Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregel uitvoering Vitale Dorpen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel uitvoering Vitale Dorpen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/CVDR30626/CVDR30626_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2017Nieuwe regeling

28-03-2017

gmb-2017-64652

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel uitvoering Vitale Dorpen

besluit:

 

vast te stellen: de Beleidsregel uitvoering Vitale Dorpen

Artikel 1. Doel

Met deze regeling geeft de gemeente Drechterland uitvoering aan de 48 gesloten allianties binnen het programma Vitale Dorpen. Binnen de in het programma benoemde thema’s (wonen, verkeer, openbare ruimte, recreatie en toerisme, sociale cohesie en projecten) dragen de allianties bij aan de vitaliteit van de dorpen en haar inwoners.

Artikel 2. Duur stimulering

Deze beleidsregel geldt voor de periode 28 maart 2017 tot en met 31 december 2018.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager overlegt bij de aanvraag inzicht in en uitleg over de beoogde activiteiten, gewenste resultaten en een schatting van de te maken kosten.

 • 2.

  Voor de activiteiten van de allianties kunnen gedurende de looptijd van deze regeling aanvragen worden ingediend met behulp van het bijgevoegde aanvraagformulier.

Artikel 4. Aanvragers

De activiteiten die voor een aanvraag in aanmerking kunnen komen zijn die activiteiten die passen bij de reeds ingediende plannen, zoals opgenomen in de 48 gesloten alliantieakkoorden.

Artikel 5. Toekenningsvoorwaarden

Er wordt alleen een bijdrage toegekend als de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvraag is binnen de gestelde periode en volledig ingediend;

 • b.

  het voorhanden zijnde budget, als genoemd in artikel 6 lid 2 van deze regeling, is toereikend;

 • c.

  de aanvrager heeft zich verbonden aan een omschreven en vastgestelde alliantie.

Artikel 6. Plafondbedrag

 • 1.

  Voor de uitvoering/voorbereiding van de 48 gesloten allianties van het programma Vitale Dorpen is een budget van € 500.000,– beschikbaar.

 • 2.

  Per thema zijn de volgende maximumbedragen beschikbaar: thema wonen € 25.000,–, thema verkeer € 140.000,–, thema openbare ruimte € 125.000,–, thema recreatie en toerisme € 45.000,–, thema sociale cohesie € 50.000,–, thema projecten € 60.000,–.

 • 3.

  De budgetten per thema zijn verdeeld over de 48 gesloten allianties.

 • 4.

  Voor iedere alliantie wordt een maximaal budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt in de beschikking opgenomen.

Artikel 7. Bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd besluiten te nemen tot verlening en vaststelling van een bijdrage, almede besluiten tot weigering, intrekking of wijziging van een bijdrage aan een alliantie.

 • 2.

  De portefeuillehouder is bevoegd om binnen de thema’s, als genoemd in artikel 6 lid 2 van deze regeling, te schuiven met budget.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tussen de thema’s, als genoemd in artikel 6 lid 2 van deze regeling, te schuiven met budget.

Artikel 8. Verantwoording

 • 1.

  De financiële verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten vindt plaats met behulp van het bijgevoegde declaratieformulier.

 • 2.

  De inhoudelijke verantwoording vindt plaats in overleg tussen de alliantie en gemeente Drechterland.

Artikel 9. Terugvordering

Indien de verstrekte gelden niet of niet geheel gebruikt zijn voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, wanneer de alliantie zijn doel niet behaalt of voortijdig haar werkzaamheden beëindigt, worden deze gelden geheel of gedeeltelijk aangemerkt als onverschuldigd betaalde bedragen en kunnen deze op grond van artikel 4:57 Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd bij de aanvrager.

Artikel 10. Algemene subsidieverordening

Indien deze beleidsregel niet voorziet in een ontstane situatie, zijn de artikelen uit de Algemene subsidieverordening Drechterland overeenkomstig van toepassing.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 28 maart 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Drechterland d.d. 28 maart 2017

de burgemeester,

M. Pijl

de secretaris,

A. Idema