Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-201601-01-2017ingetrokken

21-12-2015

Gemeenteblad, nr 125715

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016

Samenvatting:

De raad van de gemeente Drechterland heeft op 21 december 2015 besloten de Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016 vast te stellen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing bedragen met ingang van 1 januari 2016 € 277 voor eenpersoonshuishoudens en € 379 voor meerpersoonshuishoudens. Met de opbrengst van deze belasting kan de gemeente het huisvuil ophalen en verwerken.

Volledige tekst van het besluit:

De raad van de gemeente Drechterland

Nr. 2015-60

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

 

B e s l u i t :

Vast te stellen de:

Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016.

Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijke gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, of beperkt of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door:

- één persoon € 277,-

- meer personen € 379,-

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffen

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in één termijn. Deze termijn vervalt op de laatste dag van de maand, zijnde de tweede maand na de dagtekening die in het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zo lang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening afvalstoffenheffing Drechterland 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 21 december 2015.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter