Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Vormings- en ontwikkelingswerk gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van Vormings- en ontwikkelingswerk gemeente Drechterland
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageOntwerp-subsidielijst bij subsidieregeling Vormings- en ontwikkelingswerk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene Subsidieverordening Drechterland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

20-12-2011

de Middenstander, 04-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Vormings- en ontwikkelingswerk gemeente Drechterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

 

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Vormings- en ontwikkelingswerk gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2007.

Artikel 2 Doelstelling

De te verlenen subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • -

  Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van vormings- en ontwikkelingswerk.

 • -

  Het stimuleren en waarderen van vormings- en ontwikkelingswerk voor de inwoners van Drechterland.

 • -

  Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het gebied van vormings- en ontwikkelingswerk.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van vormings- en ontwikkelingswerk te organiseren in Drechterland.

 • 2.

  De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste tien leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3.

  Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 5.000,-- aan de St. Brede School ’t Wijde Nest en Brede ’t Reigersnest onder voorwaarde dat er minimaal twee educatieve activiteiten worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenplan.

 • 2.

  een vast bedrag van € 250,-- aan vrouwenverenigingen.

 • 3.

  een vast bedrag van € 1.000,-- aan de Streker Vogelvrienden voor het onderhoud van de volière in Hoogkarspel.

 • 4.

  een vast bedrag van € 1.000,-- aan kinderboerderij Het Hoidewoidje en een vast bedrag van € 6.000,-- aan de Stichting Kinderboerderij Hoogkarspel.

 • 5.

  een vast bedrag van € 500,-- voor instellingen die zich richten op natuur- en milieu-educatie, met uitzondering van de Heemtuin Reigersbek in Hoogkarspel, het Padlandbos te Venhuizen en Orion vereniging voor weer- en sterrenkunde. Zij ontvangen een subsidie van € 200,--, respectievelijk € 150,--, respectievelijk € 200,--.

 • 6.

  een vast bedrag van € 200,-- aan floralia-verenigingen en de KMTP Groei en Bloei.

 • 7.

  een vast bedrag van € 125,- aan de Drieban flora.

Artikel 6 Budgetsubsidies

 • 1.

  Aan de volgende instelling wordt op basis van de artikelen 14 tot en met 20 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

  • -

   Stichting Dorpshuis Het Centrum;

  • -

   Openbare bibliotheek West-Friesland Oost;

  • -

   Basisschool Pancratius (t.b.v. bibliotheek);

  • -

   COS Drechterland

  • -

   Algemeen Maatschappelijk Werk (coördinator brede school ’t Wijde Nest)

  • -

   Algemeen Maatschappelijk Werk (coördinator brede school ’t Reigersnest)

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 20 december 2011.

De secretaris, De burgemeester,