Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010
CiteertitelBeleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 26 april 2010 heeft de burgemeester een wijziging van artikel 9 vastgesteld. Deze wijziging is al verwerkt. De wijziging is in werking getreden op 6-05-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008, artikel 2.3.1.4 en 2.3.1.5
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-201021-07-2011nieuwe regeling

11-12-2009

de Middenstander, 23-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010

De burgemeester van Drechterland

 

Overwegende:

 

dat de gemeenteraad in de artikelen 2.3.1.4 en 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland (APV) het kader heeft bepaald voor de sluitingstijden voor horecabedrijven;

 

dat als hoofdregel in artikel 2.3.1.4 APV is opgenomen dat het de exploitant van het horecabedrijf is verboden zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met zondag tussen 00.00 en 06.00 uur;

 

dat het voor het verlenen van ontheffing van de sluitingstijd wenselijk is dat de toegangs- en sluitingstijd voor de verschillende categorieën horecabedrijven in een beleidsregel wordt vastgelegd;

 

dat in het belang van het waarborgen van de openbare orde, het verminderen van overlast, een veilige woon- en leefomgeving en de volksgezondheid voor de verschillende categorieën horecabedrijven verschillende toegangs- en sluitingstijden gelden;

 

dat om het indrinken te beperken en ter bevordering van het vroeger stappen en het beperken van overlast en agressie door horecabezoekers (met name jongeren) het wenselijk is om de uiterlijke toegangstijden voor café’s, discotheken/dancings, jongerencentra en ondersteunende horeca in het weekend te vervroegen;

 

dat in het weekend na 00.00 uur geen bezoekers meer mogen worden toegelaten tot het horecabedrijf;

 

dat uit cijfers van politie Noord-Holland Noord vanaf april 2008 blijkt dat de meeste incidenten onder uitgaansgeweld drank- en drugs gerelateerd zijn;

 

dat maatregelen van de horeca-exploitanten zelf, met name toezicht aan de deur, toepassen van de horecatoegangontzegging, invoeren van een cooling down en stimuleren van verspreid vertrekken van bezoekers, bijdragen aan de vermindering van het geweld en de overlast in de openbare ruimte;

 

dat uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagden voorstander is van het instellen van een vroeger toegangs- en sluitingstijdstip;

 

dat voor verdere onderbouwing van de maatregel wordt verwezen naar de toelichting bij dit toegangs- en sluitingstijdenbeleid.

 

Gelet op:

 • Ø

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

 • Ø

  De artikelen 2.3.1.4 en 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  horecabedrijf: een inrichting, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, Drank- en horecawet, waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 Drank- en horecawet;

 • b.

  café: een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek/dancing of ondersteunende horeca, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken voor consumptie ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren al dan niet ter plaatse bereid;

 • c.

  restaurant: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken;

 • d.

  cafetaria/snackbar: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwakalcoholhoudende of alcoholvrije dranken;

 • e.

  discotheek/dancing: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije danken voor gebruik ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel van de exploitatie vormen;

 • f.

  ondersteunende horeca: een horecabedrijf waarbij het verstrekken van alcoholhoudende of alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaande met het verstrekken van kleine etenswaren of maaltijden, ondergeschikt is aan een andere hoofdactiviteit, een georganiseerde activiteit of statutaire doelstelling, waaronder horeca in wijkverenigingen, buurthuizen, sporthallen en musea;

 • g.

  cooling down: een periode van 30 minuten voorafgaand aan het sluitingstijdstip waarin de horeca exploitant maatregelen neemt gericht op het rustig vertrekken van de bezoekers die nog aanwezig zijn in het horecabedrijf.

Artikel 2 Ontheffing sluitingstijd tot 02.00 uur

Voor cafés, discotheken/dancings kan door de burgemeester een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • 1.

  De ontheffing geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

 • 2.

  In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 00.00 uur geen bezoekers meer tot het horecabedrijf worden toegelaten.

 • 3.

  De exploitant hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals die zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hieraan minimaal voldoen.

 • 4.

  De exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich in zijn horecabedrijf feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en leefomgeving.

 • 5.

  De exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers rustig het horecabedrijf betreden en rustig het horecabedrijf verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. De exploitant zorgt in ieder geval voor een cooling-downperiode voorafgaand aan het uiteindelijke sluitingstijdstip van het horecabedrijf, gericht op het ordelijk laten verlopen van vertrekkende bezoekers.

 • 6.

  De exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming en ter wering van criminele activiteiten in en buiten de (directe nabijheid van de) inrichting, die gericht zijn op handel in of gebruik van drugs, geweldpleging en vernielingen.

 • 7.

  De exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in het horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf. Hieronder vallen in elk geval:

  • a.

   de aanwezigheid van of de handel in drugs;

  • b.

   de aanwezigheid van (vuur)wapens;

  • c.

   vernielingen of vandalisme;

  • d.

   geweldpleging.

 • 8.

  Door of namens de exploitant dient in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag vanaf 00.00 uur toezicht te worden uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf (indien aspecten aangaande de openbare orde en leefbaarheid in de omgeving van het horecabedrijf daartoe aanleiding geven, kan het aanwezig hebben van een gecertificeerde horecaportier worden voorgeschreven).

 • 9.

  De exploitant geeft uitvoering aan het Toegangontzeggingbeleid genoemd in het convenant Veilig Uitgaan.

 • 10.

  De exploitant zorgt ervoor dat een persoon met een toegangsontzegging niet tot het horecabedrijf wordt toegelaten gedurende de ontzeggingtermijn.

 • 11.

  De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet erop toe dat de bezoekers de huisregels naleven.

 • 12.

  Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 3 Verlenging ontheffing sluitingstijd of ontheffing sluitingstijd na 02.00 uur

Voor cafés, discotheken/dancings kan door de burgemeester een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend tot maximaal 04.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

 • 1.

  De ontheffing geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

 • 2.

  De ontheffing geldt voor de overige dagen tot maximaal 02.00 uur.

 • 3.

  Op de ontheffing zijn de voorschriften 2 tot en met 12 uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Jongerencentrum Access

Voor jongerencentrum Access kan door de burgemeester een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • 1.

  De ontheffing geldt voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.

 • 2.

  Op de ontheffing zijn de voorschriften 2 tot en met 12 uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Restaurants

Voor restaurants kan door de burgemeester een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

1. De ontheffing geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

2. Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 6 Cafetaria's/snackbars

Voor cafetaria’s/snackbars, kan door de burgemeester een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

1. De ontheffing geldt van maximaal maandag tot en met zondag.

2. Alle door of namens de burgemeester gegeven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

Artikel 7 Ondersteunende horeca

Voor ondersteunende horeca kan de burgemeester ontheffing verlenen van de sluitingstijd tot maximaal 02.00 uur. Op de ontheffing zijn in ieder geval de voorschriften 2 tot en met 12 uit artikel 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Sluitingstijd terras

Voor een bij een horecabedrijf behorend terras geldt een uiterlijke sluitingstijd van 00.00 uur.

Artikel 9 Jaarwisseling en andere feestdagen

Voor de exploitant van een horecabedrijf, in afwijking van het gestelde artikel 2, 3, 4 en 7, is het toegestaan:

- om zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven zodat een vrije toegangstijd kan worden gehanteerd, onder de voorwaarde dat na 02.00 uur geen publiek meer tot het horecabedrijf mag worden toegelaten, tijdens de hierna genoemde maatschappelijke feesten:

Ø Koninginnedag, of de dag waarop Koninginnedag wordt gevierd;

Ø Kermis, per kern voor de horecabedrijven in deze kern.

Per kern wordt gedoeld op de 6 dorpskernen: Hoogkarspel, Venhuizen/Hem, Westwoud, Oosterblokker, Wijdenes en Schellinkhout.

Ø Het jaarlijks terugkerende carnaval (februari/maart).  

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De beleidsregels exploitatievergunningen en sluitingstijden horeca Drechterland 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsrecht

Voor horecabedrijven die op grond van het nieuwe beleid om 02.00 uur gesloten dienen te zijn en die in 2009 in het bezit zijn van een ontheffing van de sluitingstijd waarbij ontheffing is verleend met een sluitingstijdstip van 04.00 uur voor 1 nacht of meer, behouden dit recht gedurende 1 jaar. Dit recht vervalt op 1 januari 2011.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in de Middenstander en treedt in werking op 2 januari 2010.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels sluitingstijden horeca Drechterland 2010.

Aldus vastgesteld op: 11 december 2009

De burgemeester van Drechterland,

R.J.H. van der Riet