Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Regeling ambtseed/belofte gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ambtseed/belofte gemeente Drechterland
CiteertitelRegeling ambtseed/belofte gemeente Drechterland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

personeel en organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201001-03-200601-01-2015ingetrokken in verband met GR SED

12-04-2006

de Middenstander, 29-09-2010

1.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ambtseed/belofte gemeente Drechterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland,

 

Gelet op de wijziging van de Ambtenarenwet per 1 maart 2006 in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit;

 

gelet op de instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d. 16 maart 2006;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Drechterland van 19 januari 2006, no. 1.5;

 

b e s l u i t e n :

 

 

vast te stellen de navolgende verordening

 

Regeling ambtseed/belofte gemeente Drechterland

Artikel 1  

 

Het mondeling afleggen van de ambtseed/belofte, overeenkomstig het hierbij gevoegdeformulier, wordt verplicht gesteld voor al het gemeentepersoneel.

Artikel 2  

 

De ambtseed/belofte wordt door de medewerker afgelegd ten overstaan van de burgemeester, tenzij op basis van een hogere regeling anders is bepaald.

Artikel 3  

 

Het afleggen van de ambtseed (belofte) gebeurt als volgt:

a. de burgemeester leest de eedsformule duidelijk voor;

b. degene, die de ambtseed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”;

c. degene, die de belofte aflegt, spreekt de woorden: “Dat beloof ik”.

Het afleggen en afnemen van de ambtseed/belofte moet staande plaatsvinden. Indien het indiensttredende personeelslid zich verplicht acht de ambtseed/belofte op een andere wijze af te leggen, is afwijking van de voorgeschreven vorm toegestaan. De te beëdigen persoon is vrij in zijn keuze tussen ambtseed en belofte. Tevoren wordt hem naar zijn keuze gevraagd. Aan de ambtseed/belofte aflegging, die plaatsvindt in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, gaat een korte toespraak vooraf, waarin gewezen wordt op de bijzondere verantwoordelijkheid van de gemeente en waarin de bijzondere positie van het personeel van de gemeente en de waarde en inhoud van de ambtseed/belofte worden toegelicht.

Artikel 4  

 

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed/belofte moet in tweevoud een formulier volgens bijgaand model worden opgemaakt en ondertekend. Eén exemplaar wordt gevoegd bij de voor aanstelling in vaste of tijdelijke dienst benodigde stukken; het andere wordt uitgereikt aan degene, die de ambtseed/belofte heeft afgelegd.

Artikel 5  

De ambtseed/belofte moet zo spoedig mogelijk na indiensttreding worden afgelegd. De ambtseeds/belofte aflegging kan achterwege blijven, als vaststaat, dat het dienstverband niet langer dan 2 maanden zal duren.

Artikel 6  

 

Het in dienst zijnde personeel voor 1 maart 2006, behoeft geen ambtseed/belofte af te leggen.

Artikel 7  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2006.

Hoogkarspel, 12 april 2006

Burgemeester en wethouders van Drechterland,

De secretaris,                        De burgemeester,

 

 

E.L.C.M. Mol                           A.G.M. van de Vondervoort.