Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Maatschappelijke Dienstverlening Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van Maatschappelijke Dienstverlening Drechterland
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Drechterland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201001-01-201010-01-2011nieuwe regeling

15-12-2009

de Middenstander, 29-09-2010

3.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van Maatschappelijke Dienstverlening Drechterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de volgende

Subsidieregeling instellingen op het terrein van

Maatschappelijke Dienstverlening Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2007.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

-     Het aanbieden van diensten ter bevordering van het algemeen welzijn van de inwoners van Drechterland.

-     Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen op het terrein van Maatschappelijke Dienstverlening die gericht zijn op de inwoners van Drechterland.

-     Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het terrein van de Maatschappelijke Dienstverlening.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

  • 1.

    Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten die bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

  • 2.

    De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

  • 3.

    Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

Artikel 4 Leden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Waarderingssubsidie

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

1. een vast bedrag per instelling, afhankelijk van het aantal Drechterlandse leden:

-           bij 10 tot 30 leden                   €    250,--

-           bij 30 tot 100 leden                 €    500,--

-           bij meer dan 100 leden          € 1.000,--

2. vogelopvangcentrum De Bonte Piet en de Dierenambulance Hoorn ontvangen een jaarlijkse waarderingssubsidie van € 250,--.

3. stichting Reddingsstation Wijdenes ontvangt een jaarlijkse waarderingsbijdrage van € 1.500,--.

Artikel 6 Budgetsubsidie

Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 14 tot en met 20 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

-           Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland;

-           Stimuleringsfonds Drechterland;

-           Vrijwillige hulpdienst “Helpt Elkaar”;

-           Seniores Priores (onderdeel Vrijwilligerspost Westwoud);

-           Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord;

-           Dierenasiel Heberdina Japin-Timmer;

-           Stichting Uitvaartcentrum De Drieban;

-           Bureau Slachtofferhulp.

-           Schoolmaatschappelijk werk

-           Vrijwilligerscentrale West-Friesland

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland op 15 december 2009.

 

 

De secretaris,                                    De burgemeester,