Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Regeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland
CiteertitelRegeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

personeel en organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 160
  2. CAR-UWO, hoofdstuk 17
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2015ingetrokken in verband met GR SED

08-08-2006

Onbekend

1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland

Burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland,

 

Overwegende de wenselijkheid van het invoeren van een regeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Drechterland van 8 augustus 2006, no. 1.3;

 

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 10 april 2007;

 

gelet op de bepalingen uit hoofdstuk 17 CAR-UWO en artikel 160 van de gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de navolgende verordening

 

Regeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepalingen

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland acht het tot de taak van het management te zorgen voor een personele bezetting waarvan de kennis en de vaardigheden toereikend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Dit omvat zowel de huidige als de toekomstige functievervulling.

Het management (sectorhoofd/afdelingshoofd) stelt daarom jaarlijks de noodzaak tot het opleiden van medewerkers vast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het functioneringsgesprek en/of persoonlijk ontwikkelingsplan (POP-gesprek).

 

De regeling geldt uitsluitend voor medewerkers, die werkzaam zijn op basis van een aanstelling met een minimum van één jaar, dan wel op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een minimum van één jaar.

 

Onder studiekosten wordt verstaan: alle uitgaven gedaan voor het volgen van de studie, bijvoorbeeld: inschrijfgeld, lesgeld, boeken, examenkosten etc. en de in verband met de studie noodzakelijke reiskosten.

 

Wanneer het management het initiatief tot opleiden ontwikkelt, is het meedoen of het volgen van een (vak)opleiding niet vrijblijvend. Dit zal dan eventueel gevolgen kunnen hebben voor het vervolg van de loopbaanontwikkeling en/of beloningssysteem (zie artikel 15:1:26 en hoofdstuk 16 van de CAR-UWO).

Artikel 2 Tegemoetkoming bij (functiegerichte) opleidingen van een schooljaar of langer

a. De gemeente vergoedt de studiekosten geheel indien de studie in overeenstemming is met de huidige of toekomstige functie of de verwachte ontwikkelingen hierin, één en ander ter beoordeling van het management.

b. Indien het management de studie van de medewerker wenselijk acht, maar niet functiegebonden, wordt een tegemoetkoming van 25% tot 75% van de studiekosten gegeven. Hierbij gaat het om maatwerk afspraken in het persoonlijke ontwikkelingsplan.

c. Reiskosten: op basis van openbaar vervoer (2de klas of € 0,09 per km). Er worden geen reiskosten vergoed indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen het woongebied.

d. Verblijfkosten op basis van de Rijksregeling.

Artikel 3 Tegemoetkoming bij kortcyclische opleidingen (korter dan een schooljaar)

a. De gemeente vergoedt de studiekosten geheel indien de studie in overeenstemming is met de huidige of toekomstige functie of de verwachte ontwikkelingen hierin, één en ander ter beoordeling aan het management.

b. Indien het management de studie van de medewerker wenselijk acht, maar niet functiegebonden, wordt een tegemoetkoming van 25% tot 75% van de studiekosten gegeven. Hierbij gaat het om maatwerk afspraken in het persoonlijke ontwikkelingsplan.

c. Reiskosten: op basis van openbaar vervoer (2de klas of € 0,09 per km). Er worden geen reiskosten vergoed indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen het woongebied.

d. Verblijfkosten op basis van de Rijksregeling.

Artikel 4 Tijdsfactor

a. Het bijwonen van de lessen en de examens worden, voor zover zij in werktijd vallen, doorbetaald met een maximum van 8 uur per dag.

b. Indien een deel van een opleiding of een examen op een roostervrije dag valt of in de avonduren plaatsvindt, wordt compenserende tijd toegekend, met een maximum van 8 uur per dag.

c. Bij een afwijkend percentage vergoeding (25% tot 75%), zal de tijdsfactor naar rato worden toegepast (25% tot 75%).

d. Bij parttimers zal compensatieverlof en studieverlof worden toegekend naar rato dienstverband.

e. Er geldt een ondergrens voor parttimers; bij een formeel dienstverband van ≤ 18 uur per week zal er geen studieverlof/compensatieverlof worden toegekend (de financiële vergoeding is dan 100%).

f. Ten aanzien van de zogenaamde bijscholingsdagen, congressen etc. geldt de werkelijk gemaakte uren.

Artikel 5 Terugbetalingsverplichting

De tegemoetkomingen zijn, met uitzondering van de reiskosten, in principe voorschotbedragen die worden stopgezet c.q. teruggevorderd:

a. bij tussentijdse beëindiging van de opleiding of het studiejaar, als gevolg van eigen schuld of door eigen toedoen: 100% van alle tegemoetkomingen. Over de wijze van terugbetaling worden individuele afspraken met de medewerker gemakt.

b. Indien de medewerker binnen twee jaar na de beëindiging van de (functiegerichte/ kortcyclische) opleiding of het studiejaar de gemeente Drechterland verlaat (al dan niet naar een andere gemeente) zal hij een evenredig gedeelte aan de gemeente moeten terugbetalen. Deze vordering wordt door de gemeente verrekend met de laatste salarisbetaling aan de medewerker.

c. Indien de medewerker door eigen toedoen wordt ontslagen voor het einde van de studie.

d. Indien de studie in opdracht van het management plaatsvindt (het betreffende sectorhoofd/afdelingshoofd moet zich hier over uitspreken), zal er geen terugbetaling van de medewerker worden gevraagd.

Artikel 6 Procedure

Indien een medewerker in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten, bespreekt hij dit voornemen met betrokkene leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het functioneringsgesprek en/of POP-gesprek.

Indien deze de plannen goedkeurt, wordt een aanvraagformulier naar afdeling personeelszaken gezonden. Het aanvraagformulier moet zijn geaccordeerd door de leidinggevende.

De medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken.

 

Declaraties voor studiekosten kunnen vervolgens bij afdeling personeelszaken worden ingediend.

Artikel 7 Slotbepalingen

Een studie wordt in principe maar eenmaal vergoed. Doublures, herexamens blijven voor rekening van de medewerker. Er zal rekening worden gehouden met de eventuele omstandigheden, dit zal door het sectorhoofd/afdelingshoofd worden beoordeeld.

 

Studies blijven budgetgebonden. Het management stelt jaarlijks het studie- en opleidingsplan vast voor de betreffende afdelingen. Indien het budget in een bepaald jaar dreigt te worden overschreden, kan het managementteam (in overleg met het afdelingshoofd) besluiten de tegemoetkoming toe te kennen voor het eerstvolgende studiejaar.

 

De medewerkers die onder deze regeling vallen, dienen op verzoek van de leidinggevende hun studieresultaten bekend te maken om inzicht te geven in de vorderingen.

 

In die gevallen waarin niet is voorzien, of waar verschil van mening is ten aanzien van de toepassing van deze regeling, beslist het managementteam.

 

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling studiefaciliteiten gemeente Drechterland”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 8 augustus 2006.

, burgemeester.

, secretaris.