats schoon op te leveren en zijn of haar afval mee te nemen.

   

Artikel 5 Procedure ingeval niet in achtneming verplichting ex artikel 4 , lid 2

 

 • 1.

  Indien blijkt, dat niet bij voortduring als standwerker wordt opgetreden zal hij of zij ter plaatse door de marktmeester worden gewaarschuwd. Deze waarschuwing zal schriftelijk worden bevestigd.

 • 2.

  Indien een tweede maal blijkt, dat niet bij voortduring als standwerker wordt opgetreden, zal aan betrokkene(n) mondeling en schriftelijk worden meegedeeld dat drie opeenvolgende maanden zal worden uitgesloten van een standwerkerplaats.

 • 3.

  Wordt betrokkene(n) na eerder genoemde opschortingtermijn wederom een standwerkerplaats toegewezen en treedt hij of zij wederom niet daadwerkelijk als standwerker op, dan wordt hij gedurende twee jaar uitgesloten van een standwerkerplaats op de zaterdagmarkt.

   

Artikel 6 Procedure in geval standwerker zich niet houdt aan de Marktverordening

 

Indien de standwerker zich niet houdt aan de bepalingen in de vigerende Marktverordening, zal hij of zij gedurende drie maanden worden uitgesloten van een standwerkerplaats.

Artikel 7 Procedure bij niet opdagen

 

De standwerker die ingeschreven staat en die dag zonder voorafgaand bericht van verhindering aan de marktmeester, niet komt opdagen zal gedurende drie maanden worden uitgesloten van een standwerkerplaats.

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid marktmeester

 

De marktmeester kan in voorkomende gevallen afwijken van de door het college vastgestelde standwerkerplaatsen en promotieplaats, indien hij daar gegronderedenen voor aanwezig acht.

Artikel 9 Citeertitel en datum inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Standwerkerregeling zaterdagmarkt".

 • 2.

  De regeling voor de standswerkers en standwerkplaatsen (zaterdag), welke in werking is getreden op 7 mei 2004, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 11 oktober 2012.

 

Aldus vastgesteld op 2 oktober 2012.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok