Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels voor ''bijgebouwen''

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor ''bijgebouwen''
CiteertitelBeleidsregels voor ''bijgebouwen''
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij de beleidsregels behorende tekeningen zijn in te zien bij gemeente Drechterland.

Op 16 september 2008 is een nieuwe meetmethode voor dakopbouwen vastgesteld. Deze meetmethode betekent dat het gedeelte van de dakopbouw dat achter en grenzend aan de achtergevel staat niet wordt meegerekend voor de 30 m2. Het gedeelte van de dakopbouw dat aan de zijgevel grenst mag dus ten hoogste 30 m2 bedragen. Uiteraard geldt sowieso de algemene bouwregelgeving en vindt een welstandsbeoordeling plaats. De meetmethode ligt ter inzage bij de Afdeling Bouwen en Milieu van gemeente Drechterland. Op 5 november 2008 is deze wijziging gepubliceerd in de Middenstander. De wijziging treedt in werking per 6 november 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2007nieuwe regeling

08-11-2007

de Middenstander, 21-11-2007

4.2 (B)

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor ''bijgebouwen''

De raad van de gemeente Drechterland

 

Overwegende dat, het wenselijk is om na de samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen de planologische beleidsregels te harmoniseren;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2007;

 

besluit:

 

De volgende beleidsregels voor ''bijgebouwen'' vast te stellen:

 • 1.

  Deze beleidsregel is alleen van toepassing op gebieden, die als woonwijk of dorpslint op de kaart bij het raadsbesluit dd. 8 november 2007 zijn aangegeven;

 • 2.

  Onder bijgebouw wordt verstaan: een bij een woning behorend gebouw, al dan niet tot bewoning bestemd, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan de woning en dat zich daarvan visueel onderscheidt

   

A. Bijgebouwen in woonwijken

 • 1.

  Het erf, waarop vergunningsplichtige bijgebouwen mogen worden opgericht, is gelegen vanaf 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van die woning;

 • 2.

  In afwijking van lid 1 is het erf van een woning, waarop vergunningsplichtige bijgebouwen mogen worden opgericht, en waarvan het zijerf aan de openbare weg of het openbaar groen grenst, gelegen achter de denkbeeldige lijn van de zijgevel van de woning naar de voorgevelrooilijn van de eerste woning die aan de weg achter de hoekwoning is gelegen;

 • 3.

  De bijgebouwen mogen zowel aangebouwd als vrijstaand worden gebouwd;

 • 4.

  De bijgebouwen mogen een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 70 m², doch niet meer dan 50% van de in de leden 1 en 2 bedoelde gronden;

 • 5.

  Vrijstaande bijgebouwen mogen niet minder dan 1 m van het hoofdgebouw staan en een goot- en een bouwhoogte hebben van niet meer dan 3,25 m respectievelijk 4 m;

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de maximale bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen tot maximaal 6 m mits geen belangen van derden worden geschaad;

 • 7.

  Aangebouwde bijgebouwen mogen een bouwhoogte hebben van niet meer dan 3,25 m;

 • 8.

  In afwijking van lid 7 mogen aangebouwde bijgebouwen een dakopbouw hebben, mits:

  • -

   de goothoogte niet meer dan 3,25 m en de bouwhoogte niet meer dan 7 m bedraagt;

  • -

   de oppervlakte niet meer dan 30 m² bedraagt;

  • -

   ten minste 30% van de opbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw grenst;

 • 9.

  Bijgebouwen mogen op de perceelgrens staan;

 • 10.

  Indien de grond grenst aan water, dan mogen bijgebouwen een afstand hebben van niet minder dan 1 m tot aan de waterlijn;

 • 11.

  Indien de grond grenst aan openbare verharding (niet zijnde achterpaden), dan mogen de bijgebouwen een afstand tot de openbare verharding hebben van niet minder dan 1 m.

   

B. Bijgebouwen in dorpslinten

 • 1.

  Het achtererf, waarop vergunningsplichtige bijgebouwen mogen worden opgericht, is gelegen achter (het verlengde van) de achtergevel van die woning en niet dieper dan 50 m vanaf die achtergevel en niet breder dan 15 m vanaf het verlengde van de zijgevel;

 • 2.

  In afwijking van lid 1 is het achtererf van een woning, waarop vergunningsplichtige bijgebouwen mogen worden opgericht, en waarvan het zijerf aan de openbare weg of het openbaar groen grenst, gelegen achter de denkbeeldige lijn van de zijgevel van de woning naar de voorgevelrooilijn van de eerste woning die aan de weg achter de hoekwoning is gelegen;

 • 3.

  De bijgebouwen mogen zowel aangebouwd als vrijstaand worden gebouwd;

 • 4.

  De bijgebouwen mogen een gezamenlijke oppervlakte hebben van niet meer dan 150 m², doch niet meer dan 50% van de in de leden 1 en 2 bedoelde gronden;

 • 5.

  Vrijstaande bijgebouwen mogen niet minder dan 1 m van het hoofdgebouw staan en een goot- en een bouwhoogte hebben van niet meer dan 3,25 m respectievelijk 7 m;

 • 6.

  Aangebouwde bijgebouwen mogen een goothoogte hebben van niet meer dan 3,25 m en mogen zowel plat als met hellende dakvlakken worden afgedekt, waarvan de helling aansluit op de helling van de woning;

 • 7.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 mogen bijgebouwen op de perceelgrens staan;

 • 8.

  Indien de grond grenst aan water, dan mogen bijgebouwen een afstand hebben van niet minder dan 1 m tot aan de waterlijn;

 • 9.

  Indien de grond grenst aan openbare verharding (niet zijnde achterpaden), dan mogen de bijgebouwen een afstand tot de openbare verharding hebben van niet minder dan 1 m.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 8 november 2007.

­

De raad voornoemd,  

­

De griffier,                                                       De voorzitter,