Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Procedureregeling enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen gemeente Drimmelen buitendienst afdeling Openbare Werken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen gemeente Drimmelen buitendienst afdeling Openbare Werken
CiteertitelProcedureregeling enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen gemeente Drimmelen buitendienst afdeling Openbare Werken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intern bekendgemaakt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsomstandighedenbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2008Nieuwe regeling

28-10-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen gemeente Drimmelen buitendienst afdeling Openbare Werken

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen;

gelezen het voorstel van 15 oktober 2008;

gezien de instemming van de Ondernemingsraad van 30 september 2008

BESLUIT:

vast te stellen:

de Procedureregeling enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen gemeente Drimmelen buitendienst afdeling Openbare Werken

1 Doel

Deze procedure beschrijft de gang van zaken rondom de aanschaf van enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen bij de buitendienst afdeling Openbare Werken.

2 Toelichting

Volgens de artikelen in het Arbobesluit die te maken hebben met persoonlijke beschermingsmiddelen, is de werkgever verplicht om medewerkers die daarvoor in aanmerking komen een veiligheidsbril beschikbaar te stellen. Voor medewerkers die brildragend zijn, betekent dit dat de werkgever een enkelvoudige of bifocale veiligheidsbril beschikbaar stelt.

Naast de verplichting van de werkgever veiligheidsbrillen ter beschikking te stellen, is er vanuit de werknemer de plicht om de aangeboden veiligheidsbril ook daadwerkelijk te dragen. Een eventuele schade aan de privé bril veroorzaakt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden komt in principe niet voor vergoeding meer in aanmerking.

3 Toepassingsgebied

De procedure is van toepassing op de medewerkers buitendienst afdeling Openbare Werken en heeft alleen betrekking op enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen zoals beschreven in artikel 5 van deze regeling. Standaard veiligheidsbrillen zonder sterkte, laskappen, lasbrillen, gelaatsschermen etc. vallen buiten deze procedure.

4 Verantwoordelijkheden / bevoegdheden

Afdeling Openbare Werken is verantwoordelijk voor de verstrekking van enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen en heeft hiervoor een budget ter beschikking. Afdeling Openbare Werken administreert aan wie en wanneer een bril ter beschikking is gesteld. De afdelingsleiding beoordeelt welk type veiligheidsbrillen ter beschikking worden gesteld. In onvoorziene omstandigheden beslist het hoofd van de afdeling.

5 Werkwijze

5.1 Voorwaarde beschikbaar stellen veiligheidsbrillen op sterkte.

Werkgever stelt slechts enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen beschikbaar nadat afdelingsleiding daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Er wordt geen vergoeding gegeven voor brillen die zelf zijn aangeschaft.

Enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen worden aan iedere medewerker buitendienst Openbare Werken voorzover brildragend, waaronder tevens gerangschikt langdurig gedetacheerden, beschikbaar gesteld.

 

5.2 Welk type enkelvoudige/bifocale veiligheidsbril wordt beschikbaar gesteld?

Er wordt een enkelvoudige dan wel bifocale veiligheidsbril beschikbaar gesteld te vergelijken met de samenstelling van de privébril. Het recept van de privébril moet tevens, bij het verzoek om een bril van gemeentewege beschikbaar te stellen, worden overlegd. Er kan een keus gemaakt worden uit een aantal standaard monturen. Om een bril ter beschikking gesteld te krijgen moet de werkwijze onder 5.5 worden gevolgd.

 

5.3 Welke verplichtingen gelden er?

De van gemeentewege ter beschikking gestelde enkelvoudige/bifocale veiligheidsbril mag alleen tijdens diensttijd worden gedragen en niet voor privé doeleinden worden gebruikt.

 

5.4 Wanneer wordt een nieuwe enkelvoudige/bifocale veiligheidsbril ter beschikking gesteld?

Iedere 2 jaar, gerekend vanaf datum aanschaf, kan een nieuwe enkelvoudige/bifocale veiligheidsbril ter beschikking worden gesteld. Indien binnen de termijn van 2 jaar sterkte glazen zijn gewijzigd, kunnen nieuwe glazen ter beschikking worden gesteld in overleg met afdelingsleiding. Eveneens kan tussentijds een nieuwe enkelvoudige/bifocale veiligheidsbril beschikbaar worden gesteld indien bril buiten zijn schuld of nalatigheid vanwege de vervulling van de functie is stuk of zoekgeraakt geraakt. Het verzoek daartoe dient altijd vooraf bij de afdelingsleiding worden ingediend.

 

5.5 Werkwijze aanschaf van een enkelvoudige/bofocale veiligheidsbril.

De Gemeente Drimmelen heeft een contract afgesloten met een nog nader te benoemen specifieke leverancier met betrekking tot de aanschaf van enkelvoudige/bifocale veiligheidsbrillen.

Afdeling Openbare Werken buitendienst beschikt daarbij over een digitaal bestand van deze leverancier. Uit dit bestand wordt voor iedere aanvraag een orderformulier met een uniek nummer aangemaakt. Het is daarbij belangrijk dat er iedere keer een nieuw orderformulier wordt geopend, zodat er telkens een ander nummer verschijnt. De grijze velden op het orderformulier moeten door de werkgever ingevuld worden. Vervolgens wordt het orderformulier in drievoud uitgeprint. Één formulier wordt meegegeven aan de werknemer, een ander formulier is voor onze eigen administratie en een derde formulier wordt opgestuurd naar de leverancier. De werknemer kan uit een dealerlijst een opticien naar keuze kiezen in de regio. De dealerlijst is als bijlage bij deze procedureregeling bijgevoegd. Bij de opticien is bekend uit welke monturen een medewerker kan kiezen. Voorts wordt dan een oogmeting uitgevoerd.

De opticien vult de gegevens in en zendt het formulier met het recept en het voorkeursmontuur naar de leverancier. De leverancier vervaardigt vervolgens de enkelvoudige/bifocale veiligheidsbril en zendt deze terug naar de respectievelijke opticien. De werknemer kan de bril ophalen bij de opticien. (bij de bril worden standaard een brilkoordje, brildoekje, zijkapje en etui bijgeleverd)

De factuur wordt naar de werkgever gezonden.

 

5.6 Keuze in brilmonturen/glazen.

Medewerkers buitendienst Openbare Werken hebben de keuze uit vooraf door de afdelingsleiding aangewezen brilmonturen, welke brilmonturen bij de respectievelijke opticien bekend zijn.

De medewerker geeft bij opticien aan of hij enkelvoudig glas of bifocaal glas wenst in zijn montuur. De brillen worden voorzien polycarbonaat glazen.

 

 

Hoofdstuk 6 In werking treding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2008.

drs. C. Smits

secretaris

drs. G.L.C.M. de Kok

burgemeester