Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Nadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht
CiteertitelNadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagei248954.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, artikel 2:12 A juncto artikel 2:10 B lid 1 sub h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201513-03-2019Nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeentenieuws, 23-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het plaatsen van uitstallingen nu de vergunningplicht daarvoor is vervallen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:12 A juncto artikel 2:10 B lid 1 sub h van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Nadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

 • 1.

  Onder uitstalling wordt verstaan: losstaande voorwerpen, die op een publiek toegankelijke plaats zijn geplaatst met als doel de verkoop of verstrekking van producten en/of diensten in het pand te bevorderen, reclame te maken, de aandacht van het publiek te trekken of de directe omgeving van het pand te verfraaien.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn van toepassing op openbare plaatsen in de gemeente Dordrecht.

 • 3.

  De gemeente is ingedeeld in:

  • a.

   het stadsdeel Binnenstad, en

  • b.

   overige stadsdelen.

 • De afbakening van de Binnenstad is weergegeven op de bij deze regels behorende kaart (bijlage 1).

 • 4.

  Voor het stadsdeel Binnenstad gelden:

  • a.

   de algemene regels van hoofdstuk 2, en

  • b.

   de aanvullende regels opgenomen in artikel 5 van Hoofdstuk 3.

 • 5.

  Voor de overige stadsdelen gelden:

  • a.

   de algemene regels van hoofdstuk 2, en

  • b.

   de aanvullende regels opgenomen in artikel 6 van Hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 2 Tijdelijkheid van de uitstalling

 

 • 1.

  Uitstallingen mogen slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel.

 • 2.

  Als voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte, een evenement of om enigerlei andere reden verwijdering van een uitstalling noodzakelijk is, is de eigenaar of leidinggevende verplicht dit terstond of binnen de door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn, op eigen kosten te verwijderen.

Artikel 3 Plaats en omvang en van de uitstalling

 

 • 1.

  Voor voetgangersverkeer dient ten minste 1,50 meter brede en vrije doorloopruimte gewaarborgd te blijven, tenzij geen loopstrook of trottoir aanwezig is.

 • 2.

  Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter gewaarborgd te blijven, waarbij een evenredige verdeling van de voor uitstallingen beschikbare ruimte geldt.

 • 3.

  Uitstallingen mogen niet geplaatst worden voor de entree/deur van het pand.

 • 4.

  Uitstallingen mogen uitsluitend zijn gesitueerd direct aansluitend aan de gevel aan de entreezijde of adreszijde van het pand waarin de eigenaar van een uitstalling een bedrijf exploiteert of instelling heeft, tenzij in artikel 5 of 6 anders is bepaald.

 • 5.

  De hoogte van uitstallingen is maximaal 1,75 meter.

 • 6.

  Er dient altijd een afstand van 0,60 meter tussen de uitstalling en een blindegeleidelijn vrij te blijven.

Artikel 4 Overige algemene bepalingen

 

 • 1.

  Het is verboden vanuit een uitstalling te verkopen.

 • 2.

  Er mag niets worden opgehangen aan de gevel of eventueel aanwezige zonneschermen, markiezen, e.d.

 • 3.

  De uitstalling moet een functionele relatie hebben met wat in het pand wordt verkocht of aangeboden of het moet de aantrekkelijkheid van het pand bevorderen.

Hoofdstuk 3 AANVULLENDE REGELS

Artikel 5 Aanvullende regels Binnenstad

 

 • 1.

  Uitstallingen mogen over maximaal 25% van de gehele gevelbreedte van het pand worden geplaatst.

 • 2.

  Een uitstalling mag zich niet uitstrekken over de lijn die evenwijdig loopt op een afstand van 1,00 meter gemeten vanaf de gevel.

 • 3.

  Afwijkend van artikel 2 moeten de uitstallingen aan het Bagijnhof met een maximale strookdiepte van 1,00 meter aan de straatzijde van de stoep worden geplaatst en mogen zij niet tegen de gevel staan.

Artikel 6 Aanvullende regels overige stadsdelen

 

 • 1.

  Uitstallingen mogen over maximaal de gevelbreedte van het pand worden geplaatst.

 • 2.

  Een uitstalling mag zich niet uitstrekken over de lijn die evenwijdig loopt op een afstand van 1,50 meter gemeten vanaf de gevel.

 • 3.

  In winkelcentrum Crabbehof mogen de uitstallingen in afwijking van het bepaalde in lid 2 een strookdiepte hebben van maximaal 1,00 meter en mogen de uitstallingen ook tussen de kolommen worden geplaatst. 50% van de aldaar beschikbare ruimte mag worden benut met een maximale strookdiepte van 1,00 meter.

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als "Nadere regels uitstallingen gemeente Dordrecht".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 december 2014.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok

Bijlage 1 Kaart met het gebied waarop de nadere regels Binnenstad van toepassing zijn

Centrumgebied