Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening marktgeld Drechterland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgeld Drechterland 2016
CiteertitelVerordening marktgeld Drechterland 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2015nieuw

26-10-2015

Gemeenteblad, nr 118683

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgeld Drechterland 2016

Samenvatting:

De gemeenteraad van Drechterland heeft op 26 oktober 2015 de Verordening marktgeld Drechterland 2016 vastgesteld. Voor het innemen van een standplaats op de markt betaalt men marktgeld. Het marktgeld gebruikt de gemeente om de locaties te onderhouden en schoon te maken. Het tarief hangt af van het aantal strekkende meters van de standplaats.

 

Volledige tekst van het besluit:

De raad van de gemeente Drechterland

Nr. 2015-48c

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2015;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

 

B e s l u i t :

Vast te stellen de:

Verordening marktgeld Drechterland 2016

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een stand- of staanplaats ten behoeve van het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen tijdens de weekmarkten en de jaarmarkt.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven van degene, aan wie een stand- of staanplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven naar de grondbreedte van de stand- of staanplaats in strekkende meters.

Artikel 4 Belastingtarieven

 • 1.

  Het recht, als bedoeld in artikel 1, bedraagt voor het innemen van een stand- of staanplaats tijdens de weekmarkt per strekkende meter of gedeelte daarvan:

  • a.

   per marktdag of een gedeelte daarvan € 1,15

  • b.

   per kalenderkwartaal € 11,30

 • 2.

  Het recht, als bedoeld in artikel 1, bedraagt voor het innemen van een stand- of staanplaats tijdens de jaarmarkt per strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,80.

 • 3.

  Het tarief voor elektra bedraagt;

  • a.

   voor een standplaats met kramen per marktdag of een gedeelte daarvan € 1,30;

  • b.

   voor een standplaats met een verkoopwagen per marktdag of een gedeelte daarvan € 2,60.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht, als bedoeld in artikel 1, worden betaald in geval de kennisgeving, als bedoeld in artikel 5 wordt uitgereikt, op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht, als bedoeld in artikel 1, worden betaald in geval de kennisgeving, als bedoeld in artikel 5, wordt toegezonden en wel binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van het recht, als bedoeld in artikel 1, wordt verleend op een aanvraag, als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet, indien het verschuldigde recht, als bedoeld in artikel 1, voor een kalenderkwartaal is voldaan en het innemen van een stand- of staanplaats wordt beëindigd vóór het verstrijken van de termijn, waarvoor het recht, als bedoeld in artikel 1, is voldaan. Terugbetaling vindt plaats voor zoveel ongebruikte marktdagen, als er na beëindiging van de stand- of staanplaatsinname nog resteren.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, derde en vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van belasting, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de aanslag.

Artikel 8 Vrijstellingen

Van belastingplichtigen, waarvan het recht, als bedoeld in artikel 1, voor de weekmarkt per kalenderkwartaal wordt geheven, wordt voor het innemen van een stand- of staanplaats op de jaarmarkt geen recht, als bedoeld in artikel 1 geheven voor het aantal strekkende meters, dat belastingplichtige wekelijks op de weekmarkt inneemt.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing van en invordering van staangeld.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening marktgeld Drechterland 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening marktgeld Drechterland 2016 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgeld Drechterland 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 26 oktober 2015.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,