Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010
CiteertitelVerordening onroerende zaakbelastingen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220 tot en met art. 220h.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

17-12-2009

't Carillon 24 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010

De Raad van de gemeente Drimmelen;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

24 november 2009;

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet:

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010;

Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010;

Artikel 1 Belastingplicht

1.Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeentegelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

 • a.

  Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting.

 • b.

  Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van eenonroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder tenoemen: eigenarenbelasting.

2.Met betrekking tot de gebruikersbelasting wordt:

 • a.

  Gebruik door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door een door de inartikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaaraan te wijzen lid van dat huishouden.

 • b.

  Gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven,aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die hetdeel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven.

 • c.

  Het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

3.Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezitof beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject

 • 1.

  Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III vande Wet waardering onroerende zaken.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond vanhoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerendezaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld inartikel 1.

 • 2.

  2.Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet vanhoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dieonroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij ofkrachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen

1.In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buitenaanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikelbedoelde waarde, de waarde van:

 • a.

  ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond,daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond vanglasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt vangewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

 • b.

  glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt vangewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in de onderdeel abedoelde grond;

 • c.

  onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst ofvoor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijkeaard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerendezaken die dienen als woning;

 • d.

  één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van deNatuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1,derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van dedaarop voorkomende gebouwde eigendommen;

 • e.

  natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledigerechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud vannatuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

 • f.

  openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een enander met inbegrip van kunstwerken;

 • g.

  waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen,instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzonderingvan de delen van zodanige werken die dienen als woning;

 • h.

  werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en dieworden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijkerechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienenals woning;

 • i.

  werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder datbeschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet opzichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

 • j.

  onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publiekedienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerendezaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

 • k.

  straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen nietzijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek,ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten,verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri´s, hekkenen palen;

 • l.

  plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn ofwaarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht,met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

 • m.

  begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering vandelen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

2.De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerendezaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet hetgenot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3.In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor degebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van deonroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijnaan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Hetpercentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,1154%;

 • b.

  de eigenarenbelasting

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0855%;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1432%.

    

    

2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde verschuldigdebedragen onroerende zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als éénbelastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagenworden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2.De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gesteldetermijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot deheffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1.De “Verordening onroerende zaakbelastingen 2009, vastgesteld op 18 december 2008,wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van deheffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voordie datum hebben voorgedaan.

2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van debekendmaking.

3.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

4.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening onroerende zaakbelastingen2010".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Drimmelen van 17 december 2009.

Mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers

Griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

Voorzitter