Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Subsidieverordening EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2011
CiteertitelSubsidieverordening EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 4. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 2
 5. Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011, art. 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-201125-07-2015Onbekend

29-06-2011

't Waekblaad, 28-07-2011

43406

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2011

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 24 mei 2011, 43406;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011;

Besluit de volgende verordening vast te stellen:

Subsidieverordening EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2011

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening

 • 1.

  De in deze verordening opgenomen bepalingen gelden naast de bepalingen uit de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

 • 2.

  Wanneer en voor zover de bepalingen in deze verordening afwijken van de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, geldt niet de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren, doch deze verordening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

EHBO-vereniging: een vereniging die:

 • a.

  de leden opleidt voor en de faciliteiten en mogelijkheden biedt tot het behalen van het landelijk erkende EHBO-diploma; en

 • b.

  de leden de mogelijkheid biedt ook na het behalen van het EHBO-diploma de opgedane kennis en vaardigheden op peil te houden; en

 • c.

  bij evenementen en festiviteiten waar nodig en/of verzocht zorgdraagt voor EHBO; en

 • d.

  is aangesloten bij een koepelorganisatie.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

De activiteit die in beginsel voor de verstrekking van een subsidie in aanmerking komt bestaat uit de reguliere activiteiten van een EHBO-vereniging.

Artikel 4 Soort subsidie

Aan een aanvrager kan voor zover het deze verordening betreft uitsluitend een jaarlijkse subsidie, niet zijnde een budgetsubsidie, verstrekt worden. Voor het verstrekken van eenmalige subsidies vormt deze verordening geen grondslag.

Hoofdstuk 2 Eisen aan aanvrager en aanvraag

Artikel 5 Eisen aan aanvrager

 • 1.

  Aanvrager is gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in het eerste lid gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  Aanvrager is een niet aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut verbonden vereniging, met ten minste 10 leden die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Echt-Susteren.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in het derde lid afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

 • 5.

  Aanvrager bestaat op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden.

Artikel 6 Aanvullende eisen voor een aanvraag

Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager:

 • a.

  met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd; dan wel

 • b.

  een accountantsverklaring op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Subsidiebedragen: grondslag en verdelingsmaatstaf

Artikel 7 Subsidiebedragen algemeen

 • 1.

  Het voor het deelterrein van deze verordening beschikbare subsidieplafond wordt verdeeld conform de verdelingsmaatstaf, voortvloeiend uit artikel 8 van deze verordening.

 • 2.

  Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond geldt de verdeelsleutel, opgenomen in de vigerende Algemene subsidieverordening Echt-Susteren.

Artikel 8 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

 • a.

  wanneer de vereniging minder dan 20 leden heeft die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren: een basisbedrag van EUR 250,00;

 • b.

  wanneer de vereniging ten minste 20 leden heeft die staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren: een basisbedrag van EUR 500,00;

 • c.

  een bedrag van EUR 6,00 per jaar per lid dat ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Intrekking

De “deelverordening subsidiëring EHBO-verenigingen 2008” wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening EHBO-verenigingen Echt-Susteren 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 29 juni 2011.

De gemeenteraad van Echt-Susteren,

De griffier, de voorzitter,

Mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans.