Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2010
CiteertitelMandaatregeling gemeente Drimmelen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht, Afdeling 10.1.1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201026-06-2015Nieuwe regeling

28-09-2010

't Carillon 30 september 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2010

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelezen het positieve advies van de Ondernemingsraad gemeente Drimmelen d.d. 21 september 2010 ex artikel 25, eerste lid, sub e van de Wet op de Ondernemingsraden;

 B E S L U I T E N

 

 • I

  Vast te stellen het Algemeen mandaat-, volmacht –en machtigingsbesluit 2010;

 

 • II

  In te trekken de Mandaatregeling gemeente Drimmelen 2010, vastgesteld bij besluit van 22 december 2009;

 

 • III

  De uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende register te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen;

   

 • IV

   Ten aanzien van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaten, volmachten en machtigingen de hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • b.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • c.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde.

 • d.

  Mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • e.

  Mandans: degene die het mandaat verleent;

 • f.

  Mandataris: degene die het mandaat ontvangt.

 • g.

  Volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

 • h.

  Volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt;

 • i.

  Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

 • j.

  Machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Het college c.q. de burgemeester kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de volgende mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers: de gemeentesecretaris, afdelingshoofden of voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen medewerkers/adviseurs of budgethouders. Daarnaast kan submandaat worden verleend aan voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen medewerkers/adviseurs of budgethouders Er kan ook mandaat, volmacht of machtiging worden verleend aan personen die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandans, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren.

 • 2.

  In het geval dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, en er sprake is van een meervoudige vergunning, volgen de lichtere vergunningen de zwaardere vergunning. Degene die de bevoegdheid heeft om over de zwaardere vergunning te besluiten, besluit daarom ook over de lichtere vergunning.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het register wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en  richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Bevoegde personen bij mandaatverlening en vervangingsregeling

 • 1.

  Het aan een bepaalde functionaris opgedragen mandaat, volmacht of machtiging wordt geacht eveneens opgedragen te zijn aan diens leidinggevende en aan de als zodanig aangewezen plaatsvervanger.

 • 2.

  Indien een afdelingshoofd aan de aan hem in de Mandaatregeling gemeente Drimmelen 2010, dan wel het bijbehorend mandaatregister, toegewezen bevoegdheden geen uitvoering kan geven, vindt waarneming in deze bevoegdheden plaats door een ander afdelingshoofd.

 • 3.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “bij afwezigheid” of ‘’plv. ’’ (plaatsvervanger).

 • 4.

  De in het tweede lid omschreven vervanging geschiedt op de volgende wijze:

  • a.

   het hoofd van de afdeling Bestuurs –en Management Ondersteuning wordt in voorkomende gevallen vervangen door het hoofd van de afdeling Middelen en vice versa;

  • b.

   het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden wordt in voorkomende gevallen vervangen door het hoofd van de afdeling Publiekszaken en vice versa;

  • c.

   het hoofd van de afdeling Openbare Werken wordt in voorkomende gevallen vervangen door het hoofd van de afdeling Grondgebied en vice versa.

 • 5.

  Voorzover de in het vierde lid opgenomen vervangingsregeling in een concrete situatie niet toereikend wordt geoordeeld, heeft de gemeentesecretaris de bevoegdheid om nadere regels te stellen.

 • 6.

  Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn opgedragen aan het afdelingshoofd van de betrokken functionele afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

 • 7.

  Daar waar door het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend, wordt tevens de bevoegdheid tot bekendmaking hiervan verleend.

Artikel 4 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

 • 1.

  De besluitvormings – en ondertekeningsbevoegdheid is voorbehouden aan het bevoegde bestuursorgaan indien het betreft:

  • a.

   het vaststellen van algemene verbindende voorschriften;

  • b.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • c.

   het beslissen op een bezwaarschrift;

  • d.

   besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom.

 • 2.

  Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het college c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten;

  • c.

   de betrokken portefeuillehouder of de burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt;

  • d.

   bij betrokkenheid van meerdere afdelingen één van de afdelingen over het te nemen besluit een afwijkend of negatief advies heeft uitgebracht;

  • e.

   voorzienbaar is, dat het besluit politiek gevoelige en publicitaire consequenties heeft;

  • f.

   er persoonlijke betrokkenheid van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger bij het te nemen besluit bestaat;

  • g.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is; of indien de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger enige twijfel koestert of zulks het geval is.

 • 3.

  Ingeval de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger op basis van het bepaalde in het tweede lid een te nemen besluit voorlegt aan het college c.q. de burgemeester, nemen deze bestuursorganen het besluit zelf of geven de condities, waaronder de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger gebruik mag maken van zijn bevoegdheid, zulks onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is neemt het college het besluit zelf.

 • 5.

  Indien door de mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met het tweede lid onder f van dit artikel.

 • 6.

  De bevoegdheden in het kader van het budgethouderschap dienen in acht te worden genomen.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1.

  Indien het college c.q. de burgemeester mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords, onverminderd het bepaalde in het derde lid van artikel 2. Naast het nemen van  besluiten in positieve of negatieve zin wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   Het nemen van alle voorbereidende besluiten c.q. ontwerpbesluiten;

  • b.

   Het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

  • c.

   Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  • d.

   Verzoeken om kosteloze advisering aan derden (bijvoorbeeld politie, brandweer, Rijksdiensten, nutsbedrijven e.d.);

  • e.

   Het nemen van beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in de Awb (verdaging, opschorting, vaststelling hoogte dwangsom e.d.);

  • f.

   Verdagen, opschorten en/of uitstellen;

  • g.

   Verzoeken om aanvullende informatie;

  • h.

   Het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • i.

   Het stellen van nadere voorwaarden;

  • j.

   Het toekennen van bedragen in termijnen;

  • k.

   Het toekennen van voorschotten;

  • l.

   Het afleggen van verantwoording aan het rijk;

  • m.

   Het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • n.

   Het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • o.

   en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden worden bij mandaat opgedragen aan alle ambtelijke functionarissen, voor zover een relatie hebbend met hun functie en geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen.

 • 3.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar door het college c.q. de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  Namens burgemeester en wethouders / namens de burgemeester van Drimmelen

  [Handtekening]

  [Naam]

  [Functienaam]

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde formulering geldt ook indien het besluit krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt genomen namens de heffings –en invorderingsambtenaar. In dat geval wordt de volgende formulering aangehouden:

  Namens de heffings –en invorderingsambtenaar van Drimmelen

        [Handtekening]

        [Naam]           

  [Functienaam]

Artikel 7 Schakelbepaling

Deze mandaatregeling is ingevolge artikel 10:12 van de Awb van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 8 Het mandaatregister

Dit besluit, alsmede het bij besluit behorende mandaatregister, is openbaar en ligt voor een ieder ter inzage.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als de “Mandaatregeling gemeente Drimmelen 2010”.

 • 2.

  Het besluit treedt in werking treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt, zijnde 1 oktober 2010.

 • 3.

  De Mandaatregeling gemeente Drimmelen 2010 van 22 december 2009, alsmede het bijbehorend register, vervalt op het in het tweede lid genoemde tijdstip.

Mandaatregister

nr.

Volmacht / mandaat / machtiging

Onderwerp

omschrijving bevoegdheid

Door

Aan

Sub(mandaat / volmacht / machtiging) aan

Juridische grondslag / specifieke bepalingen / voorwaarden

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE MANDATEN, VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENTIE

 

 

 

 

 

 

1.1

Mandaat

 

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en aangetekende stukken

College

Burgemeester

Afdelingshoofden

Door afdelingshoofd aan te wijzen functies

 

1.2

Mandaat

 

Doorzenden van stukken die onjuist geadresseerd zijn

College

Burgemeester

Afdelingshoofden

 

Artikel 2:3 Awb; artikel 6:15 Awb

1.3

Mandaat

 

Het heffen en invorderen van leges voor het verstrekken van gewaarmerkte afschriften, doorslagen, fotokopieën, kaarten, tekeningen, uittreksels etc., zoals omschreven in de tarieventabel van de Legesverordening

Heffings –en invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofden

 

Legesverordening + tarieventabel

 

INFORMATIEVERSTREKKING

 

 

 

 

 

 

1.4

Mandaat

Wob

Het nemen van beslissingen, ieder voor zover het hun afdeling betreft, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en aanverwante regelingen, telkens voor zover het een bevoegdheid van het college c.q. de burgemeester betreft.

College / Burgemeester

Afdelingshoofden

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Notitie en handleiding openbaarheid van stukken.

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming vindt slechts plaats na advies juridisch cluster afdeling BMO

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Mandaat

Wbp

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

College

Afdelingshoofden

 

Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Machtiging

 

Het invullen van enquêtes die een beleidsvisie inhouden

College

Afdelingshoofden

 

 

1.7

Machtiging

 

Het invullen van enquêtes die geen beleidsvisie inhouden

College

Afdelingshoofden

Door afdelingshoofd aan te wijzen functies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Machtiging

 

Verstrekken van gegevens aan CBS

College / Burgemeester

Afdelingshoofden

Door afdelingshoofd aan te wijzen functies

 

 

 

 

 

 

Commandant brandweer

 

 

 

INDIENEN AANVRAGEN

 

 

 

 

 

 

1.9

Machtiging

 

Indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen, subsidies ed. ingevolge wet –en regelgeving behorend tot het vakgebied van de afdeling

College

Afdelingshoofden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITWERKING BUDGETHOUDERSREGELING

 

 

 

 

 

 

1.10

Volmacht / Machtiging

 

De uitvoering van de goedgekeurde programma begroting voor zover het betreft het product: I1700 Bijzondere Projecten en I170090 Doorbel. Kostendragers Bijzondere Projecten

College

Secretaris

 

Met inachtneming budgethoudersregeling en het Inkoop – en Aanbestedingsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Volmacht / Machtiging

 

De uitvoering van de goedgekeurde programmabegroting voor zover het de aan de betreffende afdeling toegewezen producten betreft

College

Afdelingshoofden

 

Met inachtneming budgethoudersregeling en het Inkoop – en Aanbestedingsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVEREENKOMSTEN ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

1.12

Mandaat

 

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, behorend tot het vakgebied van de afdeling

College

Afdelingshoofden

 

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

 

 

 

 

 

Met inachtneming budgethoudersregeling en het Inkoop – en Aanbestedingsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

Uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt onder de voorwaarde dat:

 

 

 

 

 

 

 

a.alle op grond van publiekrechtelijke regelingen genodigde vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen;

 

 

 

 

 

 

 

b.er geen privaatrechtelijke belemmeringen zijn;

 

 

 

 

 

 

 

c.in geval van subsidieverstrekking aan alle daarmee in verband staande voorwaarden is voldaan;

 

 

 

 

 

 

 

d.de wijze van aanbesteding heeft plaatsgevonden conform het goedgekeurde concernplan;

 

 

 

 

 

 

 

e.de aanneemsom waarvoor het werk of de levering wordt gegund, niet leidt tot overschrijding van het door de raad beschikbaar gestelde krediet of wel het binnen de begroting hiervoor beschikbare budget.

1.13

Mandaat

 

Besluiten tot het aangaan van een exploitaitieovereenkomst ten behoeve van gebiedsontwikkeling

College

 

 

Artikel 160 Gemeentewet

1.14

Volmacht

 

Ondertekenen van overeenkomsten

Burgemeester

Afdelingshoofden

 

Artikel 171 Gemeentewet

 

 

 

 

 

 

 

Met inachtneming budgethoudersregeling en het Inkoop – en Aanbestedingsbeleid en de onder 1.12 genoemde voorwaarden.

1.15

Volmacht

 

Ondertekenen van een exploitatieovereenkomst ten behoeve van gebiedsontwikkeling

Burgemeester

 

 

Artikel 171 Gemeentewet

1.16

Machtiging

 

Het opdragen van de uitvoering van werken, leveringen en diensten

College

Afdelingshoofden

Door afdelingshoofd aan te wijzen functies

Met inachtneming van de budgethoudersregeling en het Inkoop –en Aanbestedingsbeleid en de onder 1.12 genoemde voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17

Mandaat

 

Het beslissen tot deelnemen aan dan wel begeleiden van externe (onderzoeks)projecten indien en voorzover dienstig aan de doelstelling van de afdeling

College

Afdelingshoofden

 

Met inachtneming budgethoudersregeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

Volmacht

 

Het in gebreke stellen van derden ten gevolge van wanprestatie en het veiligstellen van rechten in dat verband

College

Afdelingshoofden

 

BW

1.19

Volmacht

 

Het aansprakelijk stellen van derden ten gevolge van schade aan gemeente-eigendommen en het veiligstellen van rechten in dat verband

College

Afdelingshoofden

 

BW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDISCH ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

1.20

Mandaat

 

Het bekendmaken van een besluit als bedoeld in artikel 3:42 Awb

College

Afdelingshoofden

 

Artikel 3:42 Awb

 

 

 

 

Burgemeester

 

 

 

1.21

Mandaat

 

Stellen van een termijn voor het aanvullen van gegevens indien de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van een aanvraag

 

Afdelingshoofden

 

Artikel 4:5 Awb

 

 

 

 

Burgemeester

 

 

 

1.22

Mandaat

 

Het besluiten tot het niet in behandeling nemen van een onvolledige aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 Awb

College

Afdelingshoofden

 

Artikel 4:5 Awb

 

 

 

 

Burgemeester

 

 

Na afloop van de gestelde termijn

1.23

Mandaat

 

Nemen van een procesbesluit als verwerende partij in civiele procedures

College

Afdelingshoofden

 

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

 

 

 

 

 

 

1.24

Volmacht

 

Het doen van aangifte bij de politie

Burgemeester

Afdelingshoofden

Door afdelingshoofd aan te wijzen functies

Artikel 171 Gemeentewet

1.25

Volmacht

 

Het zich voegen in aanhangige strafzaken ter zake van vorderingen aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade

Burgemeester

Afdelingshoofden

 

Artikel 171 Gemeentewet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.26

Machtiging

 

Vertegenwoordiging in bezwaar –en beroepszaken in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de Bezwaarschriftencommissie, de Kantonrechter, de Rechtbank, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en andere gerechtelijke instanties

College

Afdelingshoofden

Concernjurist BMO en

Artikel 160 Gemeentewet

 

 

 

 

Burgemeester

 

Juridisch adviseurs vakafdelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.27

Machtiging

 

Machtigen van functionarissen om college en burgemeester te vertegenwoordigen in bezwaar –en beroepszaken in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de Bezwaarschriftencommissie, de Kantonrechter, de Rechtbank, de Raad van State, de Ce

College

Afdelingshoofden

 

N.B.: Diverse gerechtelijke colleges vereisen per geval een individuele ondertekende machtiging.

 

 

 

 

Burgemeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.28

Volmacht

 

Het beslissen tot het voeren van procedures bij het Kantongerecht voor het invorderen van betalingen

College

Afdelingshoofden

 

Dit is niet van toepassing bij de invordering van gemeentelijke belastingen; zie hoofdstuk 2 voor deze procedures

1.29

Volmacht

 

Het verlijden van notariële akten en dergelijke ter vastlegging en afwikkeling van door het bestuur genomen besluiten

Burgemeester

Afdelingshoofden

Door afdelingshoofd nader aan te wijzen functies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLACHTEN EN BEZWAREN

 

 

 

 

 

 

1.30

Mandaat

 

Het beslissen tot verdaging van door het college of de burgemeester te nemen beslissingen op Awb-bezwaarschriften

College Burgemeester

Afdelingshoofden

 

Artikel 7:10, derde lid, Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

1.31

Mandaat

 

Het overeenkomen van verder uitstel van de beslissing op een bezwaarschrift

College Burgemeester

Afdelingshoofden

 

Artikel 7:10, vierde lid, Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

1.32

Mandaat

 

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

College Burgemeester

voorzitter bezwaarschriftencommissie

secretaris bezwaarschriften-commissie

Artikel 6:14, eerste lid, Awb

1.33

Mandaat

 

Het afdoen van meldingen en niet officiële klachten m.b.t. de werkzaamheden van de afdeling (geen klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht)

College

Afdelingshoofden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.34

Machtiging

 

Het doorsturen van onjuist geadresseerde bezwaarschriften, ontvangen door de bezwaarschriftencommissie

College Burgemeester

voorzitter bezwaarschriftencommissie

secretaris bezwaarschriften-commissie

Artikel 6:15, eerste lid, Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 AFDELING MIDDELEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Mandaat

belastingen

Heffen en invorderen in eerste aanleg van rioolrecht en afvalstoffenheffing, alsmede het verzenden van de aanslagbiljetten

Aangewezen heffings –en Invorderings-ambtenaar

Directeur Waterleidingmaat-schappij

 

Verordening afvalstoffenheffing en Verordening rioolrechten (inclusief tarieventabel)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Mandaat

belastingen

Heffen en invorderen in eerste aanleg van graf –en begraafrechten

Aangezen heffings -en invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofd Publiekszaken

 

Verordening lijkbezorgingrechten

2.3

Mandaat

Leges

Heffen en invorderen in eerste aanleg van leges voor een omgevingsvergunning

Aangewezen heffings –en Invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofd Grondgebied /

Coördinator Cluster Bouwen en wonen

Legesverordening (inclusief tarieventabel)

 

 

 

 

 

 

 

Submandaat Coördinator Cluster Bouwen en Wonen: slechts indien een deel van de omgevingsvergunning bestaat uit een vergunning voor het bouwen waarbij de bouwkosten niet meer bedragen dan € 75.000,--

2.4

Machtiging

Leges

Restitutie van in rekening gebrachte leges voor een omgevingsvergunning

Aangewezen heffingsambtenaar

Afdelingshoofd Grondgebied

 

Legesverordening (inclusief tarieventabel) en uitvoeringsregels

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Machtiging

belastingen

Restitutie van teveel betaalde gemeentelijke belastingen de afdeling betreffende

Aangewezen heffingsambtenaar

Afdelingshoofden

 

Volgens vastgestelde belastingverordeningen –en uitvoeringsregels

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Mandaat

belastingen

Heffen en invorderen in eerste aanleg van marktgelden

Aangewezen heffings- en invorderings- ambtenaar

Afdelingshoofd Grondgebied

Marktmeester

Verordening marktgelden

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Mandaat

belastingen

Heffen en invorderen in eerste aanleg van haven –en kadegelden

Aangewezen heffings- en invorderings- ambtenaar

Afdelingshoofd Grondgebied

Havenmeesters

Verordening watertoeristenbelasting

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Mandaat

belastingen

Besluiten op verzoeken oninbaar verklaren gemeentelijke belastingen

Aangewezen invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofd Middelen

 

Mits passend binnen het vastgestelde beleid

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Mandaat

belastingen

Besluiten tot het oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen

Aangewezen invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofd Middelen

 

Nadat alle invorderingsmaatregelen zijn genomen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Mandaat

belastingen

Heffen en invorderen in eerste aanleg van APV-leges en precariorechten

Aangewezen heffings- en invorderings- ambtenaar

Afdelingshoofd BMO

 

Legesverordening (inclusief tarieventabel)

 

 

 

 

 

 

 

Verordening precariorechten

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Mandaat

belastingen

Aangaan betalingsregeling voor belastingen

Aangewezen invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofd Middelen

Medewerker financiële administratie en invordering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Mandaat

belastingen

Bevoegdheid tot het toepassen van de hardheidsclausule

Aangewezen heffingsambtenaar

Afdelingshoofd Middelen

 

Artikel 63 AWR

2.13

Mandaat

belastingen

Bevoegdheid tot het ambtshalve kwijtschelden van een opgelegde administratieve verhoging van de belastingaanslag

Aangewezen heffingsambtenaar

Afdelingshoofd Middelen

 

Artikel 66 AWR

2.14

Mandaat

belastingen

Het beslissen tot het voeren van gerechtelijke procedures over publiekrechtelijke heffingen

Aangewezen heffingsambtenaar

Afdelingshoofd Middelen

 

 

2.15

Machtiging

 

Het afboeken van vorderingen (niet zijnde belastingen)

College

Portefeuillehouder

Afdelingshoofd Middelen

Tot een maximum van € 5.000,-- per vordering. Afboeken is pas toegestaan nadat alle invorderingsmogelijkheden zijn benut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Machtiging

 

Inschakelen van incassobureau of deurwaarder ter inning van uitstaande vorderingen

College

Afdelingshoofd Middelen

Medewerker invordering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Volmacht

 

Het aangaan van kas –en callgelden alsmede het in deposito plaatsen

College

Portefeuillehouder

Beleidsmedewerker Financiën

Binnen de voorwaarden vermeld in het Treasury Statuut

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Volmacht

 

Het aangaan van of het vervroegd aflossen van vaste geldleningen

College

Portefeuillehouder

Afdelingshoofd Middelen

Binnen de voorwaarden vermeld in het Treasury Statuut

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Machtiging

DIV

De overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

College

Afdelingshoofd Middelen

 

Artikel 12 Archiefwet

 

 

 

 

 

 

 

Na instemming van het betreffende afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

De archivaris heeft een controlerende taak

2.20

Machtiging

DIV

De vernietiging van archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats gaan

College

Afdelingshoofd Middelen

 

Artikel 12 Archiefwet

 

 

 

 

 

 

 

Na instemming van het betreffende afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

De archivaris heeft een controlerende taak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 AFDELING BMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Mandaat

OOV

Het aanwijzen van verkeersregelaars

Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

Openbare Orde en Veiligheid

Artikel 56, lid 1, BABW

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Volmacht

OOV

Het verstrekken van opdrachten en het doen van uitgaven die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van taken in het CoPI

College

CoPI-Medewerkers

 

Tot een bedrag van € 10.000,--

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Machtiging

Handhaving

Het doen uitgaan van een bestuurlijke voorwaarschuwing voor zover de afdeling BMO een handhavende taak heeft

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 125 Gemeentewet, artikel 521 / 5:32 Awb in combinatie met Algemene plaatselijke verordening en hoofdstuk 5 Wabo. In gevallen met politieke gevoeligheid de portefeuillehouder informeren. Het definitieve handhavingsbesluit (opleggen van een last onde

3.4

Machtiging

Handhaving

Mededelen dat voldaan is aan de bestuurlijke voorwaarschuwing en dat geen verdere handhavingsmaatregelen zullen volgen, voor zover de afdeling BMO een handhavende taak heeft

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 125 Gemeentewet, artikel 521 / 5:32 Awb in combinatie met Algemene plaatselijke verordening.

3.5

Machtiging

OOV

Uitvoeringszaken m.b.t. de rampenbestrijding

College

Secretaris

Afdelingshoofd BMO

 

3.6

Machtiging

WGR

Het aanbrengen van wijzigingen in het register van gemeenschappelijke regelingen

College

Secretaris

Afdelingshoofd BMO

Artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen

3.7

Mandaat

Aansprakelijkstellingen

Het nemen van besluiten inzake aansprakelijkstellingen namens en jegens de gemeente

College

Afdelingshoofd BMO

 

Tot een bedrag van € 2.500,-- (eigen risico gemeente)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

Mandaat

Klachten

Sturen ontvangstbevestiging op klachtbrieven, het verdagen van de termijn en het registreren van klachten in de zin van hoofdstuk 9 Awb

College

Afdelingshoofd BMO

Klachtencoördinator

Artikel 9:6, 9:11 en 9:12a Awb

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenverordening gemeente Drimmelen

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE

 

 

 

 

 

 

3.9

Mandaat

P&O

Alle bevoegdheden opgenomen in de collectieve arbeidsvoorwaarden en uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO), met uitzondering van de artikelen 8:4 en 8:13 CAR/UWO en de hoofdstukken 10A, 11 12 en 16.

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Van mandaat en submandaat zijn uitgezonderd de bevoegdheden met betrekking tot personele aangelegenheden betreffende de mogelijkheid een individuele gevallen een regeling te treffen waarin de CAR/UWO niet of onvoldoende in voorziet (toepassing hardheidscla

3.10

Mandaat

P&O

Alle bevoegdheden opgenomen in lokale regelingen betreffende de rechtspositie, met uitzondering van de Bezoldigingsregeling

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Van mandaat en submandaat zijn uitgezonderd de bevoegdheden met betrekking tot personele aangelegenheden betreffende de mogelijkheid een individuele gevallen een regeling te treffen waarin de lokale rechtspositieregeling niet of onvoldoende in voorziet (to

3.11

Mandaat

P&O

Het besluiten op en de afdoening van aanvragen ingevolge de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders alsmede het ambtshalve bijstellen van toegekende uitkeringen

College

Afdelingshoofd BMO

 

Uitkerings -en pensioenverordening wethouders

3.12

Mandaat

P&O

Het beslissen over de concrete invulling van het opleidingsbeleid

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Binnen het budget en het vastgestelde opleidingsplan

3.13

Mandaat

P&O

Alle bevoegdheden betreffende de uitvoering van de rechtspositieregeling wethouders, raadsleden en burgerleden

College

Secretaris

 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden

3.14

Mandaat

P&O

Besluit tot het afwijzen van een sollicitant na een werving -en selectieprocedure

College

Secretaris

Afdelingshoofden / clustercoördinator P&O

 

3.15

Mandaat

P&O

Afgeven van akte van (tijdelijke) aanstelling van onderwijskrachten in het openbaar Basisonderwijs

College

Secretaris

Afdelingshoofd MA

 

3.16

Mandaat

P&O

Het besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten, overeenkomsten met stagiaires, de WSW, praktijkervaringsplaatsen, en aanverwante regelingen, alsmede overeenkomsten met uitzendbureaus

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Artikel 160 Gemeentewet

3.17

Volmacht

P&O

Het ondertekenen van detacheringsovereenkomsten, overeenkomsten met stagiaires, de WSW, praktijkervaringsplaatsen, en aanverwante regelingen, alsmede overeenkomsten met uitzendbureaus

Burgemeester

Secretaris

Afdelingshoofden

Artikel 171 Gemeentewet

3.18

Mandaat

P&O

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot opleidingen, cursussen etc.

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Artikel 160 Gemeentewet

3.19

Volmacht

P&O

Het ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot opleidingen, cursussen etc.

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Artikel 171 Gemeentewet

3.19

Machtiging

P&O

Het openstellen van vacatures

College

Secretaris

Afdelingshoofden

Indien uitbreiding formatie: na goedkeuring college

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 4 AFDELINGEN PUBLIEKSZAKEN EN BMO – FRONT OFFICE & BACK OFFICE BURGERZAKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Mandaat

Reisdocu- menten

Het beslissen op aanvragen voor reisdocumenten (paspoorten, identiteitsbewijzen).

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Mandaat

Rijbewijzen

Het afgeven van rijbewijzen

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Mandaat

Rijbewijzen

De inname / ongeldig verklaren en vervallen verklaren van rijbewijzen

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Mandaat

Wet op de Lijkbezor- ging

De uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging m.b.t.:

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

Wet op de Lijkbezorging

 

 

 

- het verlof om later te begraven;

 

 

 

 

 

 

 

- het op kosten van de gemeente laten begraven;

 

 

 

 

 

 

 

- uitgifte graven.

 

 

 

 

4.5

Mandaat

Babs

Het besluit tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand

College

Afdelingshoofd Publiekszaken

 

Artikel 16, Boek I BW, artikel 4, tweede lid, Reglement burgerlijke stand Drimmelen 2010

4.6

Mandaat

Winkeltijden

Het aanwijzen van 12 koopzondagen waarop winkels geopend mogen zijn

College

Afdelingshoofd BMO

Medewerkers Back Office BMO

Winkeltijdenwet

4.7

Mandaat

Winkeltijden

Het besluiten op incidentele verzoeken van winkels om ontheffing ten behoeve van openstelling buiten de normale openstellingstijden

College

Afdelingshoofd BMO

Medewerkers Back Office BMO

Winkeltijdenwet; dit mandaat geldt niet voor verzoeken om structurele zondagopenstelling.

4.8

Mandaat

Markten

Het besluiten tot het toewijzen alsmede het intrekken van een losse standplaats op de warenmarkt

College

afdelingshoofd BMO

Medewerkers Back Office BMO

Verordening op de Warenmarkten Drimmelen 2005

4.9

Mandaat

Markten

Het besluiten tot het toewijzen alsmede het intrekken van een standwerkersplaats op de warenmarkt

College

Afdelingshoofd BMO

Medewerkers Back Office BMO

Verordening op de Warenmarkten Drimmelen 2005

4.10

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om een (omgevings)vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie daarvan, voor zover het behoort tot het vakgebied van de afdeling, bijvoorbeeld voor het plaatsen van (aankondigings

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 2:10 APV. Indien er sprake is van een vergunning die valt onder aritkel 2.2, artikel 1, sub j/k van de Wabo, en het gaat om een meervoudige vergunning: mandaat afdelingshoofd GG na advies afdelingshoofd OW

4.11

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor een evenement

Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 2:25 APV

 

 

 

 

 

 

 

Na overleg met burgemeester, politie, brandweer en GHOR

 

 

 

 

 

 

 

Met inachtneming van de Evenementennota

4.12

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken tot het verlenen van incidentele ontheffing van het sluitingsuur van een openbare inrichting

Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 2:29 APV

 

 

 

 

 

 

 

Na overleg met de burgemeester

4.13

Mandaat

APV

Het besluiten dat een hond gevaarlijk geacht wordt en het opleggen van een aanlijn – c.q. muilkorfgebod

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 2:59 APV

 

 

 

 

 

 

 

Na overleg met de politie

4.14

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken tot het verlenen van een ontheffing t.b.v het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten op een zodanige wijze dat geluidshinder wordt veroorzaakt (bijv. knalapparaten, geluidswagens, muziek bij kermis etc.)

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 4:6 lid 2 APV

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod om te kamperen buiten een als zodanig aangewezen kampeerterrein

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 4:18 lid 1 jo. lid 3 APV

4.16

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken tot het verlenen van een ontheffing van het verbod tot het plaatsen of aanwezig hebben van voertuigen als handelswaar

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 5:2 lid 4 APV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod caravans e.d. langer dan drie dagen te parkeren op een door het college aangewezen plaats of weg

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 5:6 lid 2 APV

 

 

 

 

 

 

 

Met inachtneming van het uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 5.1.5 lid 1, sub a van de APV

4.18

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod reclamevoertuigen te parkeren

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 5:7 lid 2 APV

 

 

 

 

 

 

 

 

4.19

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 5:13 APV

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het innemen van een standplaats

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 5:18 lid 1 APV

 

 

 

 

 

 

 

Met inachtneming van het standplaatsenbeleid

4.21

Mandaat

APV

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten

Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 5:23 lid 1 APV

 

 

 

 

 

 

 

 

4.22

Mandaat

Drank –en Horecawet

Het beslissen op verzoeken om ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 35 Drank –en Horecawet

 

 

 

 

 

 

 

Met inachtneming van de Evenementennota

 

 

 

 

 

 

 

 

4.23

Mandaat

Wet op de Kansspelen

Het beslissen op aanvragen om vergunning voor het houden van kansspelen

College

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 1 jo. lid 3 Wet op de Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

4.24

Mandaat

Wet op de Kansspelen

Het beslissen op aanvragen om vergunningen voor het plaatsen van speelautomaten

Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

 

Artikel 30c Wet op de Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

Verordening inzake speelautomaten(hallen) gemeente Drimmelen

 

 

 

 

 

 

 

Convenant speelautomatenhal

 

 

 

 

 

 

 

BIBOB Beleid speelautomatenbranche

4.25

Mandaat

Gehandi- capten

Het beslissen op verzoeken voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

College

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

Artikel 49, lid 1, BABW

 

 

parkeer- kaart

 

 

 

 

 

4.26

Machtiging

 

Het afgeven van de navolgende verklaringen:

College

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

 

 

 

 

- attestatie de vita;

Burgemeester

 

 

 

 

 

 

- uittreksel uit de GBA;

 

 

Medewerkers Back Office Burgerzaken

 

 

 

 

- verklaring van huwelijksbevoegdheid;

 

 

 

 

 

 

 

- verklaring ter legalisatie van handtekening;

 

 

 

 

 

 

 

- verklaring van Nederlanderschap

 

 

 

 

4.27

Machtiging

 

Financiële verantwoording reispapieren en rijbewijzen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28

Machtiging

GBA

Uitvoering van de Wet GBA

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken en Afdelingshoofd BMO

Medewerkers Front Office A en B

Wet GBA

 

 

 

 

 

 

Medewerkers Back Office Burgerzaken

 

4.29

Machtiging

 

Behandelen van verzoeken tot naturalisatie

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken en Afdelingshoofd BMO

Medewerkers Front Office A en B

Intake geschiedt bij de Front Office;

 

 

 

 

 

 

Medewerkers Back Office Burgerzaken

Afhandeling bij de Back Office

4.30

Machtiging

 

Het vragen van informatie bij de Justitiële Documentatiedienst

Burgemeester

Afdelingshoofd Publiekszaken

Medewerkers Front Office A en B

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers Back Office Burgerzaken

 

4.31

Machtiging

 

Instemmen met de benoeming van de door de GGD Stadsgewest Breda aanwezen artsen als gemeentelijk lijkschouwer in de gemeente Drimmelen

College

Afdelingshoofd Publiekszaken

 

 

4.32

Machtiging

Kieswet

Het uitoefenen van de in de Kieswet aan het college en de burgemeester opgedragen taken m.b.t. verkiezingen met uitzondering van:

College / Burgemeester

Afdelingshoofd BMO

Medewerkers Back Office Burgerzaken

Kieswet

 

 

 

- aanwijzen stemlokalen;

 

 

 

 

 

 

 

- indeling gemeente in stemdistricten;

 

 

 

 

 

 

 

- vaststellen vergoeding voorzitter en leden stembureaus;

 

 

 

 

 

 

 

- vaststellen vergoeding gebruikte stemlokalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5 AFDELING OPENBARE WERKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Mandaat

APV

Het besluiten op verzoeken om vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie daarvan, voor zover behorende tot het vakgebied van de afdeling

College

Afdelingshoofd OW

 

Artikel 2:10 APV. Indien er sprake is van een vergunning die valt onder artikel 2.2, lid 1, sub j / k van de Wabo, en het gaat om een meervoudige vergunning: mandaat afdelingshoofd GG na advies afdelingshoofd OW

5.2

Mandaat

APV

Het besluiten op verzoeken om een omgevingsvergunning voor het aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

College

Afdelingshoofd OW

 

Artikel 2:11 APV jo. Artikel 2.2, lid 1 sub d Wabo. Bij meervoudige vergunning mandaat: afdelingshoofd GG na advies afdelingshoofd OW.

5.3

Mandaat

APV

De bevoegdheid tot het aanschrijven tot het treffen van maatregelen in het belang van de veiligheid op de weg

College

Afdelingshoofd OW

Toezichthouder OW

Hoofdstuk 2, afdeling 6 “Veiligheid op de weg” van de APV (alle artikelen). Submandaat toezichthouder OW: in geval van spoedeisend belang. Zo spoedig mogelijk het afdelingshoofd OW informeren

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Mandaat

APV

Het besluiten op verzoeken om omgevingsvergunning tot het vellen of doen vellen van houtopstanden

College

Afdelingshoofd OW

 

Artikel 4:11 APV jo. Artikel 2.2, lid 1 sub g Wabo. Bij meervoudige vergunning: mandaat afdelingshoofd GG na advies afdelingshoofd OW.

5.5

Mandaat

APV

De bevoegdheid tot het opleggen van een herplant - instandhoudingsplicht in een omgevingsvergunning

College

Afdelingshoofd OW

 

Artikel 4:11, 4;11c en 4:11d APV jo. Artikel 2.2, lid 1 sub g Wabo. Bij meervoudige vergunning: Mandaat afdelingshoofd GG na advies afdelingshoofd OW.

5.6

Mandaat

APV

Het besluiten op een verzoek om ontheffing van het verbod tot het rijden met een voertuig door groenvoorzieningen en ander onwettelijk gebruik van de openbare weg

College

Afdelingshoofd OW

 

Artikel 5:11 APV

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

Mandaat

 

Het besluiten op aanvragen om vergunning voor het leggen en instandhouden van kabels en leidingen in het openbaar terrein

College

Afdelingshoofd OW

Waarnemend afdelingshoofd binnen eigen afdeling

Telecommunicatiewet / Waterleidingwet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8

Mandaat

RVV

Het besluiten tot plaatsing en verwijdering van bord E6 van bijlage 1 van het RVV bij individueel gereserveerde parkeerplaatsen (gehandicaptenparkeerplaats)

College

Afdelingshoofd OW

Waarnemend afdelingshoofd binnen eigen afdeling

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9

Mandaat

RVV

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 RVV (o.a. plaats op de weg, parkeren, gevolg geven aan verkeerstekens)

College

Afdelingshoofd OW

Waarnemend afdelingshoofd binnen eigen afdeling

Artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10

Mandaat

WVW

Het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 149 WVW (ontheffing van de bepalingen in deze wet voorzover het college bevoegd gezag is over de weg)

College

Afdelingshoofd OW

Waarnemend afdelingshoofd binnen eigen afdeling

Artikel 149, lid 1 Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

5.11

Machtiging

BABW

Het tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen als bedoeld in artikel 34 BABW (in geval van aantasting van de weg, opdooi, wateroverlast, dreigend gevaar of andere dringende omstandigheden van voorbijgaand

College

Afdelingshoofd OW

Waarnemend afdelingshoofd binnen eigen afdeling

Artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

5.12

Mandaat

riolering

Het verlenen van ontheffing ter zake van aansluiting anders dan aan de openbare riolering

College

 

 

Artikel 2.7.5 Bouwverordening

5.13

Mandaat

Wet op de Lijk- bezorging

Het besluiten op een verzoek om vergunning voor het plaatsen van grafbedekking

College

Afdelingshoofd OW

Waarnemend afdelingshoofd binnen eigen afdeling

Wet op de Lijkbezorging

 

 

 

 

 

 

 

Beheersverordening algemene begraafplaats Leeuwerikstraat te Made

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringsbesluit voor de Grafbedekkingen

5.14

Volmacht

 

Het aangaan van een gebruiksovereenkomst voor de fietsenstalling bij het vrachtwagenparkeerterrein Brieltjenspolder

College

Afdelingshoofd OW

 

BW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 6 BRANDWEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Mandaat

 

Het besluiten op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het gebruik

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.1 lid 1 sub d Wabo. Mandaat afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

GG na advies commandant brandweer

6.2

Mandaat

 

Het besluiten tot het weigeren van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het gebruik

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.1, lid 1 sub d jo. 2:13 Wabo. Mandaat afdelingshoofd GG na advies commandant brandweer.

6.3

Mandaat

 

Het besluiten tot het wijzigen, alsmede het geheel of gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning voor het gebruik

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.1, lid 1 sub d, jo. 2:32, lid 2 sub a en 2:33, lid 2 sub d Wabo. Mandaat afdelingshoofd GG na advies commandant brandweer.

6.4

Machtiging

 

Aanvragen van bijstand van de bij de Regionale Brandweer aangesloten gemeenten

Burgemeester

Commandant Brandweer

Officier van Dienst

Burgemeester zo spoedig mogelijk informeren

 

HOOFDSTUK 7 AFDELING GRONDGEBIED

 

 

 

 

 

 

7.1

Mandaat

Huisnummering

Het besluit tot het toekennen van huisnummers

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 108 lid 1 jo. Artikel 147, lid 1 van de Gemeentewet / Verordening straatnaamgeving en huisnummering

7.2

Machtiging

Handhaving

Het doen uitgaan van een bestuurlijke voorwaarschuwing voor zover de afdeling Grondgebied een handhavende taak heeft

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 125 Gemeentewet, artikel 521 / 5:32 Awb in combinatie met o.a. hoofdstuk 5 Wabo, Woningwet, Wet mileubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wet geluidhinder etc. In gevallen met politieke gevoeligheid de portefeuillehouder informeren. Het

7.3

Machtiging

Handhaving

Mededelen dat voldaan is aan de bestuurlijke voorwaarschuwing en dat geen verdere handhavingsmaatregelen zullen volgen, voor zover de afdeling Grondgebied een handhavende taak heeft

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 125 Gemeentewet, artikel 521 / 5:32 Awb in combinatie met o.a. hoofdstuk 5 Wabo, Woningwet, Wet mileubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wet geluidhinder etc.

 

MILIEU

 

 

 

 

 

 

7.4

Mandaat

Milieu

Het nemen van besluiten op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen, veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.1, lid 1 sub e Wabo

7.5

Machtiging

Milieu

Het uitvoeren van procedurevoorschriften als opgenomen in de Awb en de hoofdstukken 8, 13, 18 en 19 van de Wet milieubeheer

College

Afdelingshoofd GG

 

Uitsluitend voor zover het administratieve handelingen betreft

7.6

Machtiging

Milieu

Het uitvoeren van procedurevoorschriften als opgenomen in de hoofdstukken 6 en 8 van het Inrichtingen -en Vergunnningenbesluit Wet milieubeheer

College

Afdelingshoofd GG

 

Uitsluitend voor zover het administratieve handelingen betreft

7.7

Mandaat

Milieu

Het afgeven van geschiktheidsverklaringen naar aanleiding van een beoordeling van bodemonderzoeksrapporten

College

Afdelingshoofd GG

 

Wet bodembescherming, Wet bodemkwaliteit, Woningwet

7.8

Machtiging

Milieu

inwinnen advies Milieu - en Omgevingsdiensten

College

Afdelingshoofd GG

 

 

7.9

Mandaat

Waterwet

Besluiten tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij indirecte lozingen

College

Afdelingshoofd BMO / Afdelingshoofd GG (bij afwezigheid afdelingshoofd BMO)

 

Artikel 5:31 Awb, Waterwet, 2.4 Wabo en Bijlage I Bor. Dit mandaat geldt uitsluitend t.a.v. het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij indirechte lozingen. Voorafgaand aan het besluit vindt overleg met het Waterschap plaats. De portefeuillehouder moe

 

BOUWEN EN WONEN

 

 

 

 

 

 

7.10

Mandaat

BWT

Het aanschrijven tot het treffen van voorzieningen en het aanbrengen van verbeteringen zoals bedoeld in de artikel 14, 14a, 15 en 16 Woningwet

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikelen 14, 14a, 15 en 16 Woningwet

7.11

Mandaat

Bouwen

Het stellen van een termijn voor de instandhouding van een tijdelijk bouwwerk

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.23 Wabo

7.12

Mandaat

Bouwen

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 2.1 sub a Wabo. Submandaat Clustercoördinator Bouwen en Wonen: indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 75.000,--.

7.13

Mandaat

Bouwen

Het verlengen van de beslistermijn op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 3.9, lid 2 Wabo

7.14

Mandaat

Bouwen

De bevoegdheid tot het aanhouden van de beslissing op een aanvraag om bouwvergunning

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 3.3 Wabo

7.15

Mandaat

Bouwen

Het verlenen van bouwvergunning eerste fase en een bouwvergunning tweede fase

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 2.5 Wabo. Submandaat clustercoördinator Bouwen en Wonen: indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 75.000,--.

7.16

Mandaat

BWT

Het stilleggen van bouwwerkzaamheden indien wordt gebouwd in strijd met de bij of krachtens de Woningwet / Wabo gegeven voorschriften

College

Afdelingshoofd GG

Toezichthouder BWT

Artikel 5.2 Wabo. Submandaat toezichthouder BWT: in geval van spoedeisend belang. Zo spoedig mogelijk het afdelingshoofd GG informeren.

7.17

Mandaat

Bouwen

De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.23 Wro en artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

College

 

 

Artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 4.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit beleidsregels artikel 3.23 Wro.

7.18

Mandaat

Bouwen

Het besluit tot het wijzigen van het bestemmingsplan binnen bij het plan te bepalen grenzen als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

College

 

 

Artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

7.19

Mandaat

Bouwen

De bevoegdheid tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing ter zake van het onderzoeksrapport, zoals bedoeld in artikel 2.1.5 Bouwverordening

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 2.1.5 Bouwverordening

7.20

Mandaat

Bouwen

Het verbinden van voorwaarden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.4.2 Bouwverordening

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 2.4.2 Bouwverordening. Submandaat Clustercoördinator Bouwen en Wonen: indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 75.000,--

7.21

Mandaat

Bouwen

Het verlenen van ontheffing van de voorschriften van stedebouwkundige aard, zoals bedoeld in paragraaf 5 van Hoofdstuk 2 van de Bouwverordening

College

Afdelingshoofd GG

 

Hoofdstuk 2, paragraaf 5 van de Bouwverordening, artikelen: 2.5.3, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.22, 2.5.25, 2.5.28, 2.5.29 en 2.5.30 van de Bouwverordening

7.22

Mandaat

Bouwen

Het verlenen van ontheffing van de eis tot aansluiting aan het aardgasnet

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.7.3 Bouwverordening

7.23

Machtiging

Bouwen

Het verbieden van het gebruik van schadelijke of hinderlijke werktuigen en het voorschrijven van bepaalde brandstof of aandrijving e.d., zoals bedoeld in artikel 4.10 lid 3 en 4 Bouwverordening

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 4.10 lid 3 en 4 Bouwverordening

7.24

Machtiging

Bouwen

Het mededelen dat gebruik van een bouwwerk, erf of terrein gevaarlijk is

College

Afdelingshoofd GG

Toezichthouder BWT

Artikel 7.2.1 Bouwverordening. Submandaat toezichthouder BWT: in geval van spoedeisend belang. Zo spoedig mogelijk het afdelingshoofd GG informeren

7.25

Machtiging

Bouwen

Het gelasten het gebruik van een bouwwerk te staken wegens gebrek aan veiligheid en hygiene

College

afdelingshoofd GG

Toezichthouder BWT

Artikel 7.2.2 Bouwverordening. Submandaat toezichthouder BWT: in geval van spoedeisend belang. Zo spoedig mogelijk het afdelingshoofd GG informeren

7.26

Mandaat

Bouwen

Het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 2.2 sub a Wabo

7.27

Mandaat

Bouwen

Het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikel 2.18 Wabo jo. artikel 8.1.6 Bouwverordening

7.28

Mandaat

Bouwen

Het in de gelegenheid stellen de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen aan te vullen of verbeteren, alsmede het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvraag

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Submandaat Clustercoördinator Bouwen en Wonen geldt niet voor het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvraag. Regelingen in Awb, Wabo, Bor en Mor

7.29

Mandaat

Bouwen

Het verlengen van de termijn voor de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen

College

Afdelingshoofd GG

Clustercoördinator Bouwen en Wonen

Artikelen 3.9 en 3.10 Wabo

7.30

Mandaat

Bouwen

Het intrekken van een omgevingsvergunning voor het slopen

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.33, lid 2 sub h Wabo, jo. artikel 8.1.7 Bouwverordening

7.31

Mandaat

Bouwen

Het afhandelen van sloopmeldingen

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 8.2.1 Bouwverordening

7.32

Mandaat

BWT

Het verlenen van gedoogtoestemming tot het tijdelijk plaatsen van een stacaravan vanaf het moment dat de bouwvergunning is verleend

College

Afdelingshoofd GG

 

Binnen een maand nadat de te bouwen woning gereed is, moet de stacaravan verwijderd zijn, maar in ieder geval binnen een jaar nadat vergunning is verleend.

7.33

Volmacht

Wonen

Beslissen en afhandelen van verzoeken tot vrijstelling van bewoningsverplichting en/of antispeculatiebeding als bedoeld in de uitgiftevoorwaarden

College

Afdelingshoofd GG

 

 

7.34

Mandaat

Wonen

Besluiten tot het niet honoreren van een aanvraag tot aankoop c.q. verhuur van snippergroen

College

Afdelingshoofd GG

 

Beleidsnota snippergroen. Het besluit tot het verkopen van snippergroen is niet gemandateerd.

7.35

Mandaat

Wonen

Besluiten tot het verhuren van snippergroen

College

Afdelingshoofd GG

 

Beleidsnota snippergroen. Het besluit tot het verkopen van snippergroen is niet gemandateerd.

7.36

Volmacht

Wonen

Aangaan van een overeenkomst tot het (tijdelijk) in gebruik geven van grond (om niet)

College

Afdelingshoofd GG

 

 

7.37

Machtiging

Wonen

Inschrijven kandidaten bouwgrond

College

Afdelingshoofd GG

 

Nota toewijzingsbeleid woningen, bouwkavels en bedrijfsterreinen

7.38

Machtiging

Wonen

Bevestiging inschrijving bouwgrond particuliere woningbouw

College

Afdelingshoofd GG

 

Nota toewijzingsbeleid woningen, bouwkavels en bedrijfsterreinen

7.39

Mandaat

RO

Geven van inzage in en verstrekken van afschriften uit het register als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 9, lid 1, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

7.40

Machtiging

RO

Zorgdragen voor het houden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijke beperkingenregistratie.

College

Afdelingshoofd GG

Door afdelingshoofd aan te wijzen functies

Artikel 4 t/m 13 Wet kenbaarheid publiekrechteljke beperkingen

 

MONUMENTEN

 

 

 

 

 

 

7.41

Machtiging

Monument

Het doorzenden van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, wijzigen van een rijksmonument aan de Minister van OC&W

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 11, 12 en 17 Monumentenwet

7.42

Machtiging

Monument

Het doorzenden van zienswijzen naar aanleiding van een aangevraagde omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren, wijzigen van een rijksmonument aan de Minister van OC&W

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 14a Monumentenwet

7.43

Machtiging

Monument

Bijhouden van een register van de aangevraagde omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub f Wabo voor het slopen, verstoren of wijzigen van een rijksmonument

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 20 Monumentenwet jo. Artikel 2.1, lid 1 sub f Wabo

7.44

Machtiging

Monument

Het vragen van advies aan de commissie voor de monumentenzorg alvorens een besluit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 sub f Wabo te nemen

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 15 lid 2 Monumentenwet jo. Artikel 12 lid 1 Erfgoedverordening 2010 gemeente Drimmelen

7.45

Mandaat

Monument

Het beslissen op een verzoek om een omgevingsvergunning tot het afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijke monument

College

Afdelingshoofd GG

 

artikel 2.1, lid 1 sub f of 2.2, lid 1 sub b en 2.15 Wabo jo. artikel 10, lid 2 sub a Erfgoedverordening 2010 gemeente Drimmelen

7.46

Mandaat

Monument

Het beslissing op een verzoek om een omgevingsvergunning tot het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument op een dusdanige wijze dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

College

Afdelingshoofd GG

 

artikel 2.1, lid 1 sub f of 2.2, lid 1 sub b en 2.15 Wabo jo. artikel 10, lid 2 sub b Erfgoedverordening 2010 gemeente Drimmelen

7.45

Mandaat

Monument

Het verbinden van voorschriften of een termijn aan een omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren of wijzigen van een gemeentelijk monument

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.22, lid 2 Wabo

7.46

Mandaat

Monument

Het weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren of wijzigen van een gemeentelijk monument

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.18 Wabo en artikel 13 Erfgoedverordening 2010 gemeente Drimmelen

7.47

Mandaat

Monument

Het intrekken van een omgevingsvergunning voor het slopen, verstoren of wijzigen van een gemeentelijk monument

College

Afdelingshoofd GG

 

Artikel 2.33, lid 2 sub d of h Wabo en artikel 14 Erfgoedverordening 2010 gemeente Drimmelen

7.48

Mandaat

Monument

Het vaststellen van de subsidiabele restauratiekosten en het toekennen van de voorlopige subsidie

College

Afdelingshoofd GG

 

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 1999. Informeren portefeuillehouder

7.49

Mandaat

Monument

Het definitief vaststellen van de subsidie na controle van de uitgevoerde werkzaamheden en de financiele eindverantwoording

College

Afdelingshoofd GG

 

Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumenten 1999. Informeren portefeuillehouder

 

ECONOMISCHE ZAKEN

 

 

 

 

 

 

7.50

Mandaat

Havens

Toewijzen van ligplaatsen in de gemeentelijke havens te Lage Zwaluwe en Terheijden

College

Afdelingshoofd GG

 

Havenverordening 1999; Na overleg met de havenmeester.

7.51

Mandaat

Markten

Het uitvoeren van de Verordening; inhoudende het vaststellen van de gang van zaken op de markt met betrekking tot het aantal standplaatsen, de afmetingen daarvan, de opstelling en indeling van de markten en de plaatsen op de markten die bestemd zijn voor s

College

Afdelingshoofd GG / Afdelingshoofd BMO

Beleidsmedewerker EZ

Verordening op de Warenmarkten voor de gemeente Drimmelen 2005

7.52

Mandaat

Markten

Het besluiten tot het toelaten voor beperkte tijd van vervanging van een standplaatshouder in bijzondere omstandigheden

College

Afdelingshoofd GG

Beleidsmedewerker EZ

Verordening op de Warenmarkten voor de gemeente Drimmelen 2005

7.53

Mandaat

Markten

Het besluiten tot het op de markt laten staan van een transportmiddel van een standplaatshouder tijdens de markturen, in geval van bijzondere omstandigheden

College

Afdelingshoofd GG

Marktmeester

Verordening op de Warenmarkten voor de gemeente Drimmelen 2005

7.54

Mandaat

Markten

Het besluiten degene van de markt te verwijderen die zich schuldig maakt aan een bedrog, wangedrag, verstoring van de orde, overtreding van de bepalingen van de Verordening, danwel andere krachtens deze verordening van toepassing zijnde regelingen

College

Afdelingshoofd GG

Marktmeester

Verordening op de Warenmarkten voor de gemeente Drimmelen 2005

7.55

Mandaat

Markten

Het besluiten tot het schorsen van een standplaatshouder voor één marktdag, in geval de standplaatshouder in strijd handelt met de bepalingen van de Verordening

College

Afdelingshoofd GG

Marktmeester

Verordening op de Warenmarkten voor de gemeente Drimmelen 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 8 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Machtiging

Algemeen

Het aanvragen van (voorschotten op) de rijksvergoeding

College

Afdelingshoofd MA

Budgethouders

 

8.2

Machtiging

Algemeen

Het indienen van de aanvragen van de declaraties voor rijksbedragen, alsmede bijdragen andere overheden en derden

College

Afdelingshoofd MA

Budgethouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

Mandaat

Onderwijs

Het besluiten op verzoeken om vervoer en vergoeding van vervoerskosten ten behoeve van schoolbezoek

College

Afdelingshoofd MA

Medewerker Onderwijs

Wet op het Primair Onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

Verordening Leerlingenvervoer

8.4

Mandaat

Onderwijs

Het verlenen van vrijstelling van inschrijvingen

College

Leerplichtambtenaar

 

Leerplichtwet 1969

8.5

Mandaat

Onderwijs

Het verlenen van vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

College

Leerplichtambtenaar

 

Leerplichtwet 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6

Mandaat

Onderwijs

Het besluiten op aanvragen voor toestemming om lichte arbeid te verrichten naast en in samenwerking met het onderwijs

College

Leerplichtambtenaar

 

Leerplichtwet 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7

Volmacht

Onderwijs

Het verhuren van leegstaande lokalen van openbare scholen en het stellen van gebruiksregels

College

Afdelingshoofd MA

Budgethouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8

Mandaat

Subsidie

Het afhandelen van aanvragen om subsidie passende binnen het werkterrein van het organisatieonderdeel

College

Afdelingshoofd MA

Budgethouders

Met inachtneming van de grondslagen en criteria voor subsidie zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9

Mandaat

Subsidie

Het vaststellen van het voorschot percentage subsidies aan door de gemeente gesubsidieerde instellingen

College

Afdelingshoofd MA

Budgethouders

Met inachtneming van de grondslagen en criteria voor subsidie zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10

Mandaat

Kinder- opvang

Het geven van aanwijzingen ingevolge de Verordening Wet Kinderopvang

College

Afdelingshoofd MA

 

Wet Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

Verordening Wet Kinderopvang

8.11

Mandaat

Kinder- opvang

Het opnemen van kinderopvangorganisaties in het gemeentelijk register kinderopvang

College

Afdelingshoofd MA

Medewerkers Welzijn

Wet Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

Verordening Wet Kinderopvang

8.12

Mandaat

Kinder- opvang

Het besluiten op aanvragen toekenning tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeentelijke doelgroepen

College

Afdelingshoofd MA

Budgethouders

Wet Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

Verordening Wet Kinderopvang

8.13

Volmacht

Sport

Het verhuren of anderszins in gebruik geven van gemeentelijke sportaccommodaties ten behoeve van de sportuitoefening, de recreatie, dan wel anderszins binnen vooraf vastgestelde tarieven en standaardvoorwaarden

College

Afdelingshoofd MA

Medewerkers Welzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14

Mandaat

Sociale Zaken

Het tekenen van betaallijsten sociale zaken inzake alle uitkeringsregelingen

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale Zaken

Alle uitkeringsregelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15

Mandaat

Sociale Zaken WWB / Ioaw / Ioaz

Besluiten op een aanvraag in het kader van de WWB, Ioaw, Ioaz

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

WWB, Ioaw, Ioaz

8.16

Mandaat

Sociale Zaken WWB / Ioaw / Ioaz

Besluiten tot beëindigen van een uitkering het kader van de WWB, Ioaw, Ioaz

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

WWB, Ioaw, Ioaz

8.17

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot ambtshalve bijstelling van toegekende uitkeringen

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale Zaken

WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.18

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten op verzoeken om voorschotten van cliënten van sociale zaken

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale Zaken

WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.19

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten omtrent heronderzoeken uitkeringen

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.20

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het voeren van verhaal in rechte in het kader van de WWB

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.21

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het verlenen van bijstand aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, indien, gelet op alle omstandigheden, zeer dringende redenen daartoe noodzaken

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 16 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.22

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het treffen van een maatregel binnen de Maatregelen –en Handhavingsverordening

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 18 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

Maatregelen –en handhavingsverordening WWB

8.23

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het treffen van een maatregel in afwijking van de Maatregelen –en Handhavingsverordening, of het daarvan afzien

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 18 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

Maatregelen –en handhavingsverordening WWB

8.24

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het vaststellen van een ordetermijn in het kader van overschrijding van de inlevertermijn bij formulieren voor het rechtmatigheidsonderzoek (Rof)

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.25

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot het verstrekken van een uitstroompremie binnen het plaatselijke premiëringsbeleid

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Reïntegratieverordening WWB 2004

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.26

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten binnen het kader van de gemeentelijke Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Reïntegratieverordening WWB 2004

 

 

WWB

 

 

 

 

Verordening Toeslagen en Verlagingen WWB

8.27

Mandaat

Sociale Zaken

De beoordeling of een scholing op opleiding noodzakelijk moet worden geacht t.b.v. de vrijstelling van de sollicitatieplicht

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Is in de WWB impliciet opgenomen onder de algemene inlichtingenplicht

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.28

Mandaat

Sociale Zaken

Het afstemmen van de bijstand indien de belanghebbende blijk heeft gegeven van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, of nalatig is geweest bij het nakomen van verplichtingen

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 18 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.29

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten om zonder voorafgaand onderzoek bij wijze van voorschot bijstand te verlenen

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale Zaken

Artikel 52, lid 1 en 2 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.30

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het aan de bijstand verbinden van verplichtingen die strekken tot inschakeling in de arbeid in dienstbetrekking of in eigen bedrijf of zelfstandig beroep, dan wel verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van bijstand die stre

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 55 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.31

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluit tot het tijdelijk niet opleggen van verplichtingen, dan wel van zodanige verplichtingen tijdelijk ontheffing verlenen

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 9, lid 2 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

Advies arbeidsvoorziening en/of GGD is vereist

8.32

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het opleggen van de verplichtingen tot het instellen van een vordering tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikelen 55 en 62 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.33

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten tot het aan de uitkering verbinden van de verplichting dat belanghebbende er aan meewerkt dat de gemeente in diens naam noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 57 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.34

Mandaat

Sociale Zaken

Het aan de uitkering verbinden van de verplichting dat de belanghebbende aan de vestiging van een hypotheek meewerkt

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Beleidsnotitie WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.35

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten inlichtingen te verstrekken aan derden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen: artikel 67 WWB, artikel 48 Ioaw en artikel 48 Ioaz

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 67 WWB

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 48 Ioaw

8.36

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten om de uitkering lager vast te stellen (als gevolg van onvoldoende medewerking aan verkrijgen of behouden van werk, niet voldoen aan de inlichtingenplicht of het verstrekken van onjuiste gegevens)

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 8, lid 1, onderdeel b WWB

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 20 Ioaw / artikel 20 Ioaz

8.37

Mandaat

Sociale Zaken

Aanpassing van reeds verleende bijstand aan gewijzigde omstandigheden ter uitvoering van de Wet Werk en Bijstand

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Wet Werk en Bijstand (WWB)

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz / Wet kinder- opvang

 

 

 

 

De besluiten ter uitvoering van de WWB worden genomen met inachtneming van regelingen als de Ioaw, Ioaz en de Wet Kinderopvang

8.38

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot het opschorten van het recht op c.q. het beëindigen van een uitkering indien de belanghebbende voor de verlening van bijstand van belang zijnde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan we

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 54 WWB

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 17, lid 1 Ioaw

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17, lid 1 Ioaz

 

 

 

 

 

 

 

 

8.39

Mandaat

Sociale Zaken

Verlenging van de beslistermijn als bedoeld in artikel 16, lid 2 Ioaz

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 16, lid 2 Ioaz

 

 

Ioaz

 

 

 

 

 

8.40

Mandaat

Sociale Zaken

Het ambtshalve bijstellen van toegekende uitkeringen op grond van de Ioaw

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Ioaw

 

 

Ioaw

 

 

 

 

 

8.41

Mandaat

Sociale Zaken

Het aan de uitkering verbinden van de standaard uitstroomverplichtingen (artikel 9 WWB, artikel 35 Ioaw en artikel 35 Ioaz)

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 9 WWB

 

 

Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 35 Ioaw/ artikel 35 Ioaz

8.42

Machtiging

Sociale Zaken

Het bepalen welke gegevens ten behoeve van de verlening van bijstand dan wel de voortzetting daarvan door de belanghebbende in ieder geval dienen te worden verstrekt en welke bewijsstukken dienen te worden overgelegd

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 53a WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

Indien wordt afgeweken van het verificatieprotocol, zoals opgenomen in het beleidsplan WWB en belanghebbende tijdens het onderzoek bezwaren uit tegen de verplichting tot overlegging van specifieke bescheiden / documenten: advies afdelingshoofd MA

8.43

Machtiging

Sociale Zaken

Het bepalen van de wijze en het tijdstip waarop de verstrekking van gegevens dient plaats te vinden

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 53a WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

Indien belanghebbende tijdens het onderzoek bezwaren uit tegen de wijze en het tijdstip waarop: advies kwaliteitsadviseur

8.44

Machtiging

Sociale Zaken

Het verzoeken om inlichtingen bij (ex)werkgevers

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Artikel 63 WWB

 

 

WWB

 

 

 

 

 

8.45

Machtiging

Sociale Zaken

Het verzoeken om inlichtingen bij in de betreffende artikelen genoemde instanties

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Artikel 64 WWB

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 45 Ioaw / artikel 45 Ioaz

8.46

Machtiging

Sociale Zaken

Het verplicht in kennis stellen van de in betreffende artikelen genoemde instanties bij een gegrond vermoeden dat een misdrijf is gepleegd ten nadele van het betrokken orgaan

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale zaken

Artikel 66 WWB

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 47 Ioaw / artikel 47 Ioaz

8.47

Machtiging

Sociale Zaken

Het vaststellen van een aanvraagformulier WWB, Ioaw en Ioaz alsmede een daarbij behorende inlichtingenformulier voor het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale zaken

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

WWB / Ioaw / Ioaz

 

 

 

 

Artikel 4:4 Awb

8.48

Machtiging

Sociale Zaken WWB / Ioaw / Ioaz

Het verstrekken van opdrachten fraudeonderzoek

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale zaken

Alle uitkerings –en sociale zekerheidsregelgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

8.49

Machtiging

Sociale Zaken WWB / Ioaw / Ioaz

Het doen van aangifte bij misbruik / zekerheidsfraude

College

Afdelingshoofd MA

 

Alle uitkerings –en sociale zekerheidsregelgeving

 

 

 

 

 

 

 

Na overleg portefeuillehouder

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50

Mandaat

Sociale Zaken

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens het niet voldoen aan de inlichtingenplicht of aan de wettelijke voorschriften

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Artikel 4:5 Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.51

Mandaat

Sociale Zaken

Het uitbetalen van rijkssubsidie WSW (inclusief voorschotten) aan relevante werkvoorzieningschappen / gemeenten

College

Afdelingshoofd MA

Beleidsmedewerkers Sociale Zaken

Artikel 1, lid 2, WSW

 

 

WSW

 

 

 

 

Modernisering WSW, startnotitie + beleidsnotitie

8.52

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot verlenen van bedrijfskapitaal en levensonderhoud aan beginnende zelfstandigen

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 23 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

Voor bedrijfskapitaal: Extern advies, tenzij bijv. evidente afwijzing.

 

 

 

 

 

 

 

Levensonderhoud: Tijdens startperiode (max. 36 mnd. te rekenen vanaf de feitelijke startdatum): extern advies

8.53

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot verlenen van bedrijfskapitaal en levensonderhoud aan oudere zelfstandigen

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 25 en 26 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

Extern advies; tenzij bijv. evidente afwijzing

8.54

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot het verlenen van bijstand aan beëindigende zelfstandigen als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 28 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

Extern advies vereist

8.55

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten m.b.t. een bijstandsaanvraag van reguliere zelfstandigen (bedrijfskapitaal en levensonderhoud)

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 27 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

Naast extern advies (tenzij bijv. evidente afwijzing) instemming nodig van college bij bedragen hoger dan € 26.000,--

8.56

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten op verzoeken om uitstel of verlaging van betaling

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 41 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

Afhankelijk van de restschuld en het vertrouwen in de zelfstandige: extern advies vereist

8.57

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten betreffende de afwikkeling bij bedrijfsbeëindiging

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 27 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

 

8.58

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot omzetting van een deel van het verstrekte bedrijfskapitaal in een bedrag om niet

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 21, lid 2 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

 

8.59

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot kwijtschelding van de renteverplichting over het 1e of 2e boekjaar na het boekjaar van de aanvraag

College

Afdelingshoofd MA

Kwaliteitsmedewerker

Artikel 21, lid 2 Bbz 2004

 

 

Bbz

 

 

 

 

 

8.60

Mandaat

Sociale Zaken

Het besluiten op aanvragen voor regelingen alsmede op schuldsaneringaanvragen (o.a. GKB)

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Voor verstrekkingen tot een maximum van € 10.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

8.61

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten op aanvragen voor woonvoorzieningen, aanvragen vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden in het kader van de uitvoering van de Wmo

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Wmo

 

 

Wmo

 

 

 

 

 

8.62

Mandaat

Sociale Zaken

Besluiten tot verstrekking van woonvoorzieningen in het kader van hoofdstuk 2 van de Verordening

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drimmelen

 

 

Wmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.63

mandaat

Sociale Zaken Wmo

Besluiten tot beëindiging van een Wmo voorziening

College

Afdelingshoofd MA

Casemanager

Wmo

8.64

Mandaat

Sociale zaken Wmo

Besluiten tot het opleggen van een boete van € 500,-- bij iedere overtreding van de bepalingen die zijn vastgelegd in het programma van eisen Wmo-hulp bij het huishouden

College

Afdelingshoofd MA, dan wel overige afdelingshoofden onder wiens verantwoordelijkheid de controle van de kwaliteit van de hulp bij het huishouden valt

 

Wmo, programma van eisen Wmo-hulp bij het huishouden d.d. 19 augustus 2010 (Kenmerk SIW/2009/GEZ.FKN/BRA5), boetebepaling in contracten tussen de gemeente Drimmelen en de leveranciers van hulp bij het huishouden bij niet nakomen van contractueel vastgelegd

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

Drimmelen van 28 september 2010;

Drs. C. Smits

secretaris

Drs. G.L.C.M. de Kok

burgemeester

Toelichting Mandaatregeling

 

Toelichting op de mandaatregeling gemeente Drimmelen 2010

 

Inleiding

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie. Mandaatverlening is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de uitvoerende organisatie. In het algemeen kan gesteld worden dat de navolgende besluiten voor mandatering in aanmerking komen:

 • routinematige besluiten, dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en waarbij geen of nauwelijks bestuurlijk gevoelige zaken optreden;

 • gebonden beschikkingen, dat wil zeggen besluiten die binnen een vastgesteld beleidskader worden genomen, zoals de criteria van een wet of een plan.

 

Voorop staat dat mandatering voor een groot deel een kwestie van vertrouwen is. De bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat de ambtenaar een correct besluit namens hem doet uitgaan. De ambtenaar neemt een zelfde besluit als het bestuur zou nemen en dient terug te koppelen naar het bestuur als er met een zaak iets “aan de hand” is dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden. Een dergelijke houding past bij mandatering, omdat het bestuur eindverantwoordelijk is en blijft voor de genomen beslissing.

 

De wettelijke regels over het gebruik van mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Mandaatregeling gemeente Drimmelen 2010 zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden opgenomen waaronder mandaatverlening in de gemeente Drimmelen plaatsvindt. Deze spelregels en randvoorwaarden bieden duidelijkheid en uniformiteit bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden. Een juiste naleving ervan vormt de waarborg dat de gemeente Drimmelen ook bij mandaatverlening bevoegd besluiten neemt.

 

Opzet van de mandaatregeling

Allereerst is als algemeen deel een overkoepelend mandaatbesluit van het college respectievelijk de burgemeester, een ieder voorzover het de eigen bevoegdheden betreft, opgenomen. Artikelsgewijs zijn in dit overkoepelend besluit de randvoorwaarden genoemd waaraan gemandateerden zich dienen te houden bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. In het mandaatregister bij dit overkoepelend besluit is per organisatieonderdeel een integraal overzicht gegeven van alle taken die door middel van mandaten, volmachten of machtigingen kunnen worden afgedaan.

 Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan. Het gebruik van het begrip “college” is geheel in overeenstemming met de benaming in de Gemeentewet.

 

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Awb). Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen. Ook in de Mandaatregeling van de gemeente Drimmelen zijn volmachten en machtigingen onder de werking ervan gebracht (zie de schakelbepaling in artikel 7). Zij zijn dan ook samen met de mandaten, opgenomen in het bij de Mandaatregeling behorende mandaatregister. Voor de duidelijkheid wordt in het register wel vermeld of het gaat om mandaat, volmacht of machtiging.

 

Mandaat

De gemeentelijke bestuursorganen voeren bestuursrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: de burgemeester verleent een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Al deze bevoegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag kent.

 

Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid opdraagt aan een ambtenaar noemen we dat mandaat. De ambtenaar oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan. Verschil met delegatie is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid blijft bij het bestuursorgaan. Hierbij mag het bestuursor­gaan op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.

 

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van wat is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Het gevolg van een onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit in rechte wordt vernietigd. De bestuursrechter mag een dergelijk bevoegdheidsgebrek ambtshalve constateren.

 

Volmacht

De gemeente kan ook als “gewoon” rechtspersoon (net als een B.V. bijvoorbeeld) deelnemen aan het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeelden: het aan –of verkopen van grond, het sluiten van een contract, het verlenen van een opdracht tot onderzoek of het aanschaffen van een product.

De privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat is de volmacht. Voorbeeld: de burgemeester kan zijn bevoegdheid om een overeenkomst te ondertekenen opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon, bijvoorbeeld een ambtenaar of een notaris. Dit gebeurt dan met een volmacht. Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen. Dit zijn de gewone dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen hebben. Voorbeelden daarvan zijn: het planten van een boom, het voeren van verweer bij de rechtbank, het uitoefenen van toezicht in de stad, het verstrekken van informatie aan burgers of het aanleggen van een uitrit. Een machtiging wordt verleend in het geval dat er geen sprake is van een besluit, maar ook niet van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

Artikel 2

Het eerste lid geeft aan welke functionarissen een bevoegdheid kan worden verleend. Ook aan

functionarissen die niet ondergeschikt zijn aan de gemeente als werkgever kan worden gemandateerd.

 

In het tweede lid is geregeld wie bevoegd is in het geval de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is op een aanvraag voor een omgevingsvergunning en er sprake is van een samengestelde vergunning. In dat geval is degene die bevoegd is een besluit te nemen op de zwaardere vergunningaanvraag ook bevoegd een besluit te nemen op de lichtere vergunningaanvraag. De uitoefening van de bevoegdheden in het kader van de Wabo is verder uitgewerkt in het Mandaatregister.

 

Het derde lid spreekt voor zich. De mandataris zal zich bij de uitoefening van de bevoegdheden moeten houden aan bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid, de geldende APV of geldend beleid met betrekking tot subsidieverstrekkingen. Ook mag hij natuurlijk niet in strijd handelen met Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke wetgeving, waaronder begrepen strijd met regelgeving van andere bestuursorganen zoals bijvoorbeeld hoogheemraadschappen en waterschappen, en de daarbij behorende jurisprudentie.

 

Artikel 3

In dit artikel wordt geregeld dat bij afwezigheid van gemandateerde functionarissen de direct leidinggevende of de plaatsvervanger van de functionaris in ieder geval ook bevoegd zijn de betreffende besluiten af te doen. Met betrekking tot de plaatsvervangers dient het college een lijst vast te stellen waarop de functionarissen en hun plaatsvervangers met name genoemd worden.

 

Tevens is in dit artikel de vervangingsregeling voor het Managementteam opgenomen en is in het derde lid bepaald hoe bij afwezigheid genomen besluiten dienen te worden ondertekend. Als deze vervangingsregeling in een concrete situatie niet toereikend is, heeft de gemeentesecretaris de bevoegdheid om nadere besluiten te nemen.

 

Het zesde lid koppelt de bevoegdheid om een besluit te nemen, een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten of een feitelijke handeling te verrichten aan de bevoegdheid om deze bekend te maken.

 

Artikel 4

Dit artikel geeft de belangrijkste randvoorwaarden aan voor het uitoefenen van de verleende

bevoegdheid. De in het eerste lid sub a en b beschreven bevoegdheden verzetten zich naar hun aard tegen mandatering. In deze gevallen is op grond van artikel 10:3 Awb mandatering dan ook niet mogelijk.

 

In tegenstelling tot mandaat van de bevoegdheid te beslissen op administratief beroep, bestaat wel de mogelijkheid van mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift. Hierbij geldt echter als belangrijke beperking dat op het bezwaarschrift niet krachtens mandaat mag worden besloten door degene die het primaire besluit in mandaat heeft genomen. Niettemin is er in de gemeente Drimmelen voor gekozen om het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift (vooralsnog) niet te mandateren (sub c).

 

Ook is er vooralsnog niet voor gekozen om het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom te mandateren (sub d). De mededeling van het voornemen tot het opleggen van een dergelijke last, alsmede de mededeling dat aan de last voldaan is, zijn wel opgenomen in het mandaatregister, maar dan als machtiging, omdat dit geen besluiten maar feitelijke handelingen zijn.

 

Als de in het tweede lid beschreven situaties zich voordoen, moet teruggekoppeld worden naar het college of de burgemeester. Opgemerkt wordt dat het criterium als bedoeld in het tweede lid, sub e niet 100% waterdicht zal zijn. De voorzienbaarheid is namelijk een subjectief criterium. Bovendien hoeft een besluit op het moment van het nemen daarvan nog geen politieke of publicitaire consequenties te hebben, maar kunnen die consequenties in de loop der tijd ontstaan.

 

Voorbeeld van persoonlijke betrokkenheid als bedoeld onder f doet zich bijvoorbeeld voor als de mandataris een vergunning aanvraagt voor het kappen van een eigen boom.

 

In het derde lid zijn de gevolgen neergelegd van de situatie, die zich voordoet in het tweede lid

bijvoorbeeld: de mandans neemt dan zelf het besluit of laat de bevoegdheid aan de mandataris al dan niet onder oplegging van nadere instructies.

 

In artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet is opgenomen, dat het college de raad vooraf inlichtingen moet verstrekken over de uitoefening van onder andere de bevoegdheden als opgenomen in artikel 160, eerste lid onder e (besluiten tot en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen) en onder f (voeren van rechtsgedingen), indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening van die bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Voorts is in dat artikel bepaald, dat in het laatste geval het college geen besluit neemt dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. Een en ander laat weinig ruimte om de bevoegdheid over te dragen. Vandaar de inhoud van de redactie van het vierde lid.

 

Het vijfde lid maakt duidelijk, dat in het tweede lid wordt gedoeld op een terugkoppelingsplicht van de mandataris, volmachtontvanger of machtigingverkrijger. Deze terugkoppelingsplicht betreft een interne kwestie, die niet naar buiten werkt. Het zegt namelijk niets over de bevoegdheidstoedeling an sich. Daarmee wordt voorkomen, dat het niet voldoen aan de terugkoppelingsverplichting voor vervelende, gerechtelijke procedures kan zorgen. De uitzondering aan het slot van dit lid is vanzelfsprekend.

Voor wat betreft het zesde lid, wordt opgemerkt dat indien een gemandateerde niet tevens de budgethouder is, beoordeeld zal moeten worden of het mandaat in stand kan blijven en er onderling afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Artikel 5

Voor de duidelijkheid is in het eerste lid van dit artikel bepaald, dat het verlenen van een bevoegdheid niet alleen betreft het nemen van een besluit, bijvoorbeeld het beslissen op een aanvraag om subsidie, of het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verrichten van een feitelijke handelingen, maar dat daaronder ook vallen het voeren van correspondentie en alle andere voorbereidingshandelingen die worden verricht in de aanloop tot de totstandkoming van het besluit, de privaatrechtelijke rechtshandeling of de feitelijke handeling en de afhandeling daarvan, bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan het rijk bij de besteding van overheidsgelden. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt, dat hieronder tevens valt het besluit om bijvoorbeeld een vergunning te weigeren, een beschikking niet te nemen of de overeenkomst niet aan te gaan dan wel de informatie niet te verstrekken.

 

Het tweede lid bevestigt dat het verrichten van algemene voorbereidingshandelingen en het verstrekken van informatie etc. bij niet gemandateerde bevoegdheden, geacht wordt te behoren tot de reguliere taakuitoefening van de betrokken ambtenaren, voorzover daar geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke binding uit voortvloeit. Meer concreet gezegd, betekent dit dat eenvoudige brieven, bijvoorbeeld begeleidende brieven bij het opsturen van informatie of een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, door de betrokken ambtenaren zelf mogen worden ondertekend.

 

Artikel 6

Mandaat is beslissen én ondertekenen. In het verleden werd dikwijls een onderscheid gemaakt tussen beslissingsmandaat en onderte­keningsmandaat.  Bekeken in het licht van artikel 10:1 Awb is het echter niet juist om bij louter ondertekening namens een bestuursor­gaan te spreken van mandaat. Veeleer zou je hier moeten spreken van ambtelijke afdoening. Vertrekpunt is dat degene die een besluit neemt dit besluit ook ondertekent. Een bevoegdheid in mandaat uitoefenen houdt zowel beslissingsbevoegdheid als  ondertekeningsbevoegdheid in. Wel dient uit de ondertekening duidelijk te blijken dat de bevoegdheid krachtens mandaat of op basis van een volmacht of machtiging is uitgeoefend.

 

Voor de duidelijkheid is niet alleen de ondertekening in geval een besluit wordt genomen namens een bestuursorgaan vermeld, maar ook de ondertekening indien een besluit namens de aangewezen heffings –of invorderingsambtenaar wordt genomen.

 Artikel 7

Artikel 10:12 Awb verklaart de hele afdeling 10.1.1 over mandaat van de Awb van overeenkomstige toepassing op de rechtsfiguren volmacht en machtiging. Desondanks is er omwille van de duidelijkheid voor gekozen om in de mandatenlijst bij iedere bevoegdheid aan te geven of het mandaat, volmacht dan wel machtiging betreft.

 Artikel 8

De nieuwe mandatenlijst zal zowel via de website als in het gemeentehuis en op intranet voor een ieder raadpleegbaar zijn.

 Artikel 9

De nieuwe mandaatregeling dient conform de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht bekend te worden gemaakt. De oude mandatenlijst wordt gelijktijdig ingetrokken. De inwerkingtreding van de nieuwe mandaatregeling, alsmede de intrekking van de oude mandaatregeling, is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.