Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
CiteertitelRechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ingetrokken in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 160 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-201601-01-2020Nieuwe regeling

29-10-2013

gmb-2016-146524

SBC/ 1075006

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

DORDRECHT;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

 

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand;

 • b.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Dordrecht.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van salarisschaal 8 van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage vermeld in artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 3.

  Bij voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op locatie bedraagt de vergoeding vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van salarisschaal 8 van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage vermeld in artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 4.

  Bij voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op locatie waarvan toetsing plaats dient te vinden bedraagt de vergoeding zesmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van salarisschaal 8 van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage vermeld in artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 5.

  De vergoedingen in lid 2 tot en met 4 worden met 0,75 uur verhoogd in geval de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie op een zaterdag plaats vindt.

 • 6.

  De vergoedingen in lid 2 tot en met 4 worden met één uur verhoogd in geval de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie op een zondag plaats vindt.

 • 7.

  De vergoeding van het tweede tot en met het zesde lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

 • 8.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

 • 9.

  De ambtenaar die incidenteel wordt ingezet als buitengewoon ambtenaar en hiertoe voor één dag wordt aangesteld ontvangt geen vergoeding als bedoeld in dit artikel onder de leden 1 tot en met 8.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisaties), 8:4 (wegens volledige arbeidsongeschiktheid), 8:5 (wegens volledige arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 15:1, 15:lb tot en met 15:lg (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking na intrekking door de raad van de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dordrecht d.d. 1 juli 2000 en werkt terug tot 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand".

 

Aldus vastgesteld op 29 oktober 2013.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok